Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Zámek Děčín

Napsal(a)  | Rubrika: Pracovní místa

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 19 09 39 12 ze dne 14.05.2019 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace statutárního města Děčín

Zámek Děčín, příspěvková organizace,
IČ 00078867, se sídlem Dlouhá Jízda 1254/11, Děčín I - Děčín, 405 02 Děčín

Předpoklady uchazeče:
-    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
-    nejméně 5 let praxe v manažerské či vedoucí funkci
-    občanská bezúhonnost
-    dobré organizační a řídící schopnosti
-    aktivní znalost světového jazyka - angličtina, němčina
-    orientace v právních předpisech týkajících se fungování příspěvkových organizací a památkové péče

Výhodou:
-    počítačová gramotnost
-    řidičský průkaz skupiny B

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.07.2019

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
-    jméno, příjmení a titul
-    datum a místo narození
-    státní příslušnost
-    místo trvalého pobytu
-    číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
-    datum a podpis

K přihlášce uchazeč/ka připojí:
-    strukturovaný profesní životopis
-    koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 5 stran A4
-    motivační dopis
-    originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
-    ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
-    písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání
-    kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením:
„Výběrové řízení Zámek Děčín, p. o. - neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 29.05.2019 do 16:00 hod., nebo poštou na adresu Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 29.05.2019.

Dostupné přílohy:


Přečtěno: 975 krát Naposledy změněno čtvrtek, 16 květen 2019 12:27

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz