Nastavení přístupnosti

loading...
Povinně zveřejňované informace
01 - Úplný oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu:

Statutární město Děčín

02 - Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Město Děčín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem), a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

03 - Popis organizační struktury

Organizační strukturu (schéma) povinného subjektu, stejně jako organizační řád, působnost a rámcovou náplň činnosti odborů a seznam příspěvkových organizací naleznete v Organizačním řádu statutárního města Děčín.

04 - Kontakty, úřední hodiny

Podrobné informace o kontaktech a úředních hodinách najdete zde.

05 - Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

běžný účet u České spořitelny, a.s. – číslo účtu: 19-921402389/0800

běžný účet u Komerční banky, a.s. – číslo účtu: 19-223-431/0100

06 - Identifikační číslo organizace (IČO)

Identifikační číslo osoby (IČO): 00261238

07 - Daňové identifikační číslo (DIČ)

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00261238

08 - Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky

09 - Žádosti o informace

Kdo může o informace zažádat:

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Místo a způsob, jak získat informaci:

 • prostřednictvím datové schránky na adrese (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • prostřednictvím elektronické pošty na elektronické adrese podatelny posta@mmdecin.cz
 • prostřednictvím pošty na adrese Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • prostřednictvím telefonu na čísle 412 593 111 nebo bezplatná linka 800 100 730
 • prostřednictvím faxu na čísle 412 593 340
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV či na příslušných odborech na Mírovém náměstí 1175/5, Děčín IV nebo ul. 28. října 1155/2, Děčín I
 • ústně do protokolu na příslušném odboru Magistrátu města Děčín (kontakty najdete zde).
 • na úřední desce
 • na webových stránkách www.mmdecin.cz

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:

 • obsah písemného záznamu na listině
 • záznam uložený v elektronické podobě
 • zvukový záznam
 • obrazový záznam
 • audiovizuální záznam

Informací není počítačový program.

10 - Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádosti a jiná podání určená městu Děčín a jeho orgánům se doručují:

 • datovou schránkou na adresu (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
 • na elektronickou adresu podatelny posta@mmdecin.cz

Podatelny magistrátu jsou otevřené:

podatelna v budově A1,
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
 recepce budovy B1,
28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)
     
pondělí, středa07:15 - 17:00 hod. pondělí, středa07:15 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek07:15 - 14:30 hod. úterý, čtvrtek, pátek07:15 - 14:30 hod.

Vyřízené žádosti o informace

11 - Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Magistrátu města Děčín lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

Opravné  prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004  Sb ., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 • datovou schránkou na adresu (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
 • na elektronickou adresu podatelny posta@mmdecin.cz
 • ústně u příslušného odboru, který rozhodnutí vydal
12 - Formuláře

Formuláře pro podávání žádostí naleznete na jednotlivých úřadovnách úřadu a v elektronické podobě zde.

13 - Návody pro řešení nejrůznějších životních situací (popisy postupů)

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):

 
14 - Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 
15 - Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb

Město Děčín a jeho orgány jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací  žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

16 - Licenční smlouvy

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

17 - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zprávy najdete v sekci dokumenty

18 - Seznam organizací

Seznam všech příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 
 • Lesní úřad Děčín, IČO: 47274760, Děčín IXXI, Bynovská 74/20,
 • Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, IČO: 00078921, Děčín IV, Žižkova 1286/15,
 • Centrum sociálních služeb Děčín, IČO: 71235868, Děčín I, ul. 28.října 1155/2,
 • Zámek Děčín, IČO: 00078867, Děčín I, Dlouhá jízda 1254,
 • Městská knihovna Děčín, IČO: 64679454, Děčín I, Karla Čapka 1441/3,
 • Městské divadlo Děčín, IČO: 00673692, Děčín IV, Teplická 75,
 • Mateřská škola, IČO: 72744120, Děčín II, Riegrova 454/12a,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín I, Pohraniční 455/34,
 • Mateřská škola, IČO: 72744201 Děčín II, Liliová 277/1,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín II, Tylova 814/1,
 • Mateřská škola, IČO: 72744286, Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303/4,
 • Mateřská škola, IČO: 49888544, Děčín XXXII, Májová 372,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXXI, Dlouhá 112,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXXII, K.H.Borovského 336,
 • Základní škola, IČO: 72743492, Děčín I, Komenského nám. 622/3,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín I, Sládkova 1300/13,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 47274743, Děčín VI, Školní 1544/5,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín VI, Školní 1544/5,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín VI, Školní 1544/5,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Školní 1475/17,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Weberova 1535/16,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72743972, Děčín VIII, Vojanova 178/12,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín VIII, Vojanova 178/12,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín VIII, Vojanova 178/12,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín X, Saská 259/40,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola + školní jídelna Děčín XVII, Jalůvčí 97,
  • odloučené pracoviště Základní škola + školní družina Děčín XVII, Svatopluka Čecha 207/7,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72744057, Děčín IX, Na Pěšině 330,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín IX, Na Pěšině 330,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín IX, Na Pěšině 330,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 331,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín IX, Rudolfova 76,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72744367, Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 178,
 • Základní škola, IČO: 72744448, Děčín XXXII, Míru 152,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín XXXII, Míru 152,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín XXXII, Přímá 152,
 • Základní škola, IČO: 72743735, Děčín II, Kamenická 1145,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín II, Kamenická 70,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín II, Kamenická 1145,
 • Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, IČO: 72743573, Děčín II, Vrchlického 630/5,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín II, Vrchlického 447/7,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín II, Vrchlického 630/78,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72744529, Děčín III, Březová 369/25,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín III, Březová 369/25,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín III, Březová 370/33,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín III, Rakovnická 306,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín III, Březová 370/33,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72743816, Děčín IV, Raisova 688/11,
  • odloučené pracoviště Základní škola Děčín IV, Bezručova 588/6,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola + školní jídelna Děčín XII, Chmelnická 44,
 • Základní škola, IČO: 72743891, Děčín VI, Na Stráni 879/2,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín VI, Klostermannova 869/74,
 • Školní jídelna 72744138 Děčín I, Sládkova 1300/13,
 • Školní jídelna 47274247 Děčín IV, Jungmannova 3,
 • Dům dětí a mládeže, IČO: 70949565, Děčín IV, Teplická 344/38,
  • odloučené pracoviště Dům dětí a mládeže Děčín XXXII, V Sídlišti 387,
  • odloučené pracoviště Dům dětí a mládeže Děčín IV, Divišova 217/8,
  • odloučené pracoviště Dům dětí a mládeže Děčín XXVII, Březiny 98,
 • Děčínská sportovní, IČO: 75107350, Děčín I, Oblouková 1400/6.

Organizační složky zřizované statutárním městem jsou:

 • Středisko městských služeb Děčín, Labská 691/23, 405 02 Děčín I,
 • Městské turistické centrum Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV,
 • Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín.
19 - Podané žádosti o informace

Přehled podaných žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.

20 - Za správnost informací odpovídá útvar

oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín

21 - Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Rašková

 412 593 229

 michaela.raskova@mmdecin.cz

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top