Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
15.07.2013 - 14:49

Posuzování vlivů na životní prostředí - Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020

Autor:

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
– zveřejnění informace o návrhu koncepce

V souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), zveřejňujeme informaci o návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí


„Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“


Do návrhu koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách: http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php, kód koncepce MZP147K.

Informace o návrhu koncepce je zveřejněna v termínu

od    12. 7. 2013    do    12. 8. 2013

Každý  může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce „Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020“ a zejména k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu (tj. Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice), nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce (dle § 10f odst. 5 zákona). K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona předkladatel koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Dále bude tato informace zveřejněna v Informačním systému SEA. Podle § 10f odst. 4 zákona nemůže být veřejné projednání návrhu koncepce konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu, tzn. nesmí být konáno dříve než 29. 7. 2013.

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí  

Počet zobrazení: 3 Naposledy změněno: 18.07.2013 - 09:15
 

Back to top