Nastavení přístupnosti

loading...

Hlášení o produkci a nakládání s odpady
01 - pojmenování životní situace
Hlášení o produkci a nakládání s odpady.
02 - jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zpracovat Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Rozhodující pro stanovení dosažení tohoto limitu je celková produkce původce nebo celkové množství, se kterým bylo nakládáno, osobou oprávněnou k podnikání. To znamená, že hlášení je povinen zaslat každý původce nebo osoba oprávněná k podnikání, který stanovený limit, rozhodující pro povinnost zpracovat hlášení, dosáhne v součtu množství odpadů ve všech svých provozovnách. Např. firma má 5 samostatných provozoven na území ČR a v každé z nich bylo v průběhu roku nakládáno s 100 kg nebezpečných odpadů tj. ve firmě jako celku bylo nakládáno s 500 kg nebezpečných odpadů. Hlášení v tomto případě zašle každá z provozoven původce nebo osoby oprávněné k podnikání zvlášť, za odpady, se kterými nakládala, místně příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

Provozovna je povinna zaslat hlášení za všechny druhy odpadů tj. nebezpečné odpady a ostatní odpady, i když splnila stanovený limit jen v jedné kategorii odpadů.

03 - jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Při splnění limitu zasílají roční hlášení do 15. února následujícího roku podle přílohy č. 20 původci odpadů a obce v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech, oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

04 - na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit
 • Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí
 • Centrum pro hospodaření s odpady
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
05 - kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Děčín
odbor životního prostředí
oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí

Vedoucí oddělení:

Bc. Zuzana Mošnová
telefon: 412 591 470

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin

Technik:

Klára Czepanová Dis.
telefon: 412 591 475

06 - jaké informace a doklady musíte mít sebou

Průběžná evidence odpadů, předvyplněný formulář, příp. podklady pro jeho vyplnění.

07 - jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář je v příloze č. 20 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
08 - jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Nejsou
09 - jaké jsou lhůty

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství zpracovává na základě hlášení evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu a dopravců odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku ministerstvu, Českému statistickému úřadu a příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.

10 - kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
 • Oprávněné osoby (kontrola údajů poskytnutých původci)
 • Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí
 • Centrum pro hospodaření s odpady
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
11 - jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Vedení a archivace výše zmíněné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to za každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně po dobu nejméně 5 let.
12 - podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn.
13 - jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při zjištění nedostatků v evidenci předložené odbor životního prostředí telefonické konzultace, příp. dotazy elektronickou poštou či písemně. Při významných nedostatcích vrácení k přepracování. Pro lepší komunikaci prosíme o uvedení telefonického kontaktu a adresy elektronické pošty v hlavičce Hlášení.

14 - jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokuta až do výše 1 000 000 Kč, ukládá ČIŽP nebo Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí.

15 - příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 • Centrum pro hospodaření s odpady
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Manuál pro vedení evidencí
16 - související životní situace a návody, jak je řešit
 • Přeprava nebezpečných odpadů
 • Evidence odpadů a jejich ohlašování

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top