15.01.2020 - 13:13

Oznámení konání dohadovacího řízení

Autor:

Město oznamuje konání dohadovacího řízení na dva pozemky, a to v k. ú. Prostřední Žleb a v k. ú. Děčín. Podrobné informace najdete v článku.

Oznámení – dohadovací řízení
Odbor místního hospodářství Magistrátu města Děčín v souladu s platnými „Zásadami“ oznamuje konání dohadovacího řízení na prodej pozemků z majetku statutárního města Děčín.

Dohadovací řízení se uskuteční 17. 2. 2020 od 10.00 hodin v zasedací místnosti odboru rozvoje Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV (budova A1, 4.patro, dv. č. 523).

Bude projednáván prodej pozemků

p.č. 751/9 (trvalý travní porost) o vým. 498 m2 k.ú. Prostřední Žleb
- výchozí cena 249.000,00 Kč + ostatní náklady + platná sazba DPH

- kauce činí 12.450,00 Kč
- variabilní symbol 1900309.

Pozemek p.č. 751/9 k.ú. Prostřední Žleb se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v návrhové ploše bydlení (smíšená zóna s RD venkovského typu), na části pozemku je vymezen nadregionální biokoridor, tato část nesmí být zastavěna.

p.č. 1412 (zahrada) o vým. 353 m2 k.ú. Děčín
- výchozí cena 176.500,00 Kč + ostatní náklady + platná sazba DPH
- kauce činí 8.825,00 Kč
- variabilní symbol 1900310.

Pozemek p.č. 1412 k.ú. Děčín se dle platného Územního plánu města Děčín nachází v zastavěném území v zóně SM – smíšená centrální zóna. K pozemku je uzavřen nájemní vztah, který nebude odborem místního hospodářství Magistrátu města Děčín ukončován.

Pro dané pozemky nebylo vydáno územní rozhodnutí, ani stavební povolení. Možnost výstavby RD bude prokázána až při případném stavebním řízení.
Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem, resp. sídlem na území ČR a které se dostaví na dohadovací řízení bez ohledu na to, zda v 15denní lhůtě podali žádost o prodej.

Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení dokladu o jejím zaplacení před zahájením dohadovacího řízení.

Kauci je zájemce povinen složit na účet města č. účtu 19-921402389/0800, u České spořitelny a.s., pobočka Děčín, nebo přímo v pokladně Magistrátu města Děčín před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 3 dny před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí.

V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou, je nutné, aby se tato prokázala plnou mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství – oddělení nakládání s majetkem města Magistrátu města Děčín.

Připomínky a námitky lze uplatnit na odboru místního hospodářství – oddělení nakládání s majetkem města, prostřednictvím podatelny.

 

 

Počet zobrazení: 338
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top