29.03.2013 - 14:28

Zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví města Děčín

Autor:
Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace
Zřízení věcného břemene k nemovitosti ve vlastnictví města Děčín
Základní informace k životní situaci
Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města Děčín.
Věcná břemena představují soubor právních norem, která věcně omezují vlastníka nemovité věci (stavby nebo pozemku) ve prospěch jiného subjektu, a to tak, že vlastník je povinen něco konat, něco strpět nebo něčeho. Jde tedy o celou škálu vztahů, v nichž na straně jedné vystupuje povinný (subjekt mající určitou povinnost) a na straně druhé oprávněný (subjekt jako konzument práva). V obou případech se může jednat jak o fyzické, tak o právnické osoby.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a k právním úkonům.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Žadatel musí podat písemnou žádost o zřízení věcného břemene na podatelnu Magistrátu města Děčín.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Písemná žádost adresovaná Magistrátu města Děčín je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města. Žadatel je o závěru jednání v jeho záležitosti písemně informován.
Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Kde: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
S kým: Odbor místního hospodářství a majetku města tel. 412 593 218 (151, 225).

Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8:00 – 17:00)
Jaké informace a doklady musíte mít sebou
Písemná žádost (obsahující základní údaje o žadateli, označení nemovitosti, ke které je žádáno zřízení věcného břemene, a za jakým účelem), situační plánek se zakresleným věcným břemenem, výpis z katastru nemovitostí na nemovitost žadatele a nemovitost, ke které žádá zřídit věcné břemeno, snímek pozemkové mapy, u právnických osob výpis z obchodního rejstříku.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
formulář žádosti, k dispozici na www.mmdecin.cz - magistrát - formuláře - odbor místního hospodářství a majetku města -Žádost o zřízení věcného břemene omezující vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Zpracování žádosti je bezplatné. Před podáním žádosti žadatel hradí správní poplatek za výpis z katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu, správní poplatek za výpis z obchodního rejstříku příslušnému soudu, který vede obchodní rejstřík. Žadatel dále hradí náklady na zpracování geometrického plánu a nakonec správní poplatek 500,- Kč za provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.
Jaké jsou lhůty
V závislosti na jednání orgánů a zajištění potřebných dokladů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Další odbory Magistrátu města Děčín, popř. jiné další subjekty.
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
V případě potřeby doložení dalších dokumentů bude nabízející vyzván písemně nebo telefonicky.
Můžete využít tuto elektronickou službu
Žádost vzhledem k nutnosti doložení dalších dokumentů nelze podávat elektronickou formou.
Podle kterého právního předpisu se postupuje?
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.
Jaké jsou související předpisy
Zásady zřizování věcných břemen omezující vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o zřízení věcného břemene spadá plně do kompetence orgánů města.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách (úroky nebo poplatky z prodlení).
Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Dále se můžete obrátit na odbor místního hospodářství a majetku města.
Za správnost návodu odpovídá útvar
Magistrát města Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města.
Za správnost návodu odpovídá
Ing. Tomáš Martinček - vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města.
Kdy byl návod naposledy akutalizován nebo byla ověřena jeho správnost
22.6.2011
Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti není stanoven.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Další upřesnění a poznámky nejsou.
 
 
Počet zobrazení: 168
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top