04.03.2013 - 12:55

Místní poplatek z pobytu

Autor:

Místní poplatek z pobytu

Identifikační kód

 

Kód životní situace

 

Pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k poplatku z pobytu.

Základní informace k životní situaci

Místní poplatek z pobytu se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 5/2019. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Poplatníkem poplatku je osoba, která ve statutárním městě Děčín není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

V poplatkových záležitostech jedná poskytovatel úplatného pobytu samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce poplatku je povinen:

·         povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ve stejné lhůtě je plátce povinen ohlásit ukončení této činnosti.

 • vést v písemné podobě evidenční knihu v předepsaných náležitostech,
 • do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí sdělit správci poplatku celkový počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu, za uplynulé kalendářní čtvrtletí,
 •  odvést vybrané poplatky správci poplatku v termínech stanovených vyhláškou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ve stejné lhůtě je plátce povinen ohlásit ukončení této činnosti.

Osvobození od poplatku stanoví článek 8 OZV č. 5/2019.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků, II. poschodí, č. dveří 317

Oprávněná úřední osoba: Lenka Dejmková, e-mail:
Telefonické spojení: 412593414 

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

·      průkaz totožnosti (fyzická osoba)

·      plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

·      Ohlášení plátce místního poplatku z pobytu.

·      Výkaz o počtu započtených dnů pobytu.

·      Formuláře jsou k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku a na internetových stránkách statutárního města Děčín

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Úhrada poplatku se provádí na účet statutárního města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 19-921402389/0800, variabilní symbol: číslo plátce poplatku přidělené správcem poplatku při registraci k poplatku.

Poplatek je splatný čtvrtletně, a to do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

Jaké jsou lhůty

·      Splnění ohlašovací povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ve stejné lhůtě je plátce povinen ohlásit ukončení této činnosti.

·      Plátce je povinen do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí sdělit správci poplatku celkový počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu, za uplynulé kalendářní čtvrtletí.

·      Odvést poplatek na účet statutárního města Děčín v termínech stanovených vyhláškou (viz předchozí bod).

·      Lhůty pro vyměření nedoplatků a právo vybrat a vymáhat nedoplatek stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Náležitosti evidenční knihy stanoví čl. 4 odst. 2 OZV č. 5/2019.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Podání lze učinit datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

·      zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

·      obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu ze dne 20.12.2019

·      zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

·      zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

·      § 99 a násl. zákona č. 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád, v platném znění.

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.

Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

·      Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

·      Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

·      Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně, nestanoví-li zákon jiný důsledek.

·      Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Vybírá se poplatek pouze v místech soustředěného turistického ruchu?

Poplatek z pobytu může zavést libovolná obec, aniž by nutně musela být lázeňským místem nebo místem soustředěného turistického ruchu, narozdíl od bývalého poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.    

Co je předmětem poplatku z pobytu?

Předmětem poplatku je „úplatné poskytnutí pobytu“ a nikoliv „ubytování“. Ubytování poskytnuté na základě smlouvy o ubytování podle občanského zákoníku je sice jednou z forem úplatného poskytnutí pobytu, ale předmět poplatku je širší a zahrnuje i zastřené formy ubytování poskytovaného formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy, a dále zahrnuje úplatné poskytnutí pobytu v prostorách k tomu primárně neurčených, zejména v bytech, ateliérech a v dalších prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než k poskytování ubytování, ale například i na zahradě nebo louce, pokud poskytovatel pobytu za pobyt na nich vybírá úplatu od pobývajících.

Potřebujete se k věci dozvědět víc?  Na koho se obrátit.

Veškeré informace k placení poplatku poskytne Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Magistrátu města Děčín: www.mmdecin.cz.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 Nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín

Za správnost návodu odpovídá

Lenka Dejmková
úředník oddělení správy daní a poplatků, odbor ekonomický Magistrátu města Děčín

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01. 2020

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

08.01.2020

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.

Počet zobrazení: 470 Naposledy změněno: 24.05.2020 - 16:14
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top