Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
21.01.2015 - 09:09

Oznámení o dohadovacím řízení - p.p.č. 276/81 k.ú. Březiny u Děčína

Autor:

V souladu s usnesením rady města č. RM 15 01 50 04 ze dne 13. 1. 2015 oznamuje odbor místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín konání dohadovacího řízení na pronájem pozemku p.č. 276/81 o výměře 2 125 m2 k.ú. Březiny u Děčína za účelem provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem.

Dohadovací řízení se uskuteční dne 10. 2. 2015 od 9.30 hodin v zasedací místnosti  odboru rozvoje Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV (budova A1, 4. patro, dv.č. 523).

Bude projednáván pronájem pozemku p.č. 276/81 o výměře 2 125 m2 k.ú. Březiny u Děčína, za účelem provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím,  že zájemce musí v případě schválení pronájmu doložit příslušnou koncesní listinu.

Předmětem pronájmu je pouze pozemek p.č. 8276/81 k.ú. Březiny u Děčína o vým. 2125 m2, včetně stavby komunikace, bez zařízení parkoviště tj. bez stavby mobilní buňky pro ostrahu parkoviště, elektro přípojky a oplocení parkoviště, které bylo pořízeno stávajícím nájemcem.

•    výchozí cena za pronájem 61 200,- Kč/rok + platná sazba DPH
•    kauce činí 3060,- Kč
•    variabilní symbol 1900309  

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR a dostaví se na dohadovací řízení, bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o pronájem. Výsledky dohadovacího řízení podléhají schválení v radě města.
Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení dokladu o jejím zaplacení před zahájením dohadovacího řízení.

Kauci je zájemce povinen složit na účet města č. účtu 19-921402389/0800, u České spořitelny a.s., pobočka Děčín, nebo přímo v pokladně Magistrátu města Děčín před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 5 dnů před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí.

V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou, je nutné, aby se tato prokázala plnou mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a majetku města – oddělení nakládání s majetkem města Magistrátu města Děčín - budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

Informace o podmínkách stanovených příslušnými zákony pro vydání koncesní listiny pro provozování činnosti související s ostrahou majetku a osob lze získat na odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín - budova B2, ul. 28. října čp. 1155, Děčín I.

Ing. Tomáš Martinček
vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města

Naposledy změněno: 21.01.2015 - 09:17
 

Back to top