Nastavení přístupnosti

29.03.2013 - 13:06

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Autor:
(§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Základní informace k životní situaci

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydávané formou rozhodnutí ve správním řízení je předpokladem pro oprávnění pokácet dřeviny rostoucí mimo les a to:

 • jedná-li se stromy s obvodem kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí větším jak 80 cm, respektive zapojené porosty dřevin (keře+stromy) o celkové ploše větší jak 40 m2 a nebo jede-li o stromy, které jsou součástí stromořadí

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, nejsou-li součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí,  není třeba:

 • jde-li o stromy rostoucí na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin
 • jde-li o ovocné dřeviny, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a  nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku – zeleň
 • pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm na zemí
 • pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha nepřesahuje 40 m2 

Kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů (př. obnova ovocného sadu) nebo při provádění výchovné probírky porostů, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (zákon o vodách, energetický zákon, plynárenský zákon atp.).
Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny) musí, kromě obecných náležitostí dle podání podle správního řádu, obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.

Dále není povolení třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (tzv. havarijní stav, kácení dle § 8 odst. 4 zákona). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. V případě kácení podle tohoto ustanovení  je nutné doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup. (př. fotodokumentace).


Oznámení o kácení dřevin podle § 8 odst. 4, které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích, anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Vlastník pozemku, kde se předmětná dřevina nachází, nájemce takového pozemku či jiný oprávněný uživatel s písemným souhlasem vlastníka.
Není-li žadatel vlastníkem ani nájemcem pozemku, dokládá písemným souhlasem a plnou mocí od vlastníka oprávnění vyřizovat žádost o povolení pokácení dřeviny.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podmínky:
 • podání žádosti o povolení ke kácení včetně povinných příloh
 • provedení místního šetření v místě růstu dřeviny za účelem posouzení stavu stromu a oprávnění žádosti
 • zaplacení správního poplatku za provedené místní šetření
 • vydání rozhodnutí o povolení, respektive nepovolení pokácení dřeviny, případně uložení náhradní výsadby
 • povolení ke kácení se vydává s přihlédnutím k období vegetačního klidu dřevin (1.11. - 31.3.)
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podáním návrhu u příslušného orgánu ochrany přírody - § 37 a § 44 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění – dále jen „správní řád“
Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

U věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody - § 75 odst. 1, písm. a),c), § 76 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně přírody a krajiny.
Příslušným orgánem ochrany přírody pro vydávání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les jsou obecní úřady obcí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Budova bývalého OkÚ (B1), nyní Magistrát města Děčín, ul. 28 října 1155/2, Děčín I
Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a ochrany zvířat
Vedoucí oddělení Ing. Naděžda Moučková - tel.: 412 591 465

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hodin do 17.00 hodin
Technik
Ing. Kristýna Svobodová tel.: 412 591 463
Jaké informace a doklady musíte mít sebou

Vyplněnou žádost o povolení ke kácení dřevin včetně povinných příloh, kterými jsou:

  • doložení vlastnického práva nelze-li ho ověřit v katastru nemovitostí (tj. je-li vlastník pozemku zjistitelný z KN, není nutné výpis k žádosti přikládat).
  • situační zákres místa růstu dřeviny (př,. zákres do katastrální či jiné mapy)
  • nájemce či jiný oprávněný uživatel pozemku dokládá vždy písemný souhlas vlastníka s kácením a nájemní či uživatelský vztah k pozemku (nájemní smlouva, příkazní listina, dohoda o užívání atp.)
  • není-li žadatel vlastník ani nájemce pozemku – musí doložit písemný souhlas vlastníka a plnou moc vlastníka pozemku k vyřizování žádosti
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost je možné podat i formou dopisu mimo předepsaný formulář.
V tomto případě musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a adresu žadatele, datum narození (IČO), případně telefonické spojení pro urychlení
 • doložení vlastnického práva, nelze-li ho ověřit v katastru nemovitostí, u nájemců a jiných oprávněných uživatelů doložení nájemního či uživatelského vztahu (nájemní smlouva, příkazní listina, dohoda o užívání atp.) a souhlas vlastníka pozemku
 • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny - u stromů : druh, počet, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí, situační zákres, - u keřů: druh rozloha v m2 , situační zákres
 • katastrální území a parcelní číslo pozemku, kde dřeviny rostou
 • zdůvodnění žádosti (proč mají být dřeviny káceny – nová výstavba, zdravotní stav dřevin, poškozování staveb, ohrožení provozu na komunikaci, překážka vodního toku atp.., u nové výstavby je třeba doložit př. stavební povolení, územní rozhodnutí)
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní poplatky za provedené místní šetření
  • za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500,- Kč
  • za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu spr. úř. 1000,- Kč
  • za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2000,- Kč

   Úhrada

  v české měně, po provedení místního šetření, před vydáním správního rozhodnutí
  • v hotovosti – řídí se podmínkami stanovenými příslušným orgánem ochrany přírody
  • složenkou, kterou žadatel obdrží na příslušném orgánu ochrany přírody
  • v pokladně magistrátu města (po vydání příkazu k platbě u orgánu ochrany přírody)
Jaké jsou lhůty

Ve správním řízení v jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních do 60 dnů od zahájení řízení, případně do 90 dnů ve zvláště složitých případech (§ 83 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny)

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Občanská sdružení – pokud splní podmínky dané zákonem (§ 70 zákona o ochraně přírody a krajiny), obce.
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
Podle kterého právního předpisu se postupuje?
Podle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 189/2013 Sb., správního řádu, popřípadě dalších právních předpisů, např. občanského zákoníku (např. posuzování zastoupení)
Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Příloha „Sazebník správních poplatků“ - položka č. 20.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání se uplatňuje – způsobem stanoveným správním řádem
 • řádné
 • mimořádné – přezkoumání podle správního řádu (§ 94 – 97 správního řádu)

Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání - § 68 správního řádu. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení takového rozhodnutí u správního orgánu, který rozhodnutí vydal - § 81, 82 a 83 správního řádu. Mimořádné opravné prostředky se uplatňují - způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy (tj. správním řádem).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
 • ve výši do 10 000 Kč,- osobě fyzické, která se dopustí přestupku tím, že nesplní ohlašovací povinnost (oznámení o kácení)
 • ve výši do 20 000 Kč,- osobě fyzické, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo nedovoleně pokácí dřevinu rostoucí mimo les
 • ve výši do 100 000,- fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nepovoleně pokácí nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucích mimo les
 • ve výši do 1 000 000,- Kč osobě právnické nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávního jednání tím, že poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les
v případě neprovedení zadané náhradní výsadby uloží orgán ochrany přírody pokutu:
 • osobě fyzické do výše 10000,- Kč
 • osobě právnické či fyzické podnikající do výše 1 000 000,- Kč

Za přestupky na úseku ochrany dřevin, pokud byly spáchány ve zvláště chráněných územích (př. národní park, CHKO, přírodní rezervace atp.) lze uložit pokutu až dvojnásobnou.

Za správnost návodu odpovídá
odbor životního prostředí, Magistrát města Děčín
Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti není stanoven.
Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost
06.11.2014
Počet zobrazení: 11640 Naposledy změněno: 18.10.2016 - 08:11
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Počasí v Děčíně

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top