Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 21.10.2021
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM21080101Určení ověrovatelů zápisu
ZM21080102Volba návrhové komise
2Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM21080201Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
ZM21080301Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
4Ostatní záležitosti
ZM21080401Přijetí dotace na akci „Restaurování Glorietu v Růžové zahradě děčínského zámku“
ZM21080402Přijetí dotace na akci „Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu“
ZM21080403Žádosti o mimořádné individuální dotace v oblasti sportovní činnosti a akcí pro rok 2021
ZM21080404Návrh na doplnění akcí financovaných z úvěru a rozpočtovou změnu
ZM21080405Financování a přijetí dotací na akce „Nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS)“, „Nákup nového dopravního automobilu“ oboje pro JSDH Boletice nad Labem, „Nákup vybavení nových ochranných a technických prostředků pro JSDH města Děčína
ZM21080406Návrh termínů konání zasedání Zastupitelstva města Děčín v r. 2022
ZM21080407-08Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Děčíně
ZM21080409Mimořádná dotace na činnost domova se zvláštním režimem Domova Potoky
ZM21080410Žádost o písemný souhlas poskytovatele dotace
ZM21080411Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Děčíně
5Problematika pozemků
ZM21080501-07Výkup částí pozemků v k. ú. Březiny u Děčína - majetkoprávní urovnání - pozemky pod komunikací
ZM21080508Prodej pozemku p. č. 595/1 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM21080509Prodej části pozemku p. č. 2152/1 k. ú. Podmokly - záměr
ZM21080510Prodej části pozemku p. č. 1427 k. ú. Děčín - záměr
ZM21080511Pozemek p. č. 2302 k. ú. Děčín - souhlasné prohlášení
ZM21080512Pozemky p.č. 745, 746 k.ú. Boletice nad Labem - záměr
ZM21080513Prodej části pozemku p.č. 3155/23 k.ú. Podmokly - záměr
ZM21080514Prodej části pozemku p.č. 736/1 k.ú. Nebočady - záměr
ZM21080515Prodej pozemků k.ú. Dolní Žleb - záměr
ZM21080516Prodej pozemku p.č. 405/2 k.ú. Podmokly – záměr
ZM21080517Prodej části pozemku k.ú. Křešice u Děčína – záměr
ZM21080518Prodej pozemku p.č. 123 k.ú. Děčín-Staré Město - záměr
ZM21080519Prodej pozemku p.č. 25, včetně objektu č.p. 195, Děčín XXXI-Křešice - adresný záměr
ZM21080520Prodej nemovitostí v k.ú. Podmokly - záměr N
6Informace o činnostech orgánů města
ZM21080601Informace o činnostech orgánů města
7Návrhy zastupitelů
8Diskuse s občany
9Dotazy a informace členů zastupitelstva