Nastavení přístupnosti

22.10.2020 - 12:22

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky

Autor:
Rubrika: COVID‑19

Nouzový stav je prodloužený do 20. listopadu 2020. Dosud přijatá opatření zůstávají v platnosti.

 


Opatření platná od 22. října od 6 hodin

Omezení volného pohybu s výjimkami, umožněné jsou pouze:
• cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
• nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými,
• cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
• cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
• cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
• cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
• výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění:
- bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
- ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
- individuální duchovní péče a služby,
- veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
- služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
- veterinární péče,
• cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
• cesty za účelem vycestování z České republiky,
• účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
• cesty zpět do místa svého bydliště.

Pohyb na veřejně přístupných místech měly osoby omezit na dobu nezbytně nutnou, stejně tak kontakty s jinými osobami; na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby, více osob může být v případě, že se jedná o:
• členy domácnosti,
• zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele,
• osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
• osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
• děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních.

Je zakázaný maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s následujícími výjimkami:
• prodejen potravin,
• prodejen pohonných hmot,
• prodejen paliv,
• prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
• lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
• prodejen malých domácích zvířat,
• prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
• prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
• prodejen novin a časopisů,
• prodejen tabákových výrobků,
• prádelen a čistíren,
• provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
• provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
• prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
• provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
• prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
• pokladen prodeje jízdenek,
• květinářství,
• provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
• prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
• provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
• provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 2
• zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
• provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
• provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
• myček automobilů,
• prodejen domácích potřeb a železářství,
• provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren.

Nemohou se konat tyto akce:
• koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
• společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
• poutě a podobné tradiční akce,
• kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
• veletrhy,
• provoz heren a kasin,
• provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
• provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
• návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
• návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
• provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Dále platí:
• zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
• uzavřeny jsou hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
• provoz stravovacích zařízení je omezený tak, že mezi 6. a 20. hodinou mohou fungovat pouze přes výdejní okénko za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády
• stravovací zařízení jsou mezi 20. a 6. hodinou uzavřená
• uzavřená jsou stravovací zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2
• zákaz poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytování:
o osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
o osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
o cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
o osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
o osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
o osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády

Opatření platná od 21. října 2020

Povinnost nošení roušek:
• ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
• v prostředcích veřejné dopravy,
• na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
• v motorových vozidlech,
• na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.
Tato povinnost se nevztahuje na:
• děti do dvou let věku,
• děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
• žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
• žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
• internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,
• školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
• školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
• žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
• zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
• pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
• zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
• uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
• další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
• zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
• osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
• soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
• osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
• moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
• osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
• zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
• osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
• snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
• osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
• sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
• osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/

Počet zobrazení: 1688 Naposledy změněno: 09.11.2020 - 14:56
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top