Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
08.12.2017 - 11:34

Oznámení o konání dohadovacího řízení

Autor:

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.10.2017 schválilo prodat nemovitosti v ul. 17. listopadu. Odbor místního hospodářství oznamuje konání dohadovacího řízení. Podrobnosti najdte v článku.

Dohadovací řízení se uskuteční dne 10. 01. 2018 v zasedací místnosti odboru rozvoje č. dveří 523 (4. patro) Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, od 9.00 hod.

Bude projednáván odprodej těchto nemovitostí:

prodej pozemku p.č. 2239 o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba čp. 445, ul. 17. listopadu, Děčín I, se všemi součástmi a příslušenstvím, formou dohadovacího řízení, jehož se může zúčastnit pouze držitel oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a nebo držitel oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, s výchozí cenou stanovenou pro dohadovací řízení ve výši 3.850.000,00 Kč dle ZP č. 5608-038-17 ze dne 13.8.2017 vypracovaného znalcem M. Gregorem + ostatní náklady spojené s převodem a s podmínkou zřízení předkupního práva jako práva věcného k převáděné nemovitosti ve smyslu ustanovení § 2140 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., ve znění pozdějších předpisů ve prospěch prodávajícího, a to za cenu dle znaleckého posudku, vypracovaného pro stanovení ceny obvyklé ke dni uplatnění předkupního práva a předkupní právo se zřizuje na dobu 10 let od vkladu této smlouvy do katastru nemovitostí.

Kauce činí 192.500,00 Kč, variabilní symbol 1900320.

Fyzickou prohlídku nabízených nemovitostí lze domluvit s referentem OMH na tel. č. 412 593 171.

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení. Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení potvrzení o složení této kauce (viz. „Zásady“ čl. III, odst. 1b) a dále předložení oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a nebo oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.  

Kauci je zájemce povinen složit na účet města č.ú. 19-921402389/0800, variabilní symbol -  viz. výše u kauce, vedený u České spořitelny, a.s. před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 3 dny před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v „Zásadách“.

V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou, je nutné, aby se tato prokázala plnou mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.

Na dohadovací řízení vezměte s sebou průkaz totožnosti, který je nutno předložit pro ověření.

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství – oddělení nakládání s majetkem města Magistrátu města Děčín.

 

Back to top