Nastavení přístupnosti

05.02.2018 - 16:20

Likvidace odpadních vod

Autor:
Ilustrační foto Ilustrační foto

Co říká vodní zákon o likvidaci odpadních vod? Jaké povinnosti mají podle zákona vlastníci nemovitostí? To vše se dočtete v článku.


Informace pro fyzické a právnické osoby a fyzické osoby podnikající, o jejich povinnostech vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění (dále jen vodní zákon)

Podle ustanovení současně platných vodoprávních předpisů, jsou pro producenty odpadních vod stanoveny povinnosti při zneškodňování těchto vod zákonným způsobem. Z hlediska těchto předpisů lze odpadní vody zneškodňovat následujícími způsoby:

1.    Veškeré odpadní vody (vody z WC, mytí nádobí, vody z koupání a praní) lze odvádět do žumpy (bezodtoková, vodotěsná jímka), která nesmí být opatřena přelivem ani přepadem a zachycené odpadní vody musí být zneškodněny subjektem oprávněným k této činnosti na zařízení k tomu určeném. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí je povinností vlastníka prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem (uchovávat doklady o vyvážení oprávněnou osobou).

2.    Veškeré odpadní vody je možné odvést do zařízení pro čištění odpadních vod  (např. ČOV nebo septik s pískovým filtrem) a následně je vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu nezakončenou centrální ČOV (veřejná kanalizace) a to pouze se souhlasem správce této kanalizace a s podmínkami schváleného kanalizačního řádu.

3.    Veškeré odpadní vody je možné odvádět do čistírny odpadních vod (popř. tříkomorového septiku s pískovým filtrem) a následně je vypouštět do vod podzemních (zasakovat) na základě kladného hydrogeologického posouzení zpracovaného oprávněným hydrogeologem. Nebo lze takto vyčištěné vody vypouštět do vod povrchových (do stálého vodního toku), a to na základě souhlasného stanoviska správce vodního toku a správce příslušného povodí. K oběma těmto vypouštěním je nutné povolení vodoprávního úřadu, t. j. Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí. Vypouštění odpadních vod neobsahující nebezpečné závadné látky z jednotlivých staveb pro bydlení, jednotlivých staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytující ubytovací služby, vznikající převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech přes půdní vrstvy do vod podzemních, lze povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeolog) k jejich vlivu na jakost podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními předpisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

4.    Dalším způsobem pro zneškodňování odpadních vod je možnost tyto vody vypouštět bez předčištění do kanalizace pro veřejnou potřebu. V tomto případě je třeba souhlasného stanoviska správce veřejné kanalizace. Jedná se o případ, kdy je tato kanalizace zakončena čistírnou odpadních vod.

5.    Ke stavbě septiku a čistírny odpadních vod je podle ustanovení vodního zákona třeba stavebního povolení. K vybudování žumpy na ohlášení je příslušný obecný stavební úřad Magistrátu města Děčín. Stavba septiku s filtrem a ČOV vyžaduje i povolení k nakládání s vodami – jejich vypouštění). K vydání stavebního povolení pro stavbu septiku a čistírny odpadních vod je příslušný speciální stavební úřad, t. j.  Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí. Podle novely stavebního zákona, s účinností od 1.1.2018 již tyto stavby nepodléhají kolaudaci.

V případě, že odpadní vody jsou vypouštěny v rozporu s výše uvedenými způsoby možností zneškodňování odpadních vod, dopouští se jednotliví producenti odpadních vod porušování shora uvedeného vodního zákona a toto porušení podléhá sankčnímu opatření vodoprávního úřadu, a to:

·    Pokud se jedná o vypouštění odpadních vod z jednotlivých RD, které jsou užívány pouze k bydlení, jedná se o možnost uložení sankce podle zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění,  až do výše 100 000  Kč.

·    Pokud se jedná o vypouštění odpadních vod z objektu, který je užíván, částečně nebo celý, k podnikatelským účelům, je možné uložit sankce podle zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, ve výši až 500 000,- Kč.


Dále upozorňujeme, že v lokalitách, kde není vybudována veřejná kanalizace, jsou vlastníci těchto nemovitostí povinni likvidovat odpadní vody pouze zákonným způsobem (dle bodu 1 a bodu 3).

Vlastníci nemovitostí, kteří mají se statutárním městem Děčín uzavřenou smlouvu pro napojení kanalizačních přípojek na novou kanalizaci pro veřejnou potřebu, jsou povinni do doby jejího vybudování zneškodňovat odpadní vody pouze výše uvedenými způsoby. Tito vlastníci nemovitostí, jakožto i ostatní občané statutárního města Děčín, mohou případně využít pro zajištění zákonného zneškodňování odpadních vod účelovou dotaci v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území města, kterou město nabízí pro své občany od prosince 2017. Bližší informace pro získání takovéto dotace může občan obdržet na Odboru ekonomickém nebo na Odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín.


Odbor životního prostředí

Počet zobrazení: 1157
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top