Návrh programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 15.09.2022
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM22080101Určení ověřovatelů zápisu
ZM22070102Volba návrhové komise
2Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM22070101Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2022
ZM22080301Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2022
4Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2023 – 2027
ZM22080401Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem na období 2023 - 2027
5Ostatní záležitosti
ZM22080501Poskytnutí záštity a finančního daru pro Správu národního parku České Švýcarsko.
ZM22080502Dotace statutárního města Děčín “Podpora oblasti sociálních věcí a podpora rodiny v roce 2022 - II.“ nad 50.000,00 Kč
ZM22080503Dodatek č. 4 k zřizovací listině SMS Děčín
ZM22080504Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti Bajger s.r.o. za nedodržení lhůty pro provedení díla „MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch“
ZM22080505Žádost paní ****************** o uzavření dohody o uznání dluhu a povolení splátek
ZM22080506Dotační program statutárního města Děčín „Podpora aktivit v oblasti sportu“ v roce 2023
ZM22080507Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu v roce 2022
ZM22080508Poskytnutí finančního daru obci Hřensko
ZM22080509Žádost o poskytnutí dotace Ústeckému kraji na zajištění financování lékařské pohotovostní služby v roce 2022
ZM22080510Zápis ze zasedání FV ZM č. 7/2022 ze dne 5. 9. 2022
ZM22080511Bezúplatný převod hasičského dopravního vozidla Volkswagen Transporter do vlastnictví Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Děčín XXXII-Boletice
ZM22080512Zápis z 25. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 08.09.2022
6Problematika pozemků
ZM22080601Prodej pozemku p.č. 1250/18 k.ú. Děčín - podíl
ZM22080602Prodej pozemku p.č. 1187/3 k.ú. Podmokly - revokace, záměr
ZM22080603Prodej pozemku p.č. 246/21 k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM22080604Prodej pozemku p.č. 561 k.ú. Podmokly - záměr N
ZM22080605Prodej části pozemku p.č. 115/3 k.ú. Bělá u Děčína
ZM22080606Prodej pozemku p.č. 35/1 k.ú. Velká Veleň
ZM22080607Prodej části pozemku p.č. 1999/17 k.ú. Děčín
ZM22080608Prodej části pozemku p. č. 150/3 k. ú. Děčín - záměr
ZM22080609Prodej pozemku p. č. 118/1 k. ú. Loubí u Děčína - záměr
ZM22080610Prodej pozemku p. č. 1300/1 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM22080611Prodej pozemku p. č. 629 k. ú. Podmokly - záměr
ZM22080612Prodej pozemků p. č. 1056/4 a st. p. č. 552 k. ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM22080613-14Prodej částí pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a k. ú. Děčín - záměr N
ZM22080615Prodej pozemku p. č. 1476/41 k. ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM22080616Prodej částí pozemku p. č. 70 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM22080617Prodej pozemku p. č. 324/1 k. ú. Dolní Žleb
ZM22080618Prodej pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína - dohadovací řízení
ZM22080619Výkup části pozemku p. č. 314/2 k. ú. Březiny u Děčína
ZM22080620Pozemek p.č. 1549/2 a p.p.č. 1549/4 k.ú. Horní Oldřichov – bezúplatný převod
ZM22080621Části pozemku p.č. 3056/17 dle GP č. 2585-80/2018 v k.ú. Děčín - souhlas s technickými podmínkami a ekologickými závazky
ZM22080622Pozemek p.č. 2677/8 k.ú. Děčín - souhlas s technickými podmínkami a ekologickými závazky
ZM22080623Prodej pozemku p.č. 123 k.ú. Děčín - Staré Město
ZM22080624Prodej pozemků p.č. 85/2 a p.č. 1292/1 k.ú. Bělá u Děčína
ZM22080625Prodej částí p.p.č. 945/6 a p.p.č. 920/1 k.ú. Děčín-Staré Město
ZM22080626Prodej pozemku p.č. 52/1 k.ú. Bělá u Děčína - záměr
ZM22080627Prodej části pozemku p.č. 890 k.ú. Děčín-Staré Město - záměr
ZM22080628Prodej pozemku p.p.č. 574 k.ú. Folknáře - záměr
ZM22080629Prodej pozemku p.č. 2660/6 k.ú. Podmokly - záměr
ZM22080630Prodej pozemku p.č. 58/1 k.ú. Křešice u Děčína - záměr
ZM22080631Prodej části pozemku p.č. 359/8 k.ú. Chrochvice - záměr N
ZM22080632Prodej části pozemku p.č. 1087/9 k.ú. Březiny u Děčína - záměr
ZM22080633Pozemek p.č. 132/12 k.ú. Dolní Žleb - nápravné opatření
ZM22080634Prodej pozemků p.č. 303/2 a st.p.č. 306 k.ú. Krásný Studenec - záměr N
ZM22080635-36Prodej pozemků na stavby garáží - záměr N
ZM22080637Prodej pozemku st.p.č. 462/3 k.ú. Bynov - záměr
ZM22080638Prodej pozemku p.č. 127 a prodej části pozemku p.č. 134 oba k.ú. Děčín-Staré Město - záměr
ZM22080639Prodej části pozemku p.č. 683/44 k.ú. Bynov - záměr N
ZM22080640Prodej částí pozemku p.č. 674 k.ú. Křešice u Děčína - záměr N
ZM22080641Prodej pozemku p. č. 75/3 k. ú. Děčín - Staré Město - záměr
ZM22080642Prodej části pozemku p. č. 504 k. ú. Dolní Žleb
7Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené dne 21.6.2022 MVČR
ZM22080701Kontrola samostatné působnosti MVČR- kontrolní protokol, vypořádání námitek, nápravná opatření
8Informace o činnostech orgánů města
ZM22080801Zpráva o činnosti orgánů města
9Návrhy zastupitelů
ZM22089901Zpráva určeného člena zastupitelstva a pořizovatelky o dosavadním průběhu pořizování Územního plánu Děčín od roku 2010 a o činnosti určeného člena zastupitelstva Otto Chmelíka v období od listopadu 2020 do září 2022
10Diskuse s občany
11Dotazy a informace členů zastupitelstva