Nastavení přístupnosti

loading...

Místní poplatek z pobytu
01 - identifikační kód
02 - kód životní situace
03 - pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k poplatku z pobytu.

04 - základní informace k životní situaci

Místní poplatek z pobytu se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 2/2021. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.

05 - kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

Poplatníkem poplatku je osoba, která ve statutárním městě Děčín není přihlášená.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

V poplatkových záležitostech jedná poskytovatel úplatného pobytu samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

06 - jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plátce poplatku je povinen:

 • podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ve stejné lhůtě je plátce povinen ohlásit ukončení této činnosti.
 • vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu v předepsaných náležitostech,
 • odvést vybrané poplatky správci poplatku v termínech stanovených vyhláškou.
07 - jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

Povinné náležitosti ohlášení stanoví článek 3 OZV č. 2/2021.

08 - na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

09 - kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků, IV. poschodí, č. dveří 517.

Oprávněná úřední osoba:

Lenka Dejmková
e-mail: lenka.dejmkova@mmdecin.cz
telefon: 412 593 414

Úřední hodiny:

pondělí a středa 08:00-17:00 hod.
úterý a čtvrtek 08.00-13:00 hod.

Telefonicky lze dohodnout jiný vhodný termín.

Adresa pro zasílání písemných podání:

Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

10 - jaké informace a doklady musíte mít s sebou
 • průkaz totožnosti (fyzická osoba)
 • plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
11 - jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Ohlášení plátce místního poplatku z pobytu.

Formuláře jsou k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku a na internetových stránkách statutárního města Děčín.

12 - jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Úhrada poplatku se provádí na účet statutárního města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 19-921402389/0800, variabilní symbol: číslo plátce poplatku přidělené správcem poplatku při registraci k poplatku.

Poplatek je splatný čtvrtletně, a to do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

13 - jaké jsou lhůty

Plátce poplatku je povinen:

 • splnit ohlašovací povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ve stejné lhůtě je plátce povinen ohlásit ukončení této činnosti.
 • Odvést poplatek na účet statutárního města Děčín v termínech stanovených vyhláškou (viz předchozí bod).

Lhůty pro vyměření nedoplatků a právo vybrat a vymáhat nedoplatek stanoví zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

14 - kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15 - jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Náležitosti evidenční knihy stanoví čl. 4 odst. 2 OZV č. 2/2021.

16 - můžete využít tuto elektronickou službu
 1. Elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
 2. Účinky podání učiněného elektronicky má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití jiné datové zprávy než podle odstavce 1, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.
17 - podle kterého právního předpisu se postupuje?
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Děčín č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu ze dne 20.12.2019
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
18 - jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou.

19 - jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Část druhá Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád, v platném znění.

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.

Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

20 - jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
 • Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
 • Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
 • Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně.
 • Pokutu do 500 000 Kč může správce daně uložit tomu, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, nebo nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.
21 - nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Vybírá se poplatek pouze v místech soustředěného turistického ruchu?

Poplatek z pobytu může zavést libovolná obec, aniž by nutně musela být lázeňským místem nebo místem soustředěného turistického ruchu, narozdíl od bývalého poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Co je předmětem poplatku z pobytu?

Předmětem poplatku je „úplatné poskytnutí pobytu“ a nikoliv „ubytování“. Ubytování poskytnuté na základě smlouvy o ubytování podle občanského zákoníku je sice jednou z forem úplatného poskytnutí pobytu, ale předmět poplatku je širší a zahrnuje i zastřené formy ubytování poskytovaného formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy, a dále zahrnuje úplatné poskytnutí pobytu v prostorách k tomu primárně neurčených, zejména v bytech, ateliérech a v dalších prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než k poskytování ubytování, ale například i na zahradě nebo louce, pokud poskytovatel pobytu za pobyt na nich vybírá úplatu od pobývajících.

22 - potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Veškeré informace k placení poplatku poskytne odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín.

23 - příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Magistrátu města Děčín https://www.mmdecin.cz

24 - související životní situace a návody, jak je řešit

Související situace a návody nejsou.

25 - za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín.

26 - za správnost návodu odpovídá

Ing. Michaela Česneková
vedoucí oddělení správy daní a poplatků
odbor ekonomický Magistrátu města Děčín

27 - návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2022
28 - kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
10.03.2022
29 - datum konce platnosti návodu
Konec platnosti není stanoven.
30 - případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Další upřesnění a poznámky nejsou.

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Počasí v Děčíně

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top