Návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 28.04.2022
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM22050101Určení ověřovatelů zápisu
ZM22050102Volba návrhové komise
2Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM22050201Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Ostatní záležitosti
ZM22050301Žádosti o individuální dotace na akce sportovního kalendáře pro děti a mládež v roce 2022
ZM22050302Zápis ze zasedání FV ZM č. 4/2022 ze dne 11. 4. 2022
ZM22050303Žádost paní ****************** a paní *********************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bělá u Děčína
ZM22050304Žádost manželů ********** a *************************** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k obytné budově v k.ú. Bynov
ZM22050305Žádost o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury pro rok 2022
ZM22050306Kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2022 a Dodatek č. 15 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
ZM22050307Dotace na provoz osobní lodní dopravy
ZM22050308Dotační program statutárního města Děčín „Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny v roce 2022 - II.“
4Problematika pozemků
ZM22050401Darovací smlouva - převod pozemků pod komunikací „cyklostezka Ploučnice“ - vypořádání závazků
ZM22050402Výkup pozemku p.č. 496/3 včetně stavby garáže v k.ú. Křešice u Děčína
ZM22050403Prodej pozemku st. p. č. 51 k. ú. Prostřední Žleb
ZM22050404Prodej části pozemku p. č. 414/17 k. ú. Prostřední Žleb
ZM22050405Prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb
ZM22050406Prodej pozemku p. č. 595/1 k. ú. Prostřední Žleb
ZM22050407Prodej pozemku p. č. 324/1 k. ú. Dolní Žleb - záměr
ZM22050408Prodej částí pozemku p. č. 170/11 k. ú. Dolní Žleb - záměr
ZM22050409Prodej pozemku p. č. 1227/1 k. ú. Děčín - záměr N
ZM22050410Problematika pozemku p.č. 829/1 k.ú. Bynov - prodejní stánek
ZM22050411Pozemky p.č. 745, 746 k.ú. Boletice nad Labem
ZM22050412Prodej části pozemku p.č. 3056/1 k.ú. Podmokly
ZM22050413Prodej pozemku p.č. 116 k.ú. Děčín - Staré Město
ZM22050414Prodej části pozemku p.č. 115/3 k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM22050415Prodej pozemku p.č. 936/10 k.ú. Podmokly - záměr N
ZM22050416-17Prodej pozemků p.č. 1063 a 1062/7 k.ú. Děčín - záměr N
ZM22050418Prodej části pozemku p.č. 786/18 k.ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM22050419Prodej pozemku p.č. 35/1 k.ú. Velká Veleň - záměr
5Informace o činnostech orgánů města
ZM22050501Zpráva o činnosti orgánů města
6Návrhy zastupitelů města
7Diskuse s občany
8Dotazy a informace členů zastupitelstva města