Nastavení přístupnosti

loading...
Petice - podrobné informace
01 - Identifikační číslo

(nevyplněno)

02 - Kód

(nevyplněno)

03 - Pojmenování (název) životní situace

Petice

04 - Základní informace k životní situaci

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na statutární město Děčín a jeho orgány s peticemi, žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.

Peticí nesmí:

 • zasahovat do nezávislosti soudu,
 • vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
05 - Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
 • K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice orgánu veřejné správy a jednání s ním mohou (ale nemusí) občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku s orgány veřejné správy.
 • Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
06 - Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Shromažďování podpisů pod petici:


 • Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
 • K výše uvedenému účelu mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Vzešla-li petice ze shromáždění, musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena. Petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.

07 - Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává.

Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Petici lze podat v písemné podobě nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za písemně podané se považují i petice podané prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu, faxu či jiného prostředku umožňujícího dálkovou dopravu písemností. Takto doručené petice se zaevidují na podatelně magistrátu města a nakládá se s nimi jako s peticemi řádně podanými.

Petici v písemné podobě lze podat:

 • poštou na adresu Magistrátu města Děčín,
 • osobně na podatelně Magistrátu města Děčín.

Petici v elektronické podobě lze podat:

 • na e-mail: posta@mmdecin.cz
 • do datové schránky statutárního města Děčín: x9hbpfn
 • do datové schránky Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
08 - Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

09 - Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Petice přijímá podatelna Magistrátu města Děčín na adrese:


 • Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV (přízemí budovy A1)
 • ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I (recepce budovy B1)

Úřední hodiny podatelny naleznete zde.

10 - Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány.
11 - Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Není stanoveno.
12 - Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 - Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal a nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

V případě, kdy je petice předložena k projednání orgánům města, sdělí příslušný odbor tuto informaci do 10 dnů podavateli petice s tím, že o výsledku projednání bude podavatel písemně informován.

Orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

14 - Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 - Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16 - Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická adresa podatelny: posta@mmdecin.cz

Datová schránka statutárního města Děčín: x9hbpfn

Datová schránka Magistrátu města Děčín: nj6wxpq

17 - Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
18 - Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Děčín

19 - Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při nesouhlasu se způsobem vyřízení petice je možno podat stížnost stejným způsobem jako se podává petice.

20 - Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21 - Nejčastější dotazy

viz rubrika Dotazy občanů

22 - Další informace

(nevyplněno)

23 - Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy České republiky

24 - Související životní situace a návody, jak je řešit

Stížnosti

25 - Za správnost popisu odpovídá útvar

oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín

26 - Kontaktní osoba

Ing. Josef Malovaník

 412 593 314

 josef.malovanik@mmdecin.cz

27 - Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2020

28 - Popis byl naposledy aktualizován

01.06.2020

29 - Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30 - Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

K anonymním peticím se nepřihlíží. Za anonymní je považována taková stížnost, která neobsahuje jméno a adresu stěžovatele.

Stížnosti - podrobné informace
01 - Identifikační číslo

(nevyplněno)

02 - Kód

(nevyplněno)

03 - Pojmenování (název) životní situace

Stížnosti

04 - Základní informace k životní situaci

Stížností se rozumí vnější podnět, který svým obsahem poukazuje na nevhodné chování úředníka, nesprávný úřední postup nebo jiný nedostatek týkající se osobních zájmů stěžovatele nebo obecných zájmů občanů města, a kterým se fyzické či právnické osoby domáhají ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, k jejichž ohrožení mělo dojít v souvislosti s činností statutárního města Děčín, jeho zaměstnanců či jiných subjektů v rámci působnosti v oblasti veřejné správy.

Za stížnost se nepovažuje podání, bez ohledu na jeho označení, které je svým obsahem jiným procesním úkonem dle správního řádu.

05 - Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stížnost je oprávněna podat:


 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • u právnické osoby ten, kdo je oprávněn jednat jejím jménem.
06 - Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stížnosti přijímá výhradně podatelna magistrátu města, a to v písemné podobě nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem s uvedením jména a adresy stěžovatele. Za písemně podané se považují i stížnosti podané prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu, faxu či jiného prostředku umožňujícího dálkovou dopravu písemností. Takto doručené stížnosti se zaevidují na podatelně magistrátu města a nakládá se s nimi jako se stížnostmi řádně podanými. K anonymním stížnostem se nepřihlíží.

Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit na místě ihned, je zaměstnanec magistrátu města, na kterého se stěžovatel obrátil, povinen umožnit stěžovateli sepsání stížnosti formou protokolu v budově magistrátu města a zajistit její přijetí prostřednictvím podatelny magistrátu města.

V případě, že občan není z důvodu snížené gramotnosti, tělesného postižení apod. schopen sám stížnost sepsat, sepíše s ním stížnost zaměstnanec magistrátu města, na kterého se občan obrátil. Po sepsání stížnosti příslušný zaměstnanec seznámí občana s obsahem stížnosti, předloží mu stížnost k podpisu a zajistí její přijetí prostřednictvím podatelny magistrátu města.

Lze podat opakovanou stížnost. V takovém případě vedoucí příslušného odboru prověří, zda prvotní stížnost byla věcně správně vyřízena a zda ze strany města byly vyčerpány možnosti zjednání nápravy. Toto zjištění sdělí stěžovateli s upozorněním, že stěžovatel může v souladu se správním řádem požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

07 - Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Stížnost v písemné podobě lze podat:


 • poštou na adresu Magistrátu města Děčín,
 • osobně na podatelně Magistrátu města Děčín.

Stížnost v elektronické podobě lze podat:

 • na e-mail: posta@mmdecin.cz
 • do datové schránky statutárního města Děčín: x9hbpfn
 • do datové schránky Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
08 - Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

09 - Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Stížnosti přijímá podatelna Magistrátu města Děčín na adrese:


 • Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV (přízemí budovy A1)
 • ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I (recepce budovy B1)

Úřední hodiny podatelny naleznete zde.

10 - Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány, dle uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.

11 - Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno.

12 - Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13 - Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stížnost je třeba vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 60-ti dnů od jejího doručení městu. Stěžovatel je v uvedené lhůtě písemně vyrozuměn o vyřízení stížnosti.

14 - Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15 - Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16 - Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická adresa podatelny: posta@mmdecin.cz

Datová schránka statutárního města Děčín: x9hbpfn

Datová schránka Magistrátu města Děčín: nj6wxpq

17 - Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

18 - Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Děčín

19 - Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Žádost o prošetření se podává u Magistrátu města Děčín.

20 - Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21 - Nejčastější dotazy

viz rubrika Dotazy občanů

22 - Další informace

(nevyplněno)

23 - Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů...

(nevyplněno)

24 - Související životní situace a návody, jak je řešit

Petice

25 - Za správnost popisu odpovídá útvar

oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín

26 - Kontaktní osoba

Ing. Josef Malovaník

 412 593 314

 josef.malovanik@mmdecin.cz

27 - Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2020

28 - Popis byl naposledy aktualizován

01.06.2020

29 - Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30 - Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

K anonymním stížnostem se nepřihlíží. Za anonymní je považována taková stížnost, která neobsahuje jméno a adresu stěžovatele.

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top