Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 27.08.2020
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM20050101Určení ověřovatelů zápisu
ZM20050102Volba návrhové komise
2Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM200502101Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Volba členů orgánů města
ZM20050301Volba členů orgánů města
4Ostatní záležitosti
ZM20050401Žádost paní ***** *********** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Folknáře
ZM20050402Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín, jejichž metodické postupy sjednocuje odbor školství a kultury
ZM20050403Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín - LÚ a ZOO
ZM20050404Dodatek č. 25 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o.
ZM20050405Územní energetická koncepce statutárního města Děčín
ZM20050406Škola pro všechny II - schválení realizace projektu a partnerské smlouvy
ZM20050407Obnova Dlouhé jízdy - havarijní stav části jižní zdi - přijetí dotace
ZM20050408Přijetí dotace na akci „Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI“
ZM20050409ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně
ZM20050410Přijetí dotace na akci „Restaurování Glorietu v Růžové zahradě děčínského zámku“
ZM20050411Návrh smluv o vypořádání závazků
ZM20050412Žádost Sportovního klubu Děčín, z.s. o poskytnutí mimořádné dotace v roce 2020
5Odprodej pozemků
ZM20050501-03Pozemky v k.ú. Podmokly - záměr, výkup - majetkoprávní urovnání
ZM20050504-05Prodej části pozemku v k.ú. Podmokly - revokace, prodej
ZM20050506Prodej pozemků v k. ú. Bynov - záměr
ZM20050507Prodej části pozemku p. č. 1810 k. ú. Podmokly - záměr
ZM20050508-09Pozemky k.ú. Bělá u Děčína-doplnění usnesení, zřízení věcného břemene
6Informace o činnostech orgánů města
ZM20050601Informace o činnostech orgánů města
7Návrhy zastupitelů
ZM20059901Diskuze s občany
8Závěr