Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 20.02.2020
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM20010101Určení ověřovatelů zápisu
ZM20010102Volba návrhové komise
2Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM20010201Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Volba dalších členů rady města
4Osobní lodní doprava – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
ZM20010401Osobní lodní doprava – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě
5Ostatní záležitosti
ZM20010501Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2019
ZM20010502Návrh na poskytnutí peněžitého daru Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje ČR
ZM20010503-04Návrh na reorganizaci organizačních složek JSDH
ZM20010505Žádost manželů ************** a ******* *************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Lesná u Děčína
ZM20010506Žádost manželů ********* a ******* ************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Maxičky
ZM20010507Žádost Bc. ****** ********** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice
ZM20010508-09Zápis ze zasedání FV ZM č. 10/2019 ze dne 09. 12. 2019 a Zápis ze zasedání FV ZM č. 1/2020 ze dne 13. 01. 2020
ZM20010510-11Zápis z 12. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 11.12.2019, zápis z 13. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 22.01.2020
ZM20010512Přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje ve věci poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín pro rok 2020
ZM20010513Výpověď Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
ZM20010514Zpráva o vyhodnocení plnění cílů 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín 2015 – 2018
ZM20010515Dodatek č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - výše kompenzace na rok 2020
ZM20010516Dodatek č. 9 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - rozšíření trasy linky č. 515 218
ZM20010517Odměna neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce, plnění osobě, která není členem zastupitelstva města, náhrada neuvolněnému členu zastupitelstva provozujícímu samostatnou činnost a plnění uvolněnému členu zastupitelstva
ZM20010518Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
ZM20010519Přijetí dotace na pořízení elektroautomobilu, dobíjecí stanice a dvou vozidel s pohonem CNG
ZM20010520Zápis ze zasedání FV ZM č. 02/2020 ze dne 03. 02. 2020
ZM20010521Žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč pro sportovní kluby na činnost v roce 2020
ZM20010522Plán udržitelné městské mobility
6Problematika pozemků
ZM20010601Akceptace architektonické studie zástavby pozemku p.č. 118 k.ú. Děčín
ZM20010602Prodej bytové jednotky - záměr
ZM20010603Pozemek p.č. 1793 k.ú. Děčín – výkup
ZM20010604Prodej části pozemku p. č. 1650 k. ú. Krásný Studenec - záměr
ZM20010605Pozemky k.ú. Bynov – schválení smlouvy pro bezúplatný převod
ZM20010606Prodej části pozemku p.č. 686 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM20010607Prodej části pozemku p.č. 3442 k.ú. Podmokly – záměr N
ZM20010608Prodej pozemku p.č. 110 k.ú. Nebočady – záměr
ZM20010609Prodej pozemku p.č. 672 k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM20010610Prodej pozemku p.č. 2341/2 k.ú. Děčín – záměr N
ZM20010611Prodej části pozemku p.č. 842/14 k.ú. Prostřední Žleb – záměr N
ZM20010612Prodej části pozemku p. č. 1561/1 k. ú. Děčín
ZM20010613Prodej částí pozemků p.č. 79/1, 78/3 v k.ú. Podmokly
ZM20010614Prodej pozemku st. p. č. 1385/5 k. ú. Děčín
ZM20010615Prodej pozemku p.č. 1384/1 k.ú. Podmokly
ZM20010616Část pozemku p. č. 188 k. ú. Dolní Žleb – výkup
ZM20010618-19Směna pozemků - výkup pozemku v k.ú. Podmokly – záměr
ZM20010620-21Výkup částí pozemků k.ú. Horní Oldřichov
7Informace o činnostech orgánů města
ZM20010701Informace o činnostech orgánů města
8Návrhy zastupitelů města
9Diskuse