Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas

loading...

Místní poplatek za odpad
01 - pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek za komunální odpad“).

02 - základní informace k životní situaci

Poplatek za komunální odpad se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 4/2023, vydané Zastupitelstvem města Děčín dne 30.11.2023 (dále jen „vyhláška“). Předmětem poplatku je zpoplatnění systému nakládání s komunálním odpadem zavedeného statutárním městem Děčín na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

03 - kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)
 1. Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:
  1. fyzická osoba přihlášená ve městě Děčín (včetně cizinců) nebo
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.
 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
04 - jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti. V ohlášení rovněž uvede další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.

Formuláře jsou k dispozici zde.

05 - jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Fyzická osoba se stává poplatníkem přihlášením k pobytu do evidence obyvatel na ohlašovně magistrátu nebo cizinecké policie, resp. nabytím nemovité věci na území města Děčín zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

Poplatník obdrží od správce poplatku informaci o bankovním spojení a variabilní symbol pro platbu poplatku. V případě, že se poplatník pro tyto údaje nedostaví ke správci poplatku, jsou mu zasílány před termínem splatnosti poplatku složenky na adresu místa přihlášení, pokud má na této adrese schránku.

06 - na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

07 - kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků, III. patro, č. dv. 408, 409 a 417.

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci správce poplatku:

Mgr. Blanka Schmidová
Pro poplatníky dle příjmení A-F
 412 593 406   blanka.schmidova@mmdecin.cz

Vladimíra Plachá
Pro poplatníky dle příjmení G-Kle
 412 593 352   vladimira.placha@mmdecin.cz

Jitka Třmínková
Pro poplatníky dle příjmení Kle-Neu
 412 593 421   jitka.trminkova@mmdecin.cz

Lucie Prokopcová
Pro poplatníky dle příjmení Nev-Stru
 412 593 405   lucie.prokopcova@mmdecin.cz

Edita Šulcová, DiS.
Pro poplatníky dle příjmení Stry-Ž
 412 593 351   edita.sulcova@mmdecin.cz

Šárka Vepřovská
Agenda vlastníků staveb k indiv. rekreaci, bytů a rodinných domů
412 593 413 sarka.veprovska@mmdecin.cz

Adresa pro zasílání písemných podání:

Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

08 - jaké informace a doklady musíte mít s sebou
 • průkaz totožnosti,
 • plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku,
 • doklad prokazující dlouhodobý pobyt v cizině,
 • doklad prokazující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
09 - jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 1. Ohlášení poplatníka - fyzické osoby přihlášené ve městě
 2. Ohlášení vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
 3. Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad

Formuláře jsou k dispozici u uvedených pracovníků správce poplatku, na podatelně Magistrátu města Děčín, v elektronické podobě na internetových stránkách statutárního města Děčín zde.

10 - jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazba poplatku za komunální odpad činí 1000 Kč.

Úhrada poplatku se provádí na účet města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 4077582/0800, variabilní symbol: číslo poplatníka (resp. společného zástupce) přidělené správcem poplatku.

Složenky na zaplacení poplatku jsou zasílány poplatníkům, kteří o zaslání složenek požádali a přebírají písemnosti v místě přihlášení.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky poplatku.

Poplatek z titulu vlastnictví nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

Podání žádosti o povolení splátek nebo posečkání poplatku podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč.

Osvobození a úlevy od poplatku stanoví čl. 6 vyhlášky.

11 - kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
12 - jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
13 - můžete využít tuto elektronickou službu

Podání lze učinit datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Účinky podání učiněného elektronicky má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití jiné datové zprávy než podle výše uvedeného odstavce, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

14 - podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2023, O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 30.11.2023
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
15 - jaké jsou související předpisy
 • zákon č. 541/2020, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
16 - jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Část II, Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozd. předpisů.

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.

Proti rozhodnutí označenému jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání se podává u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

17 - jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
 • Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 • Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč např. tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.
18 - nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Co se rozumí komunálním odpadem?

Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Co se rozumí přihlášením fyzické osoby pro účely místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem?

Pro účely místních poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje

 1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Co se rozumí společným a nerozdílným placením poplatku?

Má-li k nemovité věci vlastnické právo více osob, jsou tyto povinny zaplatit poplatek společně a nerozdílně tzn., že poplatek bude zaplacen jedním ze spoluvlastníků a tím bude splněna poplatková povinnost všech ostatních. Jedná se o solidární odpovědnost, která však znamená, že správce poplatku může vymáhat jeho zaplacení od kteréhokoliv z nich.

Může současně existovat povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z titulu přihlášení fyzické osoby a z titulu vlastnictví nemovité věci?

Obecně dle zákona o místních poplatcích ano. Vyhláška města stanoví osvobození od poplatku poplatníka z titulu vlastnictví nemovité věci, pokud je ve městě Děčín přihlášen jako fyzická osoba. V případě vlastnictví zpoplatněné nemovité věci ve městě jiném, než je poplatník přihlášen, může dojít ke dvojímu zpoplatnění, a to z titulu přihlášení ve městě Děčín i z titulu vlastnictví nemovitosti v jiné obci (městě).

Může současně existovat povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového a za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pokud má poplatník bydliště rozdílné s místem přihlášení?

Ne, dle zákona o místních poplatcích je od poplatku osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.

Je osoba přihlášená ve městě, které zavedlo místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, povinna k jeho úhradě, i když se ve skutečnosti v této obci nezdržuje a nevytváří proto na jejím území komunální odpad?

Zákonná povinnost úhrady místního poplatku není přímo ovlivněna množstvím skutečně vytvořeného odpadu ani tím, zda se taková osoba vůbec v místě svého přihlášení zdržuje. Obce však mohou zohlednit různé důvody, pro které se poplatníci nezdržují v místě svého trvalého pobytu, a zakotvit ve svých vyhláškách úlevy či osvobození od poplatku (viz čl. 6 vyhlášky). Pokud fyzická osoba je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, je ve městě přihlášení osvobozena od poplatku.

Odpovídají za úhradu poplatku za nezletilé osoby jejich zákonní zástupci?

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
19 - potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Veškeré informace k placení poplatku poskytne odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín.
20 - příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Magistrátu města Děčín: www.mmdecin.cz

21 - související životní situace a návody, jak je řešit
Související situace a návody nejsou.
22 - za správnost návodu odpovídá útvar
Oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín.
23 - za správnost návodu odpovídá

Ing. Michaela Ferančíková
vedoucí oddělení správy daní a poplatků
odbor ekonomický Magistrátu města Děčín

24 - návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

25 - kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

03.01.2024

26 - datum konce platnosti návodu
Konec platnosti není stanoven.
27 - případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top