Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Romský mentor II.

Napsal(a) 
 MV Logo CMYK

 

buy cheap Neurontin Název projektu Romský mentor II.
Registrační číslo projektu                               
1737.2
Webové stránky projektu
Kontaktní informace
Mgr. Tomáš Pavlík 
Další informace
Informace o programu Projekt je finančně podpořen z prostředků Ministerstva vnitra ČR. Projekt je součástí Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2012. Program je zpracováván v souladu s požadavky Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015.
Obsah projektu Služba mentor je realizována Sdružením pro probaci a mediaci v justici, o.s., v úzké spolupráci s Probační a mediační službou ČR (PMS ČR). Určena je pro klienty PMS ČR, kteří se cítí být součástí romské menšiny, dostali se do konfliktu se zákonem a byl jim, nebo jim může být uložen alternativní trest nebo opatření. Účelem služby je motivovat tyto klienty k úspěšnému vykonání uloženého alternativního trestu nebo opatření a snížit tak rizika recidivy a prohlubujícího se sociálního vyloučení. Služba mentor napomáhá k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty, k posílení jejich právního vědomí a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání dovednosti tuto situaci řešit.
Službu poskytuje romský mentor, kterým je:
vyškolený laik, absolvent rekvalifikačního vzdělávacího kurzu „Mentor" v rozsahu 100 hodin akreditovaného MŠMT ČR. S klienty ho spojuje sounáležitost s romskou komunitou, jazyková a kulturní blízkost. Poskytuje klientovi praktickou pomoc a poradenství, působí jako prostředník mezi ním a justicí.
Hlavní činnosti mentora:
motivace klientů k plnění povinností souvisejících s výkonem alternativních trestů a opatření,
doprovázení klientů na schůzky s PMS ČR a na jednání s úřady,
podpora a pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace či jiného vzdělání,
pomoc při vyplňování formulářů,
návštěvy klientů v domácnostech,
spolupráce s poskytovateli práce v rámci trestu obecně prospěšných prací,
pomoc při hledání zdrojů v rodinách klientů,
motivace klientů k náhradě škody,
podpora při řešení zadluženosti a exekucí, hospodaření s penězi,
pomoc PMS ČR při orientaci v romské komunitě.
Cíl projektu Hlavním účelem služby Mentor je snížit rizika recidivy a sociálního vyloučení u osob, kterým byl uložen alternativní trest či opatření a které se hlásí k romské menšině. Cílem je zvýšit pravděpodobnost, že tito klienti splní podmínky alternativního trestu nebo opatření a nebude jim uložen trest odnětí svobody. Služba Mentor napomůže k efektivnější práci s výše zmíněnými klienty, k posílení jejich právního vědomí a schopnosti uvědomit si závažnost situace, ve které se nacházejí, a k získání dovednosti tuto situaci řešit.
Rozpočet Celkové náklady 288 000 Kč
Dotace 250 000,- Kč
Termín realizace
01/2012 - 12/2012


Přečtěno: 96559 krát Naposledy změněno pátek, 18 červenec 2014 12:45

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz