Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 27.05.2021
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM21050101Určení ověrovatelů zápisu
ZM21050102Volba návrhové komise
2Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM21050201Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Dotace na provoz osobní lodní dopravy
ZM21050301Dotace na provoz osobní lodní dopravy
4Ostatní záležitosti
ZM21050401Mimořádná dotace na činnost Pečovatelské a Odlehčovací služby JUDr. Hany Kozákové, IČO:69637539
ZM21050402Žádost pana ******************** o prominutí pohledávky
ZM21050403Žádost pana ******************* a paní ********************* o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Folknáře
ZM21050404Žádost manželů ******** a ********************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice
ZM21050405Žádost pana ******************* o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bělá u Děčína
ZM21050406Žádost o povolení odpuštění pronájmu nebytových prostor restaurace Café Páv
ZM21050407Zápis ze zasedání FV ZM č. 5/2021 ze dne 17. 05. 2021
ZM21050408Zápis z 18. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 18.05.2021
5Problematika pozemků
ZM21050501Prodej části pozemku p.č. 805/1 k.ú. Loubí u Děčína
ZM21050502Prodej pozemků p.č. 1222 a p.č. 1223 k.ú. Prostřední Žleb – uzavření smlouvy budoucí
ZM21050503Prodej pozemků v k.ú. Chrochvice - záměr
ZM21050504Prodej pozemku p.č. 1289/4 k.ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM21050505Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou „Labská stezka č. 2“ – záměr
ZM21050506Prodej pozemků p. č. 1484/2 a části p. č. 1484/1 vše k. ú. Podmokly - záměr
ZM21050507Prodej části pozemku p. č. 259/1 k. ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM21050508Prodej pozemku p. č. 445/2 k. ú. Prostřední Žleb
ZM21050509Prodej části pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína
ZM21050510Prodej pozemků p.č. 195 a 216/5 k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM21050511Pozemek p. č. 38/9 k. ú. Březiny u Děčína - souhlasné prohlášení
ZM21050512Prodej pozemků v k. ú. Podmokly
ZM21050513Prodej části pozemku p. č. 1213/3 k. ú. Děčín - záměr N
6Informace o činnostech orgánů města
ZM21050601
7Návrhy zastupitelů města
8Diskuse s občany
9Dotazy a informace členů zastupitelstva