Návrh programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 28.01.2021
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM21010101Určení ověřovatelů zápisu
ZM21010102Volba návrhové komise
2Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM21010201Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Ostatní záležitosti
ZM21010301Žádost manželů ********** a ******************* o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Křešice u Děčína
ZM21010302Žádost manželů *********** a ******************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bělá u Děčína
ZM21010303Odvolání a návrh nového zástupce do orgánu obchodní společnosti s majetkovou účastí města - Technické služby Děčín a.s.
ZM21010304Přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje ve věci poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín pro rok 2021
ZM21010305Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020-0102/OSK Sportovního klubu TKC Děčín, z.s.
ZM21010306Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
ZM21010307Zápis ze 16. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 13.01.2021
ZM21010308Zápis ze zasedání FV ZM č. 9/2020 ze dne 07. 12. 2020.
ZM21010309Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická x Roudnická
ZM21010310Zápis ze zasedání FV ZM č. 1/2021 ze dne 18. 1. 2021
ZM21010311Smlouva o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
4Problematika pozemků
ZM21010401Pozemek p.č. 3717/7 k.ú. Podmokly - majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Labe, Děčín, protipovodňová ochrana - II. etapa“
ZM21010402Prodej části pozemku p. č. 2647 k.ú. Podmokly - záměr
ZM21010403Prodej části pozemku p. č. 1218/1 k. ú. Horní Oldřichov
ZM21010404Prodej pozemku p. č. 8/4 k. ú. Folknáře - záměr
ZM21010405Prodej části pozemku p. č. 390/1 k. ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM21010406Prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM21010407Prodej částí pozemku p. č. 469 k. ú. Křešice u Děčína - záměr
ZM21010408Prodej části pozemku p. č. 527/1 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM21010409Prodej pozemků p. č. 445/2 a části p. č. 414/16 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM21010410Prodej části pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín - záměr
ZM21010411Prodej pozemků v k. ú. Podmokly
ZM21010412-14Prodej částí pozemku p. č. 237/1 k. ú. Děčín - Staré Město
ZM21010415Prodej části pozemku p.č. 356/1 k.ú. Chrochvice - záměr
ZM21010416-17Prodej částí pozemků p.č. 390/6, 1147/2 k.ú. Bělá u Děčína
ZM21010418Prodej pozemků p.č. 915/2 a st.p.č. 225 v k.ú. Krásný Studenec – záměr N
5Informace o činnostech orgánů města
ZM21010501Informace o činnostech orgánů města
6Návrhy zastupitelů
ZM21019901Návrh na odvolání a návrh nového zástupce do dozorčí rady obchodní společností TERMO Děčín a.s.
ZM21019902Odvolání a jmenování předsedy a členů KV ZM, odvolání a jmenování člena FV ZM
7Diskuse a závěr