Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Úřední deska Kontakty Úřední hodiny Informace dle 106/1999 Sb.

Rada města Děčín

Napsal(a) 
Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Radu města tvoří primátor, náměstkové primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

Rada města pro volební období 2014 - 2018 je devítičlenná a jejími členy řazeny dle  abecedy jsou:

Ing. Jiří Anděl, CSc. (ANO)

Ing. Jiří Anděl, CSc. (ANO)

Mgr. Marie Blažková (ANO)

Mgr. Marie Blažková (ANO)

Mgr. Hana Cermonová (VPM)

Mgr. Hana Cermonová (VPM)

Ing. Valdemar Grešík (VPM)

Ing. Valdemar Grešík (VPM)

Ing. Antonín Hrstka (ANO)

Ing. Antonín Hrstka (ANO)

Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA (ANO)

Ing. Martin Weiss (ANO)

Mgr. Václav Lešanovský (ODS a PSZ)

Mgr. Václav Lešanovský (ODS a PSZ)

Šárka Zimová - Dostálová (VPM)

Dagmar Toncarová (ODS a PSZ)

zimova

Šárka Zimová Dostálová (VPM)

 

Termíny jednání Rady města

 

Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů. Především pak plní tyto úkoly:

a)zabezpečuje hospodaření statutárního města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem  města,

b) plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu  města (§ 84 odst. 2 zákona o obcích),
c) vydává nařízení statutárního města,

d) stanoví rozdělení pravomocí na magistrátu a rámcové náplně práce jednotlivých odborů, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a úseky magistrátu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích), na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem ),

e) stanoví celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a v organizačních složkách statutárního města,

f) ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti statutárního města (§ 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada  města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti,

g) stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,

h) schvaluje organizační řád magistrátu a organizační řád organizačních složek statutárního města.

Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila.

Rada města jmenuje do funkce a odvolává z funkce zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu obce dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Komise rady  města

Dopravní komise
Kulturní komise
Komise výchovy a vzdělávání
Komise prevence kriminality
Komise sociálně zdravotní a bytová - zrušena rozhodnutím rady města č. RM 11 13 60 04 dne 12.07.2011. Rozhodnutním rady města č. RM 11 13 60 05 dne 12.07.2011 zřízeny komise soicálně zdravotní a komise bytová:
Komise sociální a zdravotní
Komise bytová
Komise urbanistiky a ŽP
Komise cestovního ruchu
Sportovní komise
Povodňová komise statutárního města Děčín
Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

Zápisy z jednání komisí

  • Komise rady města jsou podle potřeby zřizovány radou města jako její iniciativní a poradní orgány.
  • Komise je ze své činnosti odpovědna radě města.
  • Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě města. Činnost komise se řídí zákonem o obcích a radou  města schváleným jednacím řádem.
  • Za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů ap.) mezi radou města a příslušnou komisí je zodpovědný tajemník magistrátu a příslušní vedoucí odborů magistrátu.
  • Zapisovatelem komise je zpravidla zaměstnanec statutárního města zařazený do magistrátu, a to z odboru, jehož činnost souvisí s oblastí působnosti komise. Zapisovatel zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů předsedy komise.

 

Dopravní komise

Předseda
Ing. Jiří Aster

                                                                                  
Členové

p. Stanislav Pfleger
Ing. Martin Weiss
Ing. Miroslav Ouzký
Ing. Josef Kalivoda
pí Šárka Zimová Dostálová
p. Jiří Málek
Ing. Ondřej Smíšek
p. Jiří Fliegel
p. Jaroslav Foldyna

Zápisy z jednání komise
Statut dopravní komise
Jednací řád dopravní komise

 

Kulturní komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda
p. František Drahoňovský

Členové

David Pešťák
MgA. Dmitrij Pljonkin
Mgr. Radek Fridrich
MgA. Jiří Trnka
pí Ludmila Panenková
Mgr. Martin Pošta
Ing. Iveta Krupičková
Ing. Lenka Holubcová
p. Jindřich Smolík

Zápisy z jednání komise
Statut kulturní komise
Jednací řád kulturní komise


Komise výchovy a vzdělávání – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda
Ing. Ladislav Kučera                                                                                                    


Členové


Ing. Jan Palička
Ing. Lucie Křenková
Mgr. Bc. Jana Férová
Mgr. Alena Tomášková
Mgr. Jiřina Machačková
Ing. Ondřej Smíšek
Mgr. Josef Herclík
Mgr. Pavel Schwarz

Zápisy z jednání komise
Statut komise výchovy a vzdělávání
Jednací řád komise výchovy a vzdělávání

           
Komise prevence kriminality – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda
Mgr. Marie Blažková

Členové

p. Jaroslav Kratochvíl
RNDr. Jarmila Parohová
PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA
Mgr. Tomáš Pavlík, MBA
p. Jaroslav Hrouda
Mgr. Lukáš Herich
p. Josef Kurka

Zápisy z jednání komise
Jednací řád komise prevence kriminality
Statut komise prevence kriminality

 

Komise sociální a zdravotní - komise rady města - volební období 2014 - 2018

Předseda
Mgr. Marek Hošek

Členové

Ing. Jan Palička
p. Jan Urbánek
Mgr. Michaela Houdová
Mgr. Iva Matějovská
Mgr. kateřina Fiedlerová
MUDr. Anna Briestenská
PhDr. Stanislava Holíková
MUDr. Jana Ullrychová

Zápisy z jednání komise
Statut komise sociálně zdravotní
Jednací řád komise sociálně zdravotní

 

Komise bytová - komise rady města - volební období 2014 - 2018

Předseda
Ing. Karel Kopecký

Členové

p. Jaroslav Hrouda
Ing. Jiří Chára
pí Jitka Flachsová
p. Vladimír Šoltys
Ing. Miroslav Klíma
PhDr. Stanislava Holíková
p. František Vršitý

Zápisy z jednání komise
Jednací řád komise bytové
Statut komise bytové
           
Komise urbanistiky a ŽP – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda
Mgr. Otta Chmelík

Členové

p. Kamil Jelínek
Ing. arch. Aleš Höll
Ing. arch. Vlastimil Stránský
Ing. Karel Stein
Ing. Anna Lehká
Mgr. Miloš Vavřička
Ing. arch. Eva Cerhová
p. Tomáš Chudoba

Zápisy z jednání komise
Statut komise urbanistiky
Jednací řád komise urbanistikyKomise cestovního ruchu – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda
p. Jaroslav Hrouda

Členové

Ing. Martin Weiss
p. Jiří Štajner
pí Jitka Flachsová
Ing. Vlastimil Pažourek
p. Petr Toncar
p. Martin Šotka
Mgr. Sven Czastka
Ing. Dana Štechová
Ing. Igor Bayer

Zápisy z jednání komise
Statut komise cestovní ho ruchu
Jednací řád komise cestovního ruchu
Statut komise cestovního ruchuSportovní komise – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda
Ing. Rostislav Donát

Členové

p. Lukáš Trnka
pí Hana Pacinová
p. Dušan Kamenický
pí Dagmar Toncarová
p. Milan Veselý
Ing. Tomáš Štěpánek
pí Jitka Jirušová
JUDr. Pavel Horák
Mgr. Petr Látal

Zápisy z jednání komise
Statut sportovní komise
Jednací řád sportovní komise

 


Povodňová komise statutárního města Děčín – komise rady města – volební období 2014 – 2018

Předseda
Mgr. Marie Blažková

Místopředseda
Ing. Jiří Anděl, CSc.

Tajemník
Mgr. Jiří Hykš

Členové

Mgr. Hana Cermonová
Ing. Valdemar Grešík
plk. Ing. Jaroslav Vaněk
komisař npor. Ing. Martin Votrubec
Bc. Jana Kohoutová
Ing. Jiří Mach
Ing. Eva Novotná
Ing. Hana Urbanová
Ing. Jindra Stanková
PhDr. Mgr. Marcel Horák, DiS.
Lenka Taušnerová
Richard Musil, Dis.
Ing. Radek Tuhý
MUDr. Martin Macháč
Ing. Tomáš Martinček

Zápisy z jednání komise

 

Komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

Předseda
Mgr. Hana Cermonová

Členové

p. Jiří Domecký
Mgr. Miroslav Samler
pí Dagmar Toncarová
p. Pavel Sinko

 

Zápisy z jednání komise
Statut komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín
Jednací řád komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za obsah v této sekci odpovídá:
Gabriela Hodboďová
odbor provozní a organizační
tel.: 412 593 202Přečtěno: 45982 krát Naposledy změněno středa, 21 březen 2018 14:31
Martin Strnad

webmaster oficiálních portálů Magistrátu města Děčín, správce agend, sociální sítě, GIS - mapové projekty

oddělení informačních technologií

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz

cialis ohne rezept viagra online kaufen gunstige kamagra 50 mg online