Nastavení přístupnosti

loading...

Živnostenské podnikání - životní situace
01 - kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B2 (ve dvoře), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru:

Ing. Vladimíra Holečková
 412 591 121   vladimira.holeckova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Jana Křivanová
 412 591 131   jana.krivanova@mmdecin.cz

Věra Šátková, DiS.
 412 591 125   vera.satkova@mmdecin.cz

Jana Kratochvílová
 412 591 128   jana.kratochvilova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

02 - základní informace k životní situaci

Podrobné informace o jednotlivých životních situacích naleznete na Portálu veřejné správy v sekci:

Nejčastější životní situace: (odkazy vedou na Portál veřejné správy)

03 - správní obvod obce s rozšířenou působnosti Děčín

Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.

04 - správní poplatky

Zákon č. 634/2004, o správních poplatcích, položka 24

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání1 000 Kč
Další ohlášení živnosti500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny100 Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost (poplatek za každou i započatou stránku)20 Kč

Předmětem poplatku není:

 1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
 2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
 4. Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
 5. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Poznámky:

 1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
 2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
 3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
 4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
05 - výpis ze živnostenského rejstříku

Ohlašovací živnosti - volná, řemeslné, vázané

V případě doložení všech podkladů je po ohlášení vystaven výpis ze živnostenského rejstříku do 5 dnů. Správní poplatek za vstup do podnikání činí 1 000 Kč. Při ohlášení dalších živností (jedné nebo více) je správní poplatek 500 Kč. Platí se v hotovosti nebo platební kartou v pokladně magistrátu města.

Koncesované živnosti

Pro vystavení koncesované živnosti se podává žádost. Živnostenský úřad tuto žádost předkládá k vyjádření orgánu státní správy, který je povinen zaujmout stanovisko do 30 dnů od doručení žádosti. V případě, že jsou splněny podmínky pro vydání koncese, živnostenský úřad rozhodne o vydání koncesované živnosti. Po nabytí právní moci rozhodnutí je podnikateli do 5 dnů vydán výpis ze živnostenského rejstříku. Správní poplatek za vstup do podnikání činí 1 000 Kč. Při žádostí o další koncesi (jedné nebo více) je správní popletek 500 Kč. Platí se v hotovosti nebo platební kartou v pokladně magistrátu města.

06 - oznámení změn

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel nebo v informačním systému cizinců.

Správní poplatek za tuto změnu je 100 Kč. Platí se v hotovosti nebo platební kartou v pokladně magistrátu města.

Činnosti bez správního poplatku:

 • přerušení provozování živnosti
 • obnovení provozování živnosti
 • oznámení zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně
 • změna odpovědného zástupce
 • žádost o zrušení živnostenského oprávnění
07 - žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

Vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku za každou i započatou stránku činí 20 Kč.

08 - formuláře
 • žádosti naleznete ve formátu PDF (nutno vytisknout, vyplnit a podat osobně) - zde
 • odkaz na elektronické podání ve formátu JRF (jednotného registračního formuláře) - zde
 • veškeré přílohy také ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Počasí v Děčíně

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top