Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas

Srdečně Vás zveme na přednášku o tom, jak prakticky zvládat stres. Přednáší Mgr. Ing. Danuše Bednářová. Přednáškou bude zahájen osvětový týden organizací poskytujících podporu lidem v náročných životních situacích. 6.11. od 17.00-Přednáškový sál.

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2023 poskytuje jedinečnou příležitost seznámit se s aktuální nabídkou vzdělávacích programů středních škol pro školní rok 2024/2025. Je významným informačním zdrojem nejen pro samotné žáky a žákyně, ale i pro jejich rodiče.
Naším záměrem je nabídnout prezentaci širokého spektra oborů a škol, a to nejen z děčínského regionu. Každý zájemce o studium se na veletrhu dozví důležité informace a může porovnat veškeré možnosti, aby nakonec mohl vykročit svou vlastní cestou.
Své nezastupitelné místo mezi vystavovateli zaujímají také významní děčínští zaměstnavatelé. Nabídnou prezentaci klíčových profesí a možností konkrétního pracovního uplatnění v našem regionu. Napomáhají tak rozšířit povědomí žáků a žákyň o světě práce.
Pro ty, co již při volbě střední školy uvažují o následném studiu na vysoké škole, rádi představíme vysokou školu České vysoké učení technické s pracovištěm přímo v Děčíně. Pracoviště nabízí různé aktivity a programy již pro žáky a žákyně základních a středních škol v oblasti digitální gramotnosti, logiky, matematické gramotnosti a v oblasti polytechnických dovedností.

Pobočka Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva se přestěhovala
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva poskytuje v Děčíně registrované sociální služby terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi již od roku 2010. Od 1.8.2023 jsme naši pobočku přestěhovali, nově nás v Děčíně najdete na adrese v ulici Lázeňská 1268/12 ve druhém patře. Ambulantní den zůstává stejný, tj. každý čtvrtek od 8-16 hodin nás naleznete v nových prostorách.
V rámci poskytovaných služeb se snažíme posilovat samostatnou odpovědnost klientů, minimalizovat dopady rizikového způsobu života, podporovat sociální integraci, hájit oprávněné zájmy klientů, kteří nemají dostatek kompetencí, aby to zvládli sami, a to na pobočkách a zejména v přirozeném prostředí klientů (doma, na ulici, v parku, u nádraží apod.). Naše služby jsou ojedinělé v tom, že stavíme na spolupráci klienta, sociálního pracovníka a právníka a tento „tandem“ v praxi skvěle funguje. Součástí služeb jsou zejména doprovody klientů do různých institucí, což navodí u klienta pocit bezpečí, klient se učí správným vzorcům jednání od pracovníka, pracovník dopomůže při komunikaci s úředníky, kteří s klienty mohou mluvit příliš odborně a složitě. Spolupracujeme například s Úřadem práce ČR, OSSZ, lékaři, PPP, SPC, školami, PMS, pojišťovnami, poskytovateli energií apod.
Prakticky to znamená, že podporujeme naše klienty v oblastech:
• bydlení (hledání nového bydlení, řešení problémů ve stávajícím bydlení a tím zajištění setrvání v něm, dopomoc s komunikací s majiteli bytů, doprovody na prohlídky, hájení práv klientů – právo na řádné vyúčtování služeb, zajištění vhodných podmínek k bydlení)
• zaměstnání (hledání zaměstnání skrze inzeráty, úřad práce, nácvik pracovních pohovorů, telefonických hovorů potenciálnímu zaměstnavateli, poskytování pracovně právního poradenství, podpora klienta v případech neplnění povinností zaměstnavatele – nevyplacená mzda, neuznání pracovního úrazu, jiné rozpory)
• dluhy (poskytování odborného dluhového poradenství – řešení exekucí, posouzení možnosti insolvence a příprava podkladů, komunikace s věřiteli, sepsání odporů, námitek, vyjádření, žádostí a splátkové kalendáře apod.)
• zvýšení finanční gramotnosti (tvorba rodinného rozpočtu, prioritní platby, možnosti zvýšení příjmu)
• sociální dávky, důchody (podpora při vyplňování formulářů, doporučení vhodné dávky v případě nastalé životní situace, pomoc s řešením obtíží s příspěvkem na péči, příspěvkem na bydlení ad. – odvolání, vyjádření)
• doklady apod. (zajištění registrací u lékařů, prohlídek u odborných lékařů, zajištění kartiček zdravotního pojištění, rodných listů, občanských průkazů, potvrzení o přechodném pobytu)

S vidinou úspory si koupili automobil od původního majitele a poté přišel šok. Zakoupený automobil jim zabavil exekutor.
V poslední době se na naší Dluhovou poradnu v Děčíně opakovaně obrací klienti s dotazem, zda má exekutor právo jim zabavit automobil, který si poctivě koupili. Bohužel ve většině případů má. Říkáte si, jak je to možné?
Nákup ojetých vozů s sebou přináší celou řadu nástrah, před kterými by se kupující měli mít na pozoru. Od technické stránky (stočený tachometr, technický stav vozidla) až po právní stav vozu. Právě u právního stavu vozu vnímáme značné riziko.
Jedná se především o skutečnost, kdy je na majitele vozu (prodávajícího) vedená exekuce. V takovém případě prodávající nesmí nijak nakládat se svým majetkem, tedy jej nesmí prodat. V okamžiku, kdy tak prodávající učiní a exekutor to zjistí, navrhne relativní neplatnost kupní smlouvy a ve většině případů kupujícího vyzve k vydání věci. Kupující se v tomto okamžiku ocitne bez peněz i bez auta a mnohdy mu nezbyde nic jiného než peníze za automobil, po již zadluženém prodávajícím, vymáhat.
Jak takovému riziku můžete předejít? Ještě před podpisem kupní smlouvy si prodávajícího prověřte a nechte si na jeho osobu vystavit Výpis z Centrální evidence exekucí. Stačí vám k tomu pouze rodné číslo prodávajícího. Výpis vám vystaví na kterékoliv pobočce České pošty, na které se nachází Czech Point - kontaktní místo státní správy, za 50,- Kč nebo online na https://www.ceecr.cz/ za 60,- Kč.
Kromě exekucí vedených na prodávajícího je nutné si také ohlídat, aby ve lhůtě 10 pracovních dnů došlo k zápisu změny vlastníka silničního vozidla v registru silničních vozidel.
Řešíte stejnou nebo podobnou situaci? Neváhejte se obrátit na naši poradnu: Dluhová poradna Brzy bez dluhů na Teplické ulici 27/29, Děčín 4, tel.: 773 771 860, e-mail: dluhy@chsd.cz. Autor článku: Ing. Klára Richterová

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace se sídlem Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI vypisuje výběrové řízení na pozici ekonoma/ky školy.

Druh práce: ekonom školy, účetní, hospodářka, správce majetku, správce rozpočtu, vedení
projektů.

Místo výkonu práce: Školní 1544/5, Děčín VI

Platová třída: 10. třída

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce

Termín nástupu: 1. 7. 2022

Předpokládaný termín výběrového řízení: 10.5. 2023 od 10,30 hodin
___________________________________________________________________________

Požadavky zaměstnavatele:
▪ VŠ, popř. SŠ vzdělání s ekonomickým zaměřením,
▪ znalost účetnictví příspěvkové organizace (znalost zákona o účetnictví),
▪ dobré komunikační schopnosti a příjemné vystupování,
▪ u cizích státních příslušníků výborná znalost českého jazyka;
▪ schopnost rychlé orientace v nové problematice, schopnost učit se novým věcem,
▪ uživatelská znalost práce na PC,
▪ časová flexibilita,
▪ vysoké pracovní nasazení, organizační a rozhodovací schopnosti,
▪ samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování,
▪ odolnost vůči stresu.

Uvítáme:
▪ praxe v oboru,
▪ znalost problematiky školského zařízení,
▪ práce v programu VEMA.

Nabízíme:
▪ náročnou, ale zajímavou práci v profesionálním kolektivu
▪ zaměstnanecké benefity (obědy, služební telefon, čerpání z fondu FKSP dle směrnic školy),
▪ vlastní kancelář,
▪ možnost vzdělávat se v oboru,
▪ možnost flexibilní pracovní doby.

Náplň práce:
▪ zajištění komplexního zpracování účetní agendy organizace zpracování dokladů,
▪ posoudit jako správce rozpočtu a účetní, připravovanou operaci z hledisek stanovených Směrnicí k provádění vnitřní kontroly, provést průběžnou a následnou kontrolu,
▪ připravovat podklady pro sestavování rozpočtu organizace,
▪ zajištění bankovního styku,
▪ sledovat a pravidelně vyhodnocovat čerpání přidělených finančních prostředků,
▪ ředitelce školy periodicky (1x za měsíc) předkládat přehled o stavu hospodaření školy,
▪ spravovat účetní a pedagogický archiv, vést archivní knihu,
▪ zodpovídat za archivaci a skartaci dokladů,
▪ vést evidenci majetku školy,
▪ ve spolupráci se zástupem ředitele vést a koordinovat inventarizační práce,
▪ zpracovávat podklady pro hospodářské smlouvy,
▪ řídit, organizovat a kontrolovat práci mzdové účetní, hospodářky školní jídelny, pokladní školy,
▪ kontrolovat mzdové podklady včetně zaúčtování.

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Mgr. Bc. Jaroslava Cvejnová, ředitelka školy nebo Mgr. Ivana Křivohlavá, zástupce ředitelky, telefonní kontakt: 775 865 666.

Uzávěrka přihlášek je 2. 5. 2023 ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena do Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvkové organizace, Školní 1544/5 405 02 Děčín VI – hlavní budova školy, obálku označit „VŘ - ekonom školy Základní škola a Mateřské škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace – NEOTVÍRAT“.

Náležitostí přihlášky jsou:
▪ jméno, příjmení, titul zájemce,
▪ datum a místo narození zájemce,
▪ státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
▪ uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu,
▪ datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:
▪ motivační dopis,
▪ strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
▪ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Základní škola a Mateřské škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
Školní 1544/5, 40502 Děčín VI

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta do výběru uchazečů.
Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Strana 1 z 12

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top