Potřebuji si vyřídit Objednat se na úřad Veřejné zakázky Úřední deska Kontakty Informace dle 106/1999 Sb.

Velké přeshraniční cvičení uzavře 24. srpna železnici i cyklostezku

Napsal(a)  | Rubrika: Dění ve městě

V sobotu 24. srpna se koná přeshraniční Zemské cvičení ochrany před katastrofami "Schöna 2019". Pro obyvatele a hosty oblasti cvičení, které se rozprostírá mezi Gelobtbachmühle a přístavem Prossen, bude docházet v průběhu cvičení k omezením při využívání komunikací a turistických stezek. Rovněž příměstská doprava nebude fungovat běžným způsobem. Konkrétní dopravní omezení najdete v článku.

Dopravní omezení v průběhu cvičení:  
-    Od 16.30 hodin bude v obou směrech uzavřena železniční trasa v údolí Labe mezi Bad Schandau a zastávkou Schöna. V této době nebudou jezdit ani dálkové, ani příměstské vlaky. Příměstské vlaky budou na německé straně končit na nádraží v Bad Schandau. Uzávěra železniční trasy potrvá do přibližně 24 hodin.
 
-    Cyklostezka Labe bude na levém břehu řeky uzavřena pro jakoukoliv cyklodopravu v době od 15.30 do 24 hodin mezi zastávkou Schöna a mostem přes Krippenbach v místní části Krippenbach. Rovněž nebude možné provozovat na cyklostezce Labe jiné sportovní aktivity jako např. skating. Objízdná trasa je naplánovaná. Tato ale bude topograficky náročná, jelikož její trasa vede ven z údolí Labe.
 
-    Mezi Gelobtbachmühle (hranice s Českou republikou) a začátkem místní části Krippen bude zákaz vstupu na turistické stezky, vedoucí ze směru Reinhardtsdorf a Schöna k cyklostezce Labe – především se bude jednat o stezku Hirschgrundweg.
 
-    Na pravé straně řeky Labe bude na B172 mezi bývalým hraničním přechodem Schmilka a Prossen docházet k výskytu dopravních omezení pro soukromá vozidla, jelikož se zde bude pohybovat velké množství vozidel zásahových jednotek a záchranné služby a vozidla záchranné služby budou rozvážet zraněné-figuranty do okolních nemocnic.
 
-    Parkoviště budou v celém prostoru cvičení jen omezeně k dispozici, jelikož na nich bude zřízeno zázemí pro zásahové jednotky a také prostory pro  ošetřování zraněných. Nevyužitelnými budou zejména tyto
všechna veřejná parkoviště v místní části Schmilka,
parkoviště u vyústění stezky Holzlagerplatzweg na B 172,
parkoviště u Waldbadstraße v Reinhardtsdorf tak jako
plochy bývalého autobusového nádraží Wismut v průmyslové zóně Leupoldishain.
 
Parkoviště budou zčásti uzavřena pro běžné využití již v odpoledních hodinách 23. srpna a pro veřejnost opět otevřena v ranních hodinách 25. srpna.

Úče­lem Zem­ské­ho cvi­če­ní ochra­ny před ka­ta­stro­fa­mi je pře­de­vším na­cvi­čit spo­lu­prá­ci hasi­čů, jed­no­tek zá­chran­né služ­by a jed­no­tek ochra­ny před ka­ta­stro­fa­mi ve vět­ších re­gi­o­nál­ních nebo také nad­re­gi­o­nál­ních sou­vis­los­tech. Větší udá­los­ti pak dost často vy­ža­du­jí i účast dal­ších or­ga­ni­za­cí a úřadů, na­pří­klad po­li­cie, ne­moc­nic, firem, po­sky­tu­jí­cích zá­klad­ní in­frastruk­tu­ru, spol­ko­vé ar­má­dy a správ­ních míst. Je­jich jed­ná­ní je třeba pod tíhou již na­sta­lé si­tu­a­ce co nej­rych­le­ji od­sou­hla­sit a ko­or­di­no­vat re­a­li­za­ci nut­ných opat­ře­ní v rámci boje s ka­ta­stro­fou.

Více informací k akci najdete na https://www.lds.sachsen.de/schoena2019/cz/?ID=15214&art_param=918

Dostupné přílohy:


Přečtěno: 1086 krát Naposledy změněno pátek, 16 srpen 2019 14:18

ISO 9001:2015

ISO DĚČÍNStatutární město Děčín – Magistrát města Děčín získal od mezinárodní firmy se sídlem ve Švýcarsku certifikát pro systém kvality dle normy ISO 9001:2015.

KONTAKT

KONTAKT ÚŘADStatutární město Děčín | Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Datová schránka: x9hbpfn
ePodatelna: posta@mmdecin.cz