Mgr. Romana Silvarová

Dne 14.8.2020 vznikla ve sklepních prostorách v objektu Jindřichova 337, Děčín rozsáhlá havárie vodovodní přípojky. Z důvodu odstranění havárie bylo nutné vyměnit hlavní uzávěr vody před vchodem do objektu a z tohoto důvodu uzavřít dodávku vody pro ostatní uživatelé v přilehlém okolí bytového objektu Jindřichova 337, Děčín IX. Práce bylo nutné provádět o víkendu a havárie byla odstraněna dne 19.8.2020 za obětavé spolupráce firmy Krtek Technik s.r.o. Z tohoto důvodu nedošlo v lokalitě Bynov k další odstávce vody.

Tyršův Děčín bude letos trvat dva víkendy. Kvůli zrušení květnových slavností se totiž rozhodlo vedení města program této akce rozšířit. V září se tak lidé v Děčíně mohou těšit na dva víkendy plné nejrůznějších akcí.

Na začátku června schválila rada města Koncepci Smart City Děčín. Tento dokument je pro město vodítkem, jakým způsobem realizovat Smart City projekty, jejichž cílem je racionální využití chytrých technologií pro zlepšení života občanů ve městě. Koncepce definuje klíčové oblasti, na které by se mělo město zaměřit, popisuje, jak organizačně Smart City zajistit, navrhuje způsoby financování a v neposlední řadě vybírá klíčové projekty, které by se měly realizovat.

Kvůli bezpečnosti chodců bylo nutné uzavřít přístupové chodníky k zámku ze severní strany, tj. z ul. Zámecká, tedy z nábřeží. Důvodem uzavření jsou probíhající pokrývačské práce na střeše zámku. Předpokládaná doba uzavření bude asi deset až čtrnáct dní. V současné době je z bezpečnostních důvodů uzavřena i cesta na zámek z Křížové ulice. Na zámek se dostanete Dlouhou jízdou nebo přes zámecké zahrady.

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. Opatření platí jak pro veřejné, tak soukromé vnitřní akce (organizované hudební, společenské, kulturní, sportovní akce, svatby a pohřby). Na individuální návštěvu restaurace či baru se povinnost nošení roušky nevztahuje. Od pátku 24. července se navíc v Ústeckém kraji nosí roušky ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje vydala dnes mimořádné opatření a od pátku 24.7. 2020, 7:00 h nařídila zákaz pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotních zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 – 2027 je připravený k připomínkování veřejnosti. Jedná se o dokument, který je klíčový pro plánování rozvoje města. Stanovuje vizi města a vytyčuje hlavní cíle a opatření k jeho rozvoji. Definuje prioritní oblasti, do kterých by měly přednostně směřovat finanční prostředky. Strategický plán aktualizuje předchozí plán, je doplněný o nové cíle a aktivity, které přinesl vývoj situace v posledních letech a také nové potřeby města. Jeho smyslem je rovněž připravit město na programové období EU 2021 – 2027.

V sobotu 8. srpna ožije celé Smetanovo nábřeží a parkoviště u městské knihovny. Streetball mania slaví 25 let a zrodila se v Děčíně. Právě tady je legendární nejstarší streetballový turnaj v ČR doma. Oslavte s námi čtvrtstoletí turnajem a Street Festem a zažijte den plný sportu, zábavy a kultury.

I. Základní ustanovení

 1. Vydavatelem periodického tisku Město Děčín – zpravodaj (dále jen Zpravodaj) je statutární město Děčín.
 2. Zpravodaj je u Ministerstva kultury registrován pod evidenčním číslem MK ČR E 14498.
 3. Vydávání Zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (Tiskový zákon).
 4. Zpravodaj vychází 23 x ročně v nákladu 26 000 kusů a je zdarma distribuován do schránek občanů města Děčína. V elektronické podobě je zveřejněný na webu města www.mmddecin.cz.

II. Financování

 1. Vydávání Zpravodaje včetně jeho distribuce je financováno z rozpočtu města.
 2. Celkový počet stran Zpravodaje je 16, z toho 10 stran je redakčních a neslouží ke komerční prezentaci. Součástí Zpravodaje je inzerce v rozsahu maximálně 6 stran. Inzerce nesmí mít politický charakter a musí být v souladu s dobrými mravy.
 3. Příspěvky do Zpravodaje nejsou honorovány.

III. Distribuce

Zpravodaj je občanům města distribuován v tištěné podobě. Dále je k dispozici na recepcích magistrátu. Elektronická verze je uložena na www.mmdecin.cz.

IV. Příprava vydání

 1. Redakci Zpravodaje tvoří tiskový mluvčí a vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů. Redakce je při tvorbě Zpravodaje vázaná Pravidly pro vydávání periodického tisku Město Děčín – zpravodaj.
 2. Materiály k otištění ve Zpravodaji shromažďuje tiskový mluvčí (šéfredaktor).
 3. Zpravodaj vychází 23 x ročně, tedy zpravidla ve 14denní periodicitě. Výjimku tvoří měsíce červenec a srpen, ve kterých je Zpravodaj obvykle vydaný pouze jedenkrát měsíčně, v měsíci prosinci vychází 2 x. Harmonogram uzávěrek na celý rok, jehož součástí jsou také termíny vydání a distribuce, je zveřejňován na webu města.

V. Obsah Zpravodaje

 1. Zpravodaj informuje o činnostech statutárního města Děčín, o rozhodnutích rady a zastupitelstva města, záměrech vedení města, například o ukončených, probíhajících nebo připravovaných investicích, opravách apod., dále informuje o činnosti magistrátu města.
 2. Zpravodaj dále přináší informace o společenských, sportovních a kulturních aktivitách v Děčíně, zejména těch, které získaly podporu města, ať už formou finanční, záštitou některého z představitelů města, nebo jde o aktivitu podpořenou právě medializací ve Zpravodaji. Subjekt, který akci pořádá, má sídlo v Děčíně, je příspěvkovou organizací města, občanským sdružením nebo veřejnou institucí.
 3. V každém vydání Zpravodaje má primátor města případně jeho náměstci a ostatní členové rady města možnost vyjádřit se na aktuální témata.
 4. Informace ve Zpravodaji jsou zveřejňovány v pořadí dle jejich důležitosti a aktuálnosti následovně:
  1. Informace o činnosti orgánů města a magistrátu.
  2. Informace příspěvkových organizací města.
  3. Informace o dění ve městě.
  4. Informace zaslané neziskovými organizacemi, spolky, sportovními oddíly apod.
 5. Ve Zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:
  1. Diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení a náboženství.
  2. Týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů.
  3. Bez identifikace autora (anonymy) a nejasné a nesrozumitelné příspěvky.
  4. Příspěvky obsahující vulgární výrazy, příspěvky mající pohoršující nebo jiný nevhodný obsah, osobní urážky či útoky.

VI. Příspěvky zastupitelů

 1. Jedna strana Zpravodaje je určena pro příspěvky zastupitelů města. Příspěvky jsou otiskovány v rozsahu ¼ strany A4 (Word, písmo Calibri, vel. 11, maximální počet znaků včetně mezer – 2300) v pořadí, ve kterém jsou zaslány na e-mailovou adresu .
 2. V případě nedodržení rozsahu příspěvku zastupitele dle článku V., písmene a) těchto pravidel, vyzve redakce autora, aby příspěvek zkrátil. Pokud tak autor neučiní, nemusí redakce zpravodaje příspěvek zveřejnit.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla byla schválena na zasedání Rady města Děčín dne 23.06.2020, a to s účinností od 1.7. 2020.

Město nechalo zrestaurovat pomníček v Lesné, který se nachází u hřbitova na červené turistické trase Lesná – Vrabinec. Pomník je z pískovce, který byl již na několika místech zvětralý a odlomený. Kovaný kříž pomníku zcela chyběl. Barevně obnovený byl také nápis. Restaurátoři na obnově pomníčku pracovali v dílně a v těchto dnech byl vrácený na své původní místo.

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Počasí v Děčíně

Děčín, Czechia

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top