Nastavení přístupnosti

loading...

Evidence odpadů a jejich ohlašování
01 - pojmenování životní situace
Evidence odpadů a jejich ohlašování.
02 - základní informace
Kategorie zvláštních odpadů byla zrušena zákonem č. 125/1997, tento zákon stejně jako současný zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. rozlišuje odpady na nebezpečné a ostatní. Postup v případě přepravy nebezpečných odpadů je popsán v samostatné životní situaci.
03 - kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)
 • Původce odpadů – (§ 4 písm. x): právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
 • Oprávněná osoba – (§ 4 písm. y): každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů.
04 - jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V zákoně o odpadech je stanovena řada evidenčních povinnosti:

 • Průběžná evidence o odpadech a o způsobech nakládání s odpady - povinen vést každý původce odpadů a každá oprávněná osoba.
 • Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady - Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.
 • Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu (§ 37g) a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení nebo dopravní firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo dopravní firmy nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Provozovatelé skládek jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku údaje o stavu vytvořené finanční rezervy k 31. prosinci předchozího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa skládky. Tyto údaje musí být doloženy výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky.
 • Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a o způsobech jejich zpracování a provozovatelé zařízení k oddělenému sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadu jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem každoročně do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.
 • Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů jsou povinny zasílat údaje o jimi užívaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle shromažďovacího nebo sběrového místa nebo místa skladu odpadů, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů nebo u shromažďovacích nebo sběrových míst nebo skladů ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e), nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tak již neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tito podnikatelé povinni ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Tato povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), vedou o těchto zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu s prováděcím právním předpisem bez nutnosti uvádění množství nebo koncentrace PCB obsažených v zařízení a dat a způsobů provedených nebo předpokládaných kontrol nebo výměn.
 • Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem - upraveno v samostatné životní situaci.

Specifika jednotlivých evidenčních povinností:

 • Průběžná evidence o odpadech a o způsobech nakládání s odpady - evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Náležitosti uvedeny ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn - § 21; je vedena při každé jednotlivé produkci odpadů, za niž se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání jiné oprávněné osobě. Při nepřetržitém vzniku odpadů je evidence vedena v týdenních intervalech, při periodickém svozu komunálního odpadu v intervalech měsíčních.
 • Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady - při splnění limitu zasílají roční hlášení podle přílohy č. 20 původci odpadů a obce v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech, oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů (s výjimkou skládek odpadů) a provozovatelé zařízení k využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o zařízení na formuláři uvedeném v příloze č. 22.
 • Provozovatelé skládek odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o skládce odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 23.
 • Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o jimi provozovaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 24.
 • Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e), nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tak již neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tito podnikatelé povinni ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Tato povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), vedou o těchto zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu s prováděcím právním předpisem bez nutnosti uvádění množství nebo koncentrace PCB obsažených v zařízení a dat a způsobů provedených nebo předpokládaných kontrol nebo výměn.
 • Při přepravě nebezpečných odpadů odesílatel přiloží k zásilce vyplněný list, termíny - viz samostatná situace.
05 - na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit
 • Magistrát města Děčín - budova bývalého OkÚ (B1), ul. 28 října 1155/2, Děčín I; Odbor životního prostředí Magistrát města Děčín Oddělení ochrany životního prostředí - II. patro
 • Krajský úřad Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
 • Centrum pro hospodaření s odpady
 • Ministerstvo životního prostředí
06 - kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Magistrát města Děčín
Odbor životního prostředí
oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí

Vedoucí oddělení:

Bc. Zuzana Mošnová
telefon: 412 591 470

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin

Technik:

Klára Czepanová DiS.
telefon: 412 591 475

Krajský úřad Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství

07 - jaké informace a doklady musíte mít sebou
Průběžná evidence odpadů, předvyplněný formulář, příp. podklady pro jeho vyplnění.
08 - jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Rozdílné pro jednotlivé evidenční povinnosti:

 • Průběžná evidence odpadů se vede podle přílohy č. 20. Náležitosti uvedeny ve vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn - § 21
 • Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady - formulář je v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadů (s výjimkou skládek odpadů) a provozovatelé zařízení k využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 - příloha č. 22 vyhl. č. 383/2001 Sb.
 • Provozovatelé skládek - formulář je v příloze č. 23 vyhl. č. 383/2001 Sb.
 • Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů - příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
 • Osoby, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. e), nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a) nebo vlastní odpady perzistentních organických znečišťujících látek podle § 27a odst. 1, jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení, PCB a odpadech perzistentních organických znečišťujících látek v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tak již neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tito podnikatelé povinni ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Tato povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy používané ve výzkumu, vývoji, zkušebnictví či zdravotnictví. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB podle § 26 písm. d), vedou o těchto zařízeních zjednodušenou evidenci v souladu s prováděcím právním předpisem bez nutnosti uvádění množství nebo koncentrace PCB obsažených v zařízení a dat a způsobů provedených nebo předpokládaných kontrol nebo výměn.
 • Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů - příloha č. 26 vyhl. č. 383/2001 Sb.
09 - jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Nejsou

10 - jaké jsou lhůty

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství zpracovává na základě hlášení evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu a dopravců odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku ministerstvu, Českému statistickému úřadu a příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.

Přeprava nebezpečných odpadů je do databáze zapracovávána průběžně.

11 - kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
 • Oprávněné osoby (kontrola údajů poskytnutých původci)
 • Odd. odpadového hospodářství Magistrát města Děčín
 • Centrum pro hospodaření s odpady
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
12 - jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Vedení a archivace výše zmíněné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, a to za každou provozovnu a každý druh odpadu samostatně.
13 - podle kterého právního předpisu se postupuje?
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn.
14 - jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Při zjištění nedostatků v evidenci předložené Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, telefonické konzultace, příp. dotazy elektronickou poštou či písemně. Při významných nedostatcích vrácení k přepracování.
15 - jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokuta až do výše 1 000 000 Kč, ukládá ČIŽP nebo Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí.

16 - příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 • Centrum pro hospodaření s odpady
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Manuál pro vedení evidencí
17 - související životní situace a návody, jak je řešit
 • Přeprava nebezpečných odpadů
 • Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top