Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas

18 - nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Autor:

Co se rozumí komunálním odpadem?

Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Co se rozumí přihlášením fyzické osoby pro účely místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem?

Pro účely místních poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje

 1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Co se rozumí společným a nerozdílným placením poplatku?

Má-li k nemovité věci vlastnické právo více osob, jsou tyto povinny zaplatit poplatek společně a nerozdílně tzn., že poplatek bude zaplacen jedním ze spoluvlastníků a tím bude splněna poplatková povinnost všech ostatních. Jedná se o solidární odpovědnost, která však znamená, že správce poplatku může vymáhat jeho zaplacení od kteréhokoliv z nich.

Může současně existovat povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z titulu přihlášení fyzické osoby a z titulu vlastnictví nemovité věci?

Obecně dle zákona o místních poplatcích ano. Vyhláška města stanoví osvobození od poplatku poplatníka z titulu vlastnictví nemovité věci, pokud je ve městě Děčín přihlášen jako fyzická osoba. V případě vlastnictví zpoplatněné nemovité věci ve městě jiném, než je poplatník přihlášen, může dojít ke dvojímu zpoplatnění, a to z titulu přihlášení ve městě Děčín i z titulu vlastnictví nemovitosti v jiné obci (městě).

Může současně existovat povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového a za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pokud má poplatník bydliště rozdílné s místem přihlášení?

Ne, dle zákona o místních poplatcích je od poplatku osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.

Je osoba přihlášená ve městě, které zavedlo místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, povinna k jeho úhradě, i když se ve skutečnosti v této obci nezdržuje a nevytváří proto na jejím území komunální odpad?

Zákonná povinnost úhrady místního poplatku není přímo ovlivněna množstvím skutečně vytvořeného odpadu ani tím, zda se taková osoba vůbec v místě svého přihlášení zdržuje. Obce však mohou zohlednit různé důvody, pro které se poplatníci nezdržují v místě svého trvalého pobytu, a zakotvit ve svých vyhláškách úlevy či osvobození od poplatku (viz čl. 6 vyhlášky). Pokud fyzická osoba je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, je ve městě přihlášení osvobozena od poplatku.

Odpovídají za úhradu poplatku za nezletilé osoby jejich zákonní zástupci?

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Naposledy změněno: 12.01.2024 - 13:27
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top