21.07.2020 - 09:36

Ztráty a nálezy

Podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vrátit tomu, kdo ji ztratil nebo vlastníkovi. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově či dopravním prostředku je nálezce povinen odevzdat ji provozovateli takového zařízení. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen, zpravidla do třech dnů nález oznámit městu, na jehož území k nálezu došlo.

Nalezenou věc na území města Děčín je možné oznámit a odevzdat na:

 • Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 242/2, Děčín IV
  • budova A2 vila Tereza, 1. patro, kancelář č. 23,
  • telefonní číslo: +420 412 593 103
  • hodiny pro příjem a výdej nalezených věcí: Po, St: 08:00-17:00; Út, Čt, Pá: 08:00-14:30
  • mimo uvedené hodiny převezme nalezenou věc od nálezce Městská policie Děčín. Zde je možné odevzdat nálezy, které mají nějakou hodnotu či význam, nikoliv věci zjevně porušené, opuštěné, znečištěné, zapáchající či rychle podléhající zkáze a věci, jejichž nakládání se řídí zvláštními předpisy (chemikálie, výbušniny, jedy, zbraně, autovraky apod.)

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu Městskému útulku Děčín:

 • v pracovních dnech (07:00-17:00) na telefonní číslo 605 801 617,
 • mimo pracovní dobu na telefonní číslo 604 223 720, případně Městské policii Děčín.

Nalezené doklady (občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy) se předávají příslušnému odboru správních činností k dalšímu opatření, nesmějí být vráceny.

Vlastník je povinen při vyzvednutí nalezené věci prokázat svou totožnost, identifikovat ztracenou věc tak, aby prokázal, že mu věc náleží a uhradit nálezné a náklady, pokud nějaké vznikly.

Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce.

Nálezy jsou průběžně vyhlašovány na:

Aktuální seznam nalezených věcí:

Číslo nálezuDatum nálezuNález
3/2010.01.2020klíče
4/2010.01.2020peněženka s doklady
5/2022.01.2020finanční hotovost
6/2028.01.2020peněženka
8/2001.02.2020peněženka
9/2004.02.2020hodinky,kosmetická taštička
10/2011.02.2020peněženka
11/2013.02.2020finanční hotovost
14/2006.03.2020svazek klíčů
15/2007.03.2020svazek klíčů
16/2011.03.2020pletená taška,peněženka
17/2030.03.2020jízdní kolo
18/2012.04.2020jízdní kolo
19/2023.04.2020peněženka s doklady
20/2023.04.2020klíče
21/2017.05.2020peněženka s doklady
22/2008.07.2020peněženka s hotovostí
23/2010.07.2020tablet
24/2016.07.2020jízdní kolo
25/2020.07.2020finanční hotovost
26/2024.07.2020průkaz pojištění, ISIC

I. Základní ustanovení

 1. Vydavatelem periodického tisku Město Děčín – zpravodaj (dále jen Zpravodaj) je statutární město Děčín.
 2. Zpravodaj je u Ministerstva kultury registrován pod evidenčním číslem MK ČR E 14498.
 3. Vydávání Zpravodaje se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (Tiskový zákon).
 4. Zpravodaj vychází 23 x ročně v nákladu 26 000 kusů a je zdarma distribuován do schránek občanů města Děčína. V elektronické podobě je zveřejněný na webu města www.mmddecin.cz.

II. Financování

 1. Vydávání Zpravodaje včetně jeho distribuce je financováno z rozpočtu města.
 2. Celkový počet stran Zpravodaje je 16, z toho 10 stran je redakčních a neslouží ke komerční prezentaci. Součástí Zpravodaje je inzerce v rozsahu maximálně 6 stran. Inzerce nesmí mít politický charakter a musí být v souladu s dobrými mravy.
 3. Příspěvky do Zpravodaje nejsou honorovány.

III. Distribuce

Zpravodaj je občanům města distribuován v tištěné podobě. Dále je k dispozici na recepcích magistrátu. Elektronická verze je uložena na www.mmdecin.cz.

IV. Příprava vydání

 1. Redakci Zpravodaje tvoří tiskový mluvčí a vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů. Redakce je při tvorbě Zpravodaje vázaná Pravidly pro vydávání periodického tisku Město Děčín – zpravodaj.
 2. Materiály k otištění ve Zpravodaji shromažďuje tiskový mluvčí (šéfredaktor).
 3. Zpravodaj vychází 23 x ročně, tedy zpravidla ve 14denní periodicitě. Výjimku tvoří měsíce červenec a srpen, ve kterých je Zpravodaj obvykle vydaný pouze jedenkrát měsíčně, v měsíci prosinci vychází 2 x. Harmonogram uzávěrek na celý rok, jehož součástí jsou také termíny vydání a distribuce, je zveřejňován na webu města.

V. Obsah Zpravodaje

 1. Zpravodaj informuje o činnostech statutárního města Děčín, o rozhodnutích rady a zastupitelstva města, záměrech vedení města, například o ukončených, probíhajících nebo připravovaných investicích, opravách apod., dále informuje o činnosti magistrátu města.
 2. Zpravodaj dále přináší informace o společenských, sportovních a kulturních aktivitách v Děčíně, zejména těch, které získaly podporu města, ať už formou finanční, záštitou některého z představitelů města, nebo jde o aktivitu podpořenou právě medializací ve Zpravodaji. Subjekt, který akci pořádá, má sídlo v Děčíně, je příspěvkovou organizací města, občanským sdružením nebo veřejnou institucí.
 3. V každém vydání Zpravodaje má primátor města případně jeho náměstci a ostatní členové rady města možnost vyjádřit se na aktuální témata.
 4. Informace ve Zpravodaji jsou zveřejňovány v pořadí dle jejich důležitosti a aktuálnosti následovně:
  1. Informace o činnosti orgánů města a magistrátu.
  2. Informace příspěvkových organizací města.
  3. Informace o dění ve městě.
  4. Informace zaslané neziskovými organizacemi, spolky, sportovními oddíly apod.
 5. Ve Zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky:
  1. Diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení a náboženství.
  2. Týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů.
  3. Bez identifikace autora (anonymy) a nejasné a nesrozumitelné příspěvky.
  4. Příspěvky obsahující vulgární výrazy, příspěvky mající pohoršující nebo jiný nevhodný obsah, osobní urážky či útoky.

VI. Příspěvky zastupitelů

 1. Jedna strana Zpravodaje je určena pro příspěvky zastupitelů města. Příspěvky jsou otiskovány v rozsahu ¼ strany A4 (Word, písmo Calibri, vel. 11, maximální počet znaků včetně mezer – 2300) v pořadí, ve kterém jsou zaslány na e-mailovou adresu .
 2. V případě nedodržení rozsahu příspěvku zastupitele dle článku V., písmene a) těchto pravidel, vyzve redakce autora, aby příspěvek zkrátil. Pokud tak autor neučiní, nemusí redakce zpravodaje příspěvek zveřejnit.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla byla schválena na zasedání Rady města Děčín dne 23.06.2020, a to s účinností od 1.7. 2020.

Strana 1 z 38

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Jaroslav Hrouda
  pověřen výkonem pravomoci
  primátora města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
443
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2019
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top