09.09.2021 - 12:25

DDM Děčín pořádá....

DDM Děčín ve dnech 17. 09. - 19. 09. 2021 prezentuje sportovní oddíly a kluby v rámci "Tyršova Děčína".

09.09.2021 - 12:23

DDM Děčín pořádá....

DDM Děčín pořádá dne 12. 09. 2021 "Duhový závod"

Od 21. 09. 2021 Rákosníček Děčín, z.s. pořádá "Cvičení po porodu" a "Cvičení pro těhotné".

Dne 11. 09. 2021 Rákosníček Děčín, z.s. pořádá "Skřítkiádu"

MC Bělásek z.s. společně se střediskem Sojčási pořádá dne 18. 09. 2021 od 10:00 do 11:30 hod. Pohádkový les.

Start na Pastýřské stěně (U Nebíčka)

V září 2021 Senior klub Provaznická ul., Děčín pořádá řadu zajímavých akcí. 

Rákosníček, z.s. představuje program Senior klubu na letní měsíce červenec a srpen.

Senior klub byl slavnostně otevřen v červnu 2021.

Senior klub se nachází v ul. Provaznická 1168/16, Děčín - Staré Město.

Více informací na tel. 606 779 477

DDM Děčín připravil velmi pestrý program letních táborů. Pro více informací navštivte www.ddmdecin.eu

12. 09. 2021 bude Dům dětí a mládeže Děčín pořádat "Duhový závod". 

Akce se uskuteční na Smetanově nábřeží v Děčíně.

Indigo Děčín, z.s. – Centrum dětí a mládeže Kamarád v Děčíně 32 ve spolupráci se Zásilkovna s.r.o. Praha tímto vyhlašuje možnost podání žádosti pro zájemce o finanční podporu pro nadané děti a mládež ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v oblasti vzdělávání, kultury a sportu, a to pro oblast žadatelu městské části Děčín 32 – Boletice nad Labem.
 
Komu je podpora určena:
Finanční podpora je určena pro nadané děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, které jsou nadané v oblasti studia, kultury nebo sportu. Žádosti o finanční podporu pro děti a mládež do 18 let podávají jejich zákonní zástupci.
 
Forma podání žádosti o finanční podporu:
Žádost se podává volnou písemnou formou, kde žadatel uvede své jméno, věk, adresu, telefonní kontakt a náležité odůvodnění, na co a v jaké výši finanční podporu požaduje. Písemnou žádost o finanční podporu je třeba doručit osobně do Centra dětí a mládeže Kamarád na adresu Míru 152, 407 11 Děčín 32 – Boletice nad Labem (vchod do NZDM Kamarád je z ul. Přímá) řediteli zařízení p. Miroslavu Grajcarovi, a to v zalepené obálce. Obálku označte slovem „Žádost.“
 
Finanční podpora se může použít na:
 
Oblast podpory kultury:
- U žáků ZŠ na úhradu poplatku ZUŠ na celý školní rok, nákup hudebního nástroje, výtvarných potřeb, dopravu MHD na cestu do ZUŠ a zpět, úhradu poplatků v tanečních souborech (pokud je vyžadován) apod.
 
Oblast podpory vzdělávání:
- U žáků SŠ, SOU a VŠ na nákup studijních pomůcek, jako je např. notebook, nebo PC sestava, nákup učebnic a dalších školních pomůcek a studijních materiálů. Rozhodující jsou dobré studijní výsledky.
 
Oblast podpory sportu:
- Možnost úhrady registračních poplatků ve sportovních organizacích (pokud je registrační poplatek vyžadován), nákup sportovního vybavení (např. sportovní obuv, rukavice, dresy pro jednotlivce apod.)
 
Podmínky získání finanční podpory :
O získání finanční podpory pro nadané děti a mládež v oblasti kultury, vzdělávání a sportu bude rozhodovat tříčlenná schvalovací komise. Spolek Indigo Děčín, z.s. si vyhrazuje právo nepodpořit ty žadatele, kteří ve své žádosti náležitě neodůvodní potřebu finanční podpory žadatele. V případě schválení finanční podpory bude s žadatelem sepsána Smlouva o finanční podpoře s uvedeným účelem podpory, její výší a podmínkami čerpání finanční podpory. Na finanční podporu není právní nárok a schvalovací komise si vyhrazuje právo v případě nejasností žádost nepodpořit.
 
Celková alokace finančních prostředků určených k přerozdělení v roce 2021 činí 50 000,- Kč.
 
Termín podání žádosti:
 
Žádost o podporu je možné podat kdykoliv v průběhu roku 2021. Doporučujeme však podání žádosti do konce srpna 2021, aby aktivita mohla být podpořena hned od začátku školního roku. Později by již mohla být částka vyčerpána.
 
Více informací je možné získat ve spolku Indigo Děčín, z.s., v Centru dětí a mládeže Kamarád v Děčíně 32 u p. Miroslava Grajcara, nebo na tel. č. 731 105 424, nebo na e-mailové adrese: miroslav.grajcar@seznam.cz....www.indigodecin.cz
Strana 2 z 11