Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 17.12.2020
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM20090101Určení ověřovatelů zápisu
ZM20090102Volba návrhové komise
2Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM20090201Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2021 - 2025
ZM20090301Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2021 - 2025
4Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021
ZM20090401Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021
5Návrh na uzavření smlouvy o úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
ZM20090501Návrh na uzavření smlouvy o úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
6Ostatní záležitosti
ZM20090601Dodatek č.10 ke zřizovací listině Městského divadla Děčín, příspěvková organizace
ZM20090602-03Zápis ze zasedání FV ZM č. 7/2020 ze dne 09. 11. 2020 a Zápis ze zasedání FV ZM č. 8/2020 ze dne 23. 11. 2020.
ZM20090604Dotace na provoz zimního stadionu v roce 2021
ZM20090605Dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2021
ZM20090606Dotace na provoz fotbalových hřišť v majetku města v roce 2021
ZM20090607Žádost paní *************** o prominutí pohledávky
ZM20090608Aktualizace územní energetické koncepce statutárního města Děčín - spolufinancování
ZM20090609Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Lesního úřadu Děčín příspěvkové organizace
ZM20090610Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0005/OMH
ZM20090611Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek - komise, revokace
ZM20090612Uzavření Rámcové smlouvy se SFDI o financování projektu „ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně“
ZM20090613Uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury k akcím „Oprava chodníků a veřejného osvětlení podél silnice I/13 - I., II. a III. etapa“
ZM20090614Dodatek č. 10 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - změna jízdních řádů
ZM20090615Žádost o souhlas s prominutím nájemného za pronájem nebytových prostor divadelní kavárny
ZM20090616Žádost o povolení částečného odpuštění nájemného za pronájem nebytových prostor v areálu kina Sněžník
ZM20090617Žádost o mimořádnou dotaci v oblasti sportu na rok 2020
ZM20090618-20Žádost o písemný souhlas poskytovatele dotace
ZM20090621Odvolání a návrh nového zástupce do orgánu obchodní společnosti s majetkovou účastí města - Technické služby Děčín a.s.
ZM20090622Rozšíření působnosti náměstka primátora města pro realizaci staveb a oprav a náměstka primátora města pro školství a kulturu.
7Problematika pozemků
ZM20090701Změna hranic pozemků kat. území Březiny u Děčína
ZM20090702Pozemky p.č. 3721/3 a 3721/5 k.ú. Podmokly - zrušení předkupního práva
ZM20090703Pozemky v k. ú. Děčín - bezúplatný převod
ZM20090704Směna pozemků v k. ú. Březiny u Děčína - majetkoprávní urovnání
ZM20090705Prodej části pozemku p. č. 182/1 k. ú. Děčín - záměr
ZM20090706Prodej pozemku p. č. 66/2 k. ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM20090707Prodej objektu č.p. 411, ul. Fügnerova, Děčín I – záměr
ZM20090708Prodej pozemku p.č. 270/4 k.ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM20090709Prodej pozemku p.č. 1388/3 k.ú. Horní Oldřichov – záměr
ZM20090710Prodej pozemků v k.ú. Dolní Žleb – záměr
ZM20090711Prodej části pozemku p.č. 71/3 k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM20090712Prodej části pozemku k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM20090713Prodej části pozemku p.č. 876/1 k.ú. Podmokly – záměr
ZM20090714Prodej pozemku p.č. 85/3 k.ú. Bělá u Děčína – záměr
ZM20090715Prodej pozemku st.p.č. 856 a části p.č. 1315/1 v k.ú. Horní Oldřichov
ZM20090716Prodej části pozemku p.č. 2131 k.ú. Děčín
8Informace o činnostech orgánů města
ZM20090801Informace o činnostech orgánů města
9Návrhy zastupitelů
10Diskuse a závěr