Nastavení přístupnosti

loading...
Povinně zveřejňované informace
01. Název

Úplný název povinného subjektu
Statutární město Děčín

02. Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Město Děčín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem), a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

03. Organizační struktura

Organizační strukturu (schéma) povinného subjektu, stejně jako organizační řád, působnost a rámcovou náplň činnosti odborů a seznam příspěvkových organizací naleznete v Organizačním řádu statutárního města Děčín.

04. Kontaktní spojení

Telefon: 412 593 111, 412 591 111
Fax: 412 593 340, 412 593 320

Podrobné informace najdete zde.

04.1 Kontaktní poštovní adresa

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Podrobné informace najdete zde.

04.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Magistrát města Děčín (budova A1)
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín (budova B1)
ul. 28 října 1155/2
405 38 Děčín I

Budova Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (budova A3)
Na Valech 156/6
405 38 Děčín IV

Budova bývalé knihovny (budova A6)
Raisova 1155/3
Děčín IV

Podrobné informace najdete zde.

04.3 Úřední hodiny

Podrobné informace o úředních hodinách najdete zde.

04.4 Telefonní čísla

Informace o telefonních číslech najdete zde.

04.5 Adresa internetových stránek

https://www.mmdecin.cz

04.6 Adresa podatelny

Magistrát města Děčín (budova A1, přízemí)
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Budova bývalého OkÚ, nyní Magistrát města Děčín (budova B1 - přízemí)
ul. 28 října 1155/2
405 38 Děčín I

Podrobné informace najdete zde.

04.7 Elektronická adresa podatelny

posta@mmdecin.cz

04.8 Datová schránka

Datová schránka statutárního města Děčín
x9hbpfn

Datová schránka Magistrátu města Děčín
nj6wxpq

05. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

běžný účet u České spořitelny, a.s. – číslo účtu: 19-921402389/0800

běžný účet u Komerční banky, a.s. – číslo účtu: 19-223-431/0100

06. IČO

Identifikační číslo osoby (IČO)
00261238

07. Plátce daně z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00261238

08. Dokumenty
08.1 Seznam hlavních dokumentů

Seznam hlavních dokumentů

08.2 Rozpočet

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky

09. Žádosti o informace

Kdo může o informace zažádat:

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Místo a způsob, jak získat informaci:

 • prostřednictvím datové schránky na adrese (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • prostřednictvím elektronické pošty na elektronické adrese podatelny posta@mmdecin.cz
 • prostřednictvím pošty na adrese Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • prostřednictvím telefonu na čísle 412 593 111 nebo bezplatná linka 800 100 730
 • prostřednictvím faxu na čísle 412 593 340
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV či na příslušných odborech na Mírovém náměstí 1175/5, Děčín IV nebo ul. 28. října 1155/2, Děčín I
 • ústně do protokolu na příslušném odboru Magistrátu města Děčín (kontakty najdete zde).
 • na úřední desce
 • na webových stránkách www.mmdecin.cz

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:

 • obsah písemného záznamu na listině
 • záznam uložený v elektronické podobě
 • zvukový záznam
 • obrazový záznam
 • audiovizuální záznam

Informací není počítačový program.

Přehled podaných žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádosti a jiná podání určená městu Děčín a jeho orgánům se doručují:

 • datovou schránkou na adresu (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
 • na elektronickou adresu podatelny posta@mmdecin.cz

Podrobné informace o úředních hodinách najdete zde.

Vyřízené žádosti o informace

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí: 

11.2 Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy města Děčín

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb

Město Děčín a jeho orgány jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací  žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací č.j. KUUK/016724/2021
 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací č.j. KUUK/067794/2022/LP

13. Licenční smlouvy

Statutární město Děčín dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

13.1 Vzory licenčních smluv

 Vzor licenční smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb.

13.2 Výhradní licence
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informcím

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zprávy najdete zde.

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top