mobilni rozhlas

Mgr. Roman Žaloudek

Jednotné environmentální stanovisko (JES) je nástrojem procesní integrace státní správy v oblasti ochrany životního prostředí.

Odkazy:

Jednotné environmentální stanovisko (JES)

Od 1. 7. 2024 bude Odbor životního prostředí, Magistrátu města Děčín vydávat JES pro všechny záměry povolované podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v němž budou integrovány správní úkony vydávané podle níže uvedených zákonů:

Doporučujeme, před vlastním podáním žádosti o JES, požádat o předběžnou konzultaci v souladu s § 9 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen ZJES), a přiložit již vydaná vyjádření, stanoviska či rozhodnutí z oblasti životního prostředí. Uvažovaný záměr s Vámi projednáme, poskytneme informace k náležitostem žádosti a dalším souvisejícím okolnostem.

Upozorňujeme, že k vydání JES je třeba předložit seznam náležitostí uvedených v příloze č. 3 (Náležitosti žádosti o JES podle jednotlivých právních předpisů) a vždy i stavební dokumentaci pro povolení záměru, podléhá-li záměr povolení podle stavebního zákona. Pokud záměr nepodléhá povolení podle stavebního zákona, předloží žadatel namísto dokumentace pro povolení záměru srovnatelný podklad, pokud jej jiný právní předpis vyžaduje. Lhůta pro vydání JES začíná běžet ode dne doručení žádosti, která splňuje všechny náležitosti a je bezvadná. Platnost vydaného JES je 5 let ode dne jeho vydání.

Odbor životního prostředí, Magistrátu města Děčín je od 1. 7. 2024 rovněž podle ust. § 15 písm. b) a c) ZJES příslušný k provádění kontroly dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení, včetně oprávnění ukládat opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek, a projednávat přestupky podle § 17 ZJES, byly-li správním orgánem příslušným k vydání JES.

Do JES vydávaného odborem životního prostředí nebudou integrovány správní úkony vydávané orgány ochrany přírody ve zvláště chráněných územích, v evropsky významných lokalitách a v ptačích oblastech. V těchto nejcennějších územích ochrany přírody (v nichž vykonávají státní správu i management speciální orgány ochrany přírody) je pro účely povolení záměru nezbytné společné rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody, tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (v CHKO, NPR a NPP), správ národních parků (v NP) a krajských úřadů (v PR, PP a EVL a PO mimo ZCHÚ). V tomto rozhodnutí jsou na území národních parků nově zahrnuty i otázky ochrany zemědělské půdy a lesa. K tomu, aby záměr podléhal vydání společného rozhodnutí, postačí, nachází-li se ve zvláště chráněném území, evropsky významné lokalitě nebo ptačí oblasti jakákoliv jeho část.

Dokumenty ke stažení:

07.06.2024 - 15:50

Ovzduší

Informace o kvalitě ovzduší

Seznam žádostí o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

13.02.2024 - 15:09

Vizitky

Vizitky
Ing. Jiří Anděl, CSc.
QR kód
vCard vizitka
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města
Ing. Bc. Anna Lehká
QR kód
vCard vizitka
Ing. Bc. Anna Lehká
náměstkyně primátora pro sociální problematiku a životní prostředí
Mgr. Martin Pošta
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Martin Pošta
náměstek primátora pro školství, kulturu a sport
Ing. Ondřej Smíšek
QR kód
vCard vizitka
Ing. Ondřej Smíšek
náměstek primátora pro rozvoj města a IT
Bc. Jana Prouzová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Jana Prouzová
referentka správy osobních údajů a analytik informačních a komunikačních technologií
Martin Strnad
QR kód
vCard vizitka
Martin Strnad
koordinátor agendy Smart City a analytik projektů informačních a komunikačních technologií
PhDr. Petra Viktora
QR kód
vCard vizitka
PhDr. Petra Viktora
referentka společné státní správy a samosprávy
Ing. Renata Lemfeldová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Renata Lemfeldová
interní auditorka
Ing. Radek Tuhý
QR kód
vCard vizitka
Ing. Radek Tuhý
bezpečnostní ředitel, ochrana utajovaných informací
Mgr. Radek Střelka
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Radek Střelka
referent bezpečnosti státu
Ing. Martin Kříž
QR kód
vCard vizitka
Ing. Martin Kříž
tajemník magistrátu
Mgr. Radek Michálek
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Radek Michálek
vedoucí oddělení
Helena Hašková
QR kód
vCard vizitka
Helena Hašková
účetní platů
Zdena Kalousová
QR kód
vCard vizitka
Zdena Kalousová
účetní platů
Martina Smejkalová
QR kód
vCard vizitka
Martina Smejkalová
personalistka
Jaroslava Škodová
QR kód
vCard vizitka
Jaroslava Škodová
účetní platů
Mgr. Michaela Rašková
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Michaela Rašková
vedoucí oddělení
Mgr. Jana Bártová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Jana Bártová
kontrola příspěvkových organizací města
Bc. Ivana Krátká
QR kód
vCard vizitka
Bc. Ivana Krátká
referentka společné státní správy a samosprávy
Ing. Josef Malovaník
QR kód
vCard vizitka
Ing. Josef Malovaník
referent společné státní správy a samosprávy
Mgr. Romana Silvarová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Romana Silvarová
vedoucí oddělení
Mgr. Lucie Kačerová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Lucie Kačerová
pracovnice vztahů k veřejnosti
Luděk Stínil
QR kód
vCard vizitka
Luděk Stínil
pracovník vztahů k veřejnosti
Alena Smutná
QR kód
vCard vizitka
Alena Smutná
vedoucí oddělení
Bc. Petra Bláhová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Petra Bláhová
asistentka náměstků primátora
Zita Březovská
QR kód
vCard vizitka
Zita Březovská
asistentka primátora města
Bc. Gabriela Hodboďová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Gabriela Hodboďová
asistentka RM
Ivana Mádlová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Ivana Mádlová, DiS.
asistentka náměstkyně PRIM
Kristýna Matějková
QR kód
vCard vizitka
Kristýna Matějková
asistentka tajemníka
Ing. Lucie Uhrecká
QR kód
vCard vizitka
Ing. Lucie Uhrecká
rozpočtářka
Dana Zárubová
QR kód
vCard vizitka
Dana Zárubová
asistentka zastupitelstva města
Ing. Petr Hodboď
QR kód
vCard vizitka
Ing. Petr Hodboď
vedoucí odboru
Dagmar Hubáčková
QR kód
vCard vizitka
Dagmar Hubáčková
referentka majetkové správy – majetek informatiky, autodoprava
Miroslava Knollová
QR kód
vCard vizitka
Miroslava Knollová
rozpočtářka
Alice Mitrušková
QR kód
vCard vizitka
Alice Mitrušková
referentka majetkové správy - agenda mobilní telefony, benefity, Děčínská karta, vysoušeče
Božena Mrvová
QR kód
vCard vizitka
Božena Mrvová
referentka majetkové správy
Barbora Řešátková
QR kód
vCard vizitka
Barbora Řešátková
zamestnanec - zásobovačka
Ing. Martina Štajnerová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Martina Štajnerová
vedoucí oddělení
Lucie Horová
QR kód
vCard vizitka
Lucie Horová
projektová manažerka
Ing. Šárka Kalivodová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Šárka Kalivodová
projektová manažerka
Ing. Iva Nevečeřalová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Iva Nevečeřalová
projektová manažerka
Ing. Veronika Takacsová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Ing. Veronika Takacsová, DiS.
projektová manažerka
Mgr. Jiří Veselý
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Jiří Veselý
projektový manažer, městský cyklokoordinátor
Ing. Věra Havlová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Věra Havlová
vedoucí oddělení
Jitka Jarošová
QR kód
vCard vizitka
Jitka Jarošová
referent veřejných zakázek
Petr Michajličenko
QR kód
vCard vizitka
Petr Michajličenko
referent majetkové správy
Petra Šivrová
QR kód
vCard vizitka
Petra Šivrová
referent veřejných zakázek
Mgr. Roman Žaloudek
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Roman Žaloudek
vedoucí oddělení IT
Bc. Lenka Krčmářová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Lenka Krčmářová
metodik spisové služby
Marian Kubinec, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Marian Kubinec, DiS.
informatik
Yveta Mičková
QR kód
vCard vizitka
Yveta Mičková
operátor skenovacího centra
Sára Míková
QR kód
vCard vizitka
Sára Míková
správkyně informačních a komunikačních technologií
Luděk Pechanec
QR kód
vCard vizitka
Luděk Pechanec
operátor skenovacího centra
Bc. Václav Sedláček
QR kód
vCard vizitka
Bc. Václav Sedláček
informatik
Lenka Spáčilová
QR kód
vCard vizitka
Lenka Spáčilová
operátor skenovacího centra
Mgr. Hanka Hornová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Hanka Hornová
vedoucí oddělení
Eva Mejzlíková
QR kód
vCard vizitka
Eva Mejzlíková
administrativní a spisový pracovník, pracovník vztahů k veřejnosti
Zlatuše Ohnesorge
QR kód
vCard vizitka
Zlatuše Ohnesorge
agenda ztrát a nálezů a agenda podatelny, včetně podávání informací občanům
Mgr. Markéta Pilečková
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Markéta Pilečková
administrativní a spisový pracovník, pracovník vztahů k veřejnosti
Nataša Pincová
QR kód
vCard vizitka
Nataša Pincová
administrativní a spisový pracovník, pracovník vztahů k veřejnosti
Naděžda Štědrová
QR kód
vCard vizitka
Naděžda Štědrová
admin. a spisový pracovník, pracovník vztahů k veřejnosti, podatelna, úřední deska
Ing. Vladimíra Holečková
QR kód
vCard vizitka
Ing. Vladimíra Holečková
vedoucí odboru
Monika Zučková
QR kód
vCard vizitka
Monika Zučková
sekretářka, evidence zemědělských podnikatelů
Jarmila Bedrníčková
QR kód
vCard vizitka
Jarmila Bedrníčková
matrikářka, manželství, zvláštní matrika Brno, cizina
Karla Bělohlavová
QR kód
vCard vizitka
Karla Bělohlavová
matrikářka, narození a osvojení, změna jména a příjmení
Monika Dudová
QR kód
vCard vizitka
Monika Dudová
matrikářka
Michala Fojtová
QR kód
vCard vizitka
Michala Fojtová
matrikářka
Jana Janovcová
QR kód
vCard vizitka
Jana Janovcová
živnostenská kontrola podnikatelů
Pavla Klomfarová
QR kód
vCard vizitka
Pavla Klomfarová
příjem a výdej OP a CD
Jana Kratochvílová
QR kód
vCard vizitka
Jana Kratochvílová
registrace podnikatelů (fyzické i právnické osoby)
Bc. Barbora Kropáčová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Barbora Kropáčová
příjem a výdej OP a CD
Rudolf Kugler
QR kód
vCard vizitka
Rudolf Kugler
živnostenská kontrola podnikatelů
Pavlína Lehoczká, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Pavlína Lehoczká, DiS.
EO, potvrzení o TP a RS
Ilona Smoligová
QR kód
vCard vizitka
Ilona Smoligová
příjem a výdej OP a CD, offline žádosti o OP
Věra Šátková, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Věra Šátková, DiS.
registrace podnikatelů (fyzické i právnické osoby)
Pavla Tondrová
QR kód
vCard vizitka
Pavla Tondrová
příjem a výdej OP a CD, offline žádosti o OP
Miloslava Trlicová
QR kód
vCard vizitka
Miloslava Trlicová
EO, potvrzení o TP a RS
Alice Veselá
QR kód
vCard vizitka
Alice Veselá
rušení trvalého pobytu
Jana Žáčková
QR kód
vCard vizitka
Jana Žáčková
registrace podnikatelů (fyzické i právnické osoby)
Ing. Milena Šikýřová Mestlová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Milena Šikýřová Mestlová
vedoucí oddělení
Ing.Bc. Jan Bednář
QR kód
vCard vizitka
Ing.Bc. Jan Bednář
agenda dopravních přestupků
Pavel Čermák
QR kód
vCard vizitka
Pavel Čermák
evidence motorových vozidel-přijímací technik; ukládání dat
Alice Hanáčková
QR kód
vCard vizitka
Alice Hanáčková
evidence motorových vozidel-přijímací technik; ukládání dat
Bc. Ondřej Holovčák
QR kód
vCard vizitka
Bc. Ondřej Holovčák
přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb. a další přestupky podle zvláštních právních předpisů
Ivana Hynková
QR kód
vCard vizitka
Ivana Hynková
evidence řidičů-příjem; výdej; zpracování dokladů
Bc. Olga Kalašová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Bc. Olga Kalašová, DiS.
přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb. a další přestupky podle zvláštních právních předpisů
Antonín Kohout, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Antonín Kohout, DiS.
agenda dopravních přestupků
Bc. Milan Král, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Bc. Milan Král, DiS.
evidence motorových vozidel-přijímací technik; ukládání dat
Renata Marešová
QR kód
vCard vizitka
Renata Marešová
evidence řidičů-příjem; výdej; zpracování dokladů
Kateřina Mašková
QR kód
vCard vizitka
Kateřina Mašková
evidence řidičů-příjem; výdej; zpracování dokladů
Bc. Romana Mocková
QR kód
vCard vizitka
Bc. Romana Mocková
přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb. a další přestupky podle zvláštních právních předpisů
Zlata Paroubková
QR kód
vCard vizitka
Zlata Paroubková
evidence motorových vozidel-přijímací technik; ukládání dat
Jiří Řehák
QR kód
vCard vizitka
Jiří Řehák
evidence motorových vozidel-přijímací technik; ukládání dat
Mgr. Petra Svatoňová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Petra Svatoňová, DiS.
referentka - dopravní přestupky
Ing. Radovan Urban
QR kód
vCard vizitka
Ing. Radovan Urban
agenda dopravních přestupků
Ing. Veronika Velová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Veronika Velová
referentka - dopravní přestupky
Bc. Barbora Zemanová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Barbora Zemanová
přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb. a další přestupky podle zvláštních právních předpisů
Ing. Tomáš Martinček
QR kód
vCard vizitka
Ing. Tomáš Martinček
vedoucí oddělení, dopravní úřad MAD, vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu
Radomír Báča
QR kód
vCard vizitka
Radomír Báča
povolení: výkopy, uzavírky, havárie místních komunikací
Bc. Miloslav Brom
QR kód
vCard vizitka
Bc. Miloslav Brom
zkušební komisař
Ing. Bc. Jan Dvořák, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Ing. Bc. Jan Dvořák, DiS.
povolení: kontejnery, lešení na míst. kom., výkopy, havárie, uzavírky na sil. II. a III. tř.
Ing. Olga Hyklová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Olga Hyklová
povolení: tržní místa, předzahrádky, akce, povolení SME, evidence TAXI, průkazy, stanov. dopr. zn.
Edita Jiřišťová
QR kód
vCard vizitka
Edita Jiřišťová
povolení: vyhrazené parkování, výjimky z dopr. značení, přestupky dle zákona o pozem. komunikacích
Taťána Škorcová
QR kód
vCard vizitka
Taťána Škorcová
povolení: sjezdu, přip. sousední nem. ke komunikaci, přeprava nadm. nákl., umístění inž. sítí v sil.
Václav Šlosar
QR kód
vCard vizitka
Václav Šlosar
zkušební komisař
Ivana Šejnohová
QR kód
vCard vizitka
Ivana Šejnohová
pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad
Bc. Eva Svobodová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Eva Svobodová
asistentka
Denisa Šimonová
QR kód
vCard vizitka
Denisa Šimonová
administrativní pracovnice
Mgr. Pavel Žatečka
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Pavel Žatečka
vedoucí oddělení
Monika Dittrichová
QR kód
vCard vizitka
Monika Dittrichová
stavební technik
Hana Hammerlová
QR kód
vCard vizitka
Hana Hammerlová
stavební technik
Alena Hubená
QR kód
vCard vizitka
Alena Hubená
stavební technik
Rita Ipserová
QR kód
vCard vizitka
Rita Ipserová
stavební technik
Sandra Králová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Sandra Králová, DiS.
stavební technik
Tomáš Raichl
QR kód
vCard vizitka
Tomáš Raichl
referent obecného stavebního úřadu
Ing. Pavla Rejmanová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Pavla Rejmanová
stavební technik
Ing. Markéta Srbová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Markéta Srbová
stavební technik
Eva Dudková
QR kód
vCard vizitka
Eva Dudková
stavební technik
Jan Fichtner
QR kód
vCard vizitka
Jan Fichtner
stavební technik, referent pro pozemní komunikace
Irena Klepalová
QR kód
vCard vizitka
Irena Klepalová
technik památkové péče
Kamila Mališová
QR kód
vCard vizitka
Kamila Mališová
administrativní pracovnice památkové péče
Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.
stavební technik, referent pro pozemní komunikace
Ing. Alena Singolová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Alena Singolová
vedoucí oddělení
Ing. Jiří Latyš
QR kód
vCard vizitka
Ing. Jiří Latyš
referent územního plánování a stavebního řádu
Ing. arch. Daniel Vágner
QR kód
vCard vizitka
Ing. arch. Daniel Vágner
referent územního plánování a stavebního řádu
Ing. Zdeňka Zemanová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Zdeňka Zemanová
referent územního plánování a stavebního řádu
Bc. Lubomíra Andělová Fořtová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Lubomíra Andělová Fořtová
vedoucí oddělení
Jiří Hloušek
QR kód
vCard vizitka
Jiří Hloušek
operátor skenovacího centra
Lucie Jehličková
QR kód
vCard vizitka
Lucie Jehličková
operátorka informačních a komunikačních technologií
Miroslava Kolínská
QR kód
vCard vizitka
Miroslava Kolínská
operátorka informačních a komunikačních technologií
Michaela Kořínková
QR kód
vCard vizitka
Michaela Kořínková
pracovnice spisovny
Ing. Zdeněk Hanuš
QR kód
vCard vizitka
Ing. Zdeněk Hanuš
vedoucí odboru
Lucie Hučková, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Lucie Hučková, DiS.
asistentka vedoucího odboru
Ing. Naděžda Moučková
QR kód
vCard vizitka
Ing. Naděžda Moučková
vedoucí oddělení
Ing. Kristýna Svobodová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Kristýna Svobodová
ochrana přírody, kácení stromů mimo les
Dana Felcmanová
QR kód
vCard vizitka
Dana Felcmanová
ošetřovatel zvířat
Kateřina Haberlandová
QR kód
vCard vizitka
Kateřina Haberlandová
ošetřovatelka zvířat
Tereza Hladká
QR kód
vCard vizitka
Tereza Hladká
útulek
Eveline Jahelková
QR kód
vCard vizitka
Eveline Jahelková
ošetřovatel zvířat
Jaroslav Kácha
QR kód
vCard vizitka
Jaroslav Kácha
ošetřovatel zvířat
Helena Musilová
QR kód
vCard vizitka
Helena Musilová
ošetřovatel zvířat
utulek utulek
QR kód
vCard vizitka
utulek utulek
Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata
Bc. Zuzana Mošnová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Bc. Zuzana Mošnová, DiS.
vedoucí oddělení
Klára Czepanová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Klára Czepanová, DiS.
referentka životního prostředí – vodní a odpadové hospodářství
Martina Hambergerová
QR kód
vCard vizitka
Martina Hambergerová
referentka vodního hospodářství
Tomáš Kopecký
QR kód
vCard vizitka
Tomáš Kopecký
ochrana ovzduší
Bc. Kateřina Svitáková
QR kód
vCard vizitka
Bc. Kateřina Svitáková
referentka vodního hospodářství
Lenka Taušnerová
QR kód
vCard vizitka
Lenka Taušnerová
vodoprávní úřad, povodňová komise
Ing. Přemysl Hruška
QR kód
vCard vizitka
Ing. Přemysl Hruška
vedoucí oddělení
Eva Hueberová
QR kód
vCard vizitka
Eva Hueberová
úředník - ochrana přírody, pohledávky, rostlinolékařská péče
Eva Chrastná
QR kód
vCard vizitka
Eva Chrastná
ochrana zemědělského půdního fondu, rybářství
Simona Kottková
QR kód
vCard vizitka
Simona Kottková
myslivost, lovecké lístky
Ing. Lucie Prchalová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Lucie Prchalová
referentka životního prostředí v lesním hospodářství a myslivosti
Ing. Zdeňka Čečáková
QR kód
vCard vizitka
Ing. Zdeňka Čečáková
vedoucí odboru
Ing. Marcela Tomanová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Marcela Tomanová
vedoucí oddělení
Bc. Martin Hroch
QR kód
vCard vizitka
Bc. Martin Hroch
finanční referent
Valerie Martinčeková
QR kód
vCard vizitka
Valerie Martinčeková
finanční referentka
Dana Sadílková
QR kód
vCard vizitka
Dana Sadílková
ekonomka, rozpočtářka
Bc. Jana Hoffmannová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Jana Hoffmannová
vedoucí oddělení
Markéta Horáčková
QR kód
vCard vizitka
Markéta Horáčková
pokladní, vidimace a legalizace dokladů a úředních listin, Czech POINT
Žaneta Chalupová
QR kód
vCard vizitka
Žaneta Chalupová
pokladní, vidimace a legalizace dokladů a úředních listin, Czech POINT
Jaroslava Kopecká
QR kód
vCard vizitka
Jaroslava Kopecká
evidence dodavatelských faktur a úhrady výdajů města
Alena Kubincová
QR kód
vCard vizitka
Alena Kubincová
účtování výdajů a majetku města
Lenka Nachtmanová
QR kód
vCard vizitka
Lenka Nachtmanová
účtování příjmů města
Ivana Nořinská
QR kód
vCard vizitka
Ivana Nořinská
účtování správy bytového fondu
Jitka Průžková
QR kód
vCard vizitka
Jitka Průžková
účetní-majetek, výdajové pokladny, kontrola účetníctví příspěvkových organizací
Dita Šťastná
QR kód
vCard vizitka
Dita Šťastná
pokladní, vidimace a legalizace dokladů a úředních listin, Czech POINT
Ing. Michaela Ferančíková
QR kód
vCard vizitka
Ing. Michaela Ferančíková
vedoucí oddělení
Gabriela Černá
QR kód
vCard vizitka
Gabriela Černá
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Lenka Dejmková
QR kód
vCard vizitka
Lenka Dejmková
poplatek z pobytu, vymáhání pohledávek
Jana Hamplová
QR kód
vCard vizitka
Jana Hamplová
evidence a vymáhání pokut, poplatky za pronájem pozemků, správní poplatky
Daniela Marešová
QR kód
vCard vizitka
Daniela Marešová
evidence a vymáhání pokut
Vladimíra Plachá
QR kód
vCard vizitka
Vladimíra Plachá
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Lucie Prokopcová
QR kód
vCard vizitka
Lucie Prokopcová
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Simona Sedláčková
QR kód
vCard vizitka
Simona Sedláčková
agenda insolvenčních řízení
Mgr. Blanka Schmidová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Blanka Schmidová
poplatek za komunální odpad, účelové dotace na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky bytových domů a ČOV
Jitka Třmínková
QR kód
vCard vizitka
Jitka Třmínková
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Šárka Vepřovská
QR kód
vCard vizitka
Šárka Vepřovská
poplatek ze psů, poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (vlastníci nemovitostí), ohlašování tombol
Bc. František Kučera
QR kód
vCard vizitka
Bc. František Kučera
vedoucí odboru
Zuzana Poláková
QR kód
vCard vizitka
Zuzana Poláková
majetková referentka rozpočtářka
Ing. Ilona Šeneklová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Ilona Šeneklová
vedoucí oddělení
Jiřina Hammerlová
QR kód
vCard vizitka
Jiřina Hammerlová
referentka hospodaření s majetkem města, vyjádření za město ke stavebnímu řízení
Petra Linhartová
QR kód
vCard vizitka
Petra Linhartová
referentka hospodaření s majetkem města
Ing. Věra Linzmayerová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Věra Linzmayerová
referentka hospodaření s majetkem města, věcná břemena
Bc. Dita Nohejlová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Dita Nohejlová
referentka hospodaření s majetkem města
Dana Olivová
QR kód
vCard vizitka
Dana Olivová
referentka hospodaření s majetkem města
Alena Vrbská
QR kód
vCard vizitka
Alena Vrbská
referentka hospodaření s majetkem města
Pavel Prach
QR kód
vCard vizitka
Pavel Prach
vedoucí oddělení
Lenka Bohatá
QR kód
vCard vizitka
Lenka Bohatá
majetková referentka – hřbitovy
Libor Hanč
QR kód
vCard vizitka
Libor Hanč
domovník a údržbář
Bc. Erika Kejzlarová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Erika Kejzlarová
referent bytového hospodářství
Lada Kolářová
QR kód
vCard vizitka
Lada Kolářová
správa a údržba bytových i nebytových objektů, pronájem nebytových prostor
Klára Lehká
QR kód
vCard vizitka
Klára Lehká
referentka majetkové správy
Bc. Petr Přibyl, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Bc. Petr Přibyl, DiS.
referent hospodaření s majetkem
Miroslav Smutný
QR kód
vCard vizitka
Miroslav Smutný
referent hospodářské správy
Yveta Šebková
QR kód
vCard vizitka
Yveta Šebková
referent bytového hospodářství
Štěpánka Špačková
QR kód
vCard vizitka
Štěpánka Špačková
referent majetkové správy
Milan Tenkrát
QR kód
vCard vizitka
Milan Tenkrát
referent majetkové správy
Ing. Stanislav Canini
QR kód
vCard vizitka
Ing. Stanislav Canini
vedoucí oddělení
Kristýna Eichelmannová
QR kód
vCard vizitka
Kristýna Eichelmannová
referentka investic
Petra Pospíšilová
QR kód
vCard vizitka
Petra Pospíšilová
referentka investic
Dana Rajnišová
QR kód
vCard vizitka
Dana Rajnišová
referentka investic
Jan Vančura
QR kód
vCard vizitka
Jan Vančura
investiční referent
Růžena Zítková
QR kód
vCard vizitka
Růžena Zítková
referentka investic
Mgr. Eva Štolbová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Eva Štolbová
vedoucí odboru
Bc. Martina Čejková
QR kód
vCard vizitka
Bc. Martina Čejková
asistentka
Bc. Bohumila Havelková
QR kód
vCard vizitka
Bc. Bohumila Havelková
ekonomka, rozpočtářka
Bc. Šárka Pavlíková
QR kód
vCard vizitka
Bc. Šárka Pavlíková
vedoucí oddělení
Bc. Markéta Bittnerová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Markéta Bittnerová
sociální pracovnice
Bc. Michaela Gerthnerová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Michaela Gerthnerová
sociální pracovnice
Bc. Jana Hlaváčková, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Bc. Jana Hlaváčková, DiS.
sociální pracovnice
Bc. Michaela Hlinská
QR kód
vCard vizitka
Bc. Michaela Hlinská
sociální pracovnice
Bc. Hana Jašurková, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Bc. Hana Jašurková, DiS.
sociální pracovnice, zvláštní příjemci důchodu, soc. pohřby, socio-info
Šárka Kašková
QR kód
vCard vizitka
Šárka Kašková
referentka společné státní správy a samosprávy, parkovací průkazy, byty zvláštního určení, kontrola zvláštních příjemců důchodů
Veronika Košiková
QR kód
vCard vizitka
Veronika Košiková
referentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvím
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Karolína Kounová Roubíčková
koordinátorka komunitního plánování
Bc. Tomáš Kudr
QR kód
vCard vizitka
Bc. Tomáš Kudr
sociální pracovník
Valérie Némethy
QR kód
vCard vizitka
Valérie Némethy
manažerka komunitních skupin
Kristýna Neufusová
QR kód
vCard vizitka
Kristýna Neufusová
referentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvím
Mgr. Bc. Ivana Roučková
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Bc. Ivana Roučková
sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé
Regina Svobodová
QR kód
vCard vizitka
Regina Svobodová
referentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvím
Dana Škodová
QR kód
vCard vizitka
Dana Škodová
referentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvím
Lenka Vlčková
QR kód
vCard vizitka
Lenka Vlčková
referentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvím
Bc. Nikola Vostřelová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Nikola Vostřelová
referentka společné státní správy a samosprávy pověřená veřejným opatrovnictvím
Mgr. Lenka Galambová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Lenka Galambová
vedoucí oddělení
Bc. Kateřina Abrahamová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Kateřina Abrahamová
kurátorka pro mládež
Mgr. Alena Adamová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Alena Adamová
terénní sociální pracovnice
Bc. Jana Benešová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Jana Benešová
terénní sociální pracovnice
Bc. Kristýna Benešová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Kristýna Benešová
náhradní rodinná péče - PP, osvojení
Bc. Kristýna Erlebach
QR kód
vCard vizitka
Bc. Kristýna Erlebach
terénní sociální pracovnice
Bc. Tomáš Formánek
QR kód
vCard vizitka
Bc. Tomáš Formánek
kurátor pro děti a mládež
Kamila Hlavová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Kamila Hlavová, DiS.
terénní sociální pracovnice
Bc. Marie Hošková
QR kód
vCard vizitka
Bc. Marie Hošková
kolizní opatrovník
Bc. Zuzana Kánská
QR kód
vCard vizitka
Bc. Zuzana Kánská
terénní sociální pracovnice
Mgr. Olga Lukešová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Olga Lukešová
terénní sociální pracovnice
Bc. Jindřich Macoun, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Bc. Jindřich Macoun, DiS.
náhradní rodinná péče - cizí péče
Bc. Lenka Mazáčková
QR kód
vCard vizitka
Bc. Lenka Mazáčková
kurátorka pro mládež
Mgr. Klára Meisnerová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Klára Meisnerová
náhradní rodinná péče - PP, osvojení
Bc. Irena Novotná
QR kód
vCard vizitka
Bc. Irena Novotná
terénní sociální pracovnice
Mgr. Bc. Kamila Poustková
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Bc. Kamila Poustková
kurátorka pro mládež
Mgr. Irena Prokešová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Irena Prokešová
referentka sociálních věcí
Bc. Tereza Schejbalová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Tereza Schejbalová
terénní sociální pracovnice
Mgr. Bc. Iva Stránská
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Bc. Iva Stránská
náhradní rodinná péče - PP, cizí péče
Bc. Viktorie Symová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Viktorie Symová
kolizní opatrovník
Bc. Pavla Syrová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Pavla Syrová
náhradní rodinná péče - PP, osvojení
Jana Šelmeková, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Jana Šelmeková, DiS.
asistentka OSPOD - spisová služba
Mgr. Kateřina Štěpánková
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Kateřina Štěpánková
kurátorka pro děti a mládež
Lenka Šumpichová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Lenka Šumpichová, DiS.
kolizní opatrovník
Mgr. Šárka Vinterová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Šárka Vinterová
kolizní opatrovník
Mgr. Bc. Iva Bajerová
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Bc. Iva Bajerová
vedoucí odboru
Soňa Heinrichová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Soňa Heinrichová, DiS.
referentka státní správy a samosprávy
Šárka Hrušková
QR kód
vCard vizitka
Šárka Hrušková
referentka státní správy a samosprávy, rozpočtářka
Hana Kalfářová
QR kód
vCard vizitka
Hana Kalfářová
referentka státní správy
Miroslava Přibylová
QR kód
vCard vizitka
Miroslava Přibylová
referentka státní správy a samosprávy
Ing. Přemysl Mička
QR kód
vCard vizitka
Ing. Přemysl Mička
vedoucí odboru
Pavla Gregorová
QR kód
vCard vizitka
Pavla Gregorová
referent správy majetku obce
Radek Hanák
QR kód
vCard vizitka
Radek Hanák
majetkový referent
Ing. Jitka Kálecká
QR kód
vCard vizitka
Ing. Jitka Kálecká
správa místních komunikací levý břeh Labe
Gabriela Kopalová
QR kód
vCard vizitka
Gabriela Kopalová
rozpočtářka
Zuzana Kudrnáčová
QR kód
vCard vizitka
Zuzana Kudrnáčová
pasport místních komunikací, dopravní značení
Renata Kuruczová
QR kód
vCard vizitka
Renata Kuruczová
správa veřejného osvětlení, plakátovací plochy
Ing. Michaela Lažanská
QR kód
vCard vizitka
Ing. Michaela Lažanská
referentka odpadového hospodářství
Iva Pípalová Kratochvílová
QR kód
vCard vizitka
Iva Pípalová Kratochvílová
referentka odpadového hospodářství
Jana Šonková
QR kód
vCard vizitka
Jana Šonková
majetková referentka, dětská hřiště
Ing. Zdeňka Švirlochová
QR kód
vCard vizitka
Ing. Zdeňka Švirlochová
městská zeleň
PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA
QR kód
vCard vizitka
PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA
ředitel městské policie
Ing. Rustam Kokotjucha
QR kód
vCard vizitka
Ing. Rustam Kokotjucha
vedoucí asistentů prevence kriminality a správců veřejného prostranství
Mgr. Tomáš Pavlík, MBA
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Tomáš Pavlík, MBA
zástupce ředitele MP
Jaroslav Rychnovský
QR kód
vCard vizitka
Jaroslav Rychnovský
zástupce ředitele MP
Ing. Lukáš Moudrý, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Ing. Lukáš Moudrý, DiS.
strážník, prevence
Václav Němeček
QR kód
vCard vizitka
Václav Němeček
instruktor výcviku, strážník
Andrea Pacovská
QR kód
vCard vizitka
Andrea Pacovská
zásobovačka
Kamila Salabová
QR kód
vCard vizitka
Kamila Salabová
asistentka; ekonom
Tibor Tóth
QR kód
vCard vizitka
Tibor Tóth
dopravní přestupky
Markéta Lakomá
QR kód
vCard vizitka
Markéta Lakomá
vedoucí Městského centra kultury a cestovního ruchu
Soňa Kapicová
QR kód
vCard vizitka
Soňa Kapicová
kultura, Vstupenka Děčín
Dana Korytová
QR kód
vCard vizitka
Dana Korytová
pracovnice turistického informačního centra
Jana Malečková
QR kód
vCard vizitka
Jana Malečková
pracovnice turistického informačního centra
Barbora Staňová
QR kód
vCard vizitka
Barbora Staňová
pracovnice turistického informačního centra
Mgr. Eliška Střelková
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Eliška Střelková
PR, marketing, kultura, cestovní ruch
Markéta Svobodová, DiS.
QR kód
vCard vizitka
Markéta Svobodová, DiS.
ekonomka
Bc. Tereza Tůmová
QR kód
vCard vizitka
Bc. Tereza Tůmová
pracovnice vztahů k veřejnosti
Ing. Zdeňka Uhrová Zámečníková
QR kód
vCard vizitka
Ing. Zdeňka Uhrová Zámečníková
pracovnice turistického informačního centra
Zdeňka Václavková
QR kód
vCard vizitka
Zdeňka Václavková
zástupkyně vedoucí, projekty
Bc. Jaroslav Horák
QR kód
vCard vizitka
Bc. Jaroslav Horák
vedoucí Střediska městských služeb Děčín
Pavlína Betlachová
QR kód
vCard vizitka
Pavlína Betlachová
SÚPM dopravní referentka
Jitka Fliegelová
QR kód
vCard vizitka
Jitka Fliegelová
ekonomka SMS
Petra Hamerská
QR kód
vCard vizitka
Petra Hamerská
pracovní konzultantka projektu
Mgr. Vít Horáček
QR kód
vCard vizitka
Mgr. Vít Horáček
koordinátor
Bc. Pavlína Hrdličková
QR kód
vCard vizitka
Bc. Pavlína Hrdličková
skladnice a administrativní a spisová pracovnice
Martin Hrubeš
QR kód
vCard vizitka
Martin Hrubeš
koordinátor SMS
Martin Karhánek
QR kód
vCard vizitka
Martin Karhánek
specialista TP
Josef Knobloch
QR kód
vCard vizitka
Josef Knobloch
koordinátor SMS
Jaroslav Kratochvíl
QR kód
vCard vizitka
Jaroslav Kratochvíl
koordinátor SMS
David Pešťák
QR kód
vCard vizitka
David Pešťák
administrativní a spisový pracovník, skladník
Luboš Šlejmar
QR kód
vCard vizitka
Luboš Šlejmar
koordinátor SMS
Karel Válek
QR kód
vCard vizitka
Karel Válek
koordinátor
Lenka Vytlačilová
QR kód
vCard vizitka
Lenka Vytlačilová
administrativní pracovnice
Tereza Zedníčková
QR kód
vCard vizitka
Tereza Zedníčková
koordinátor projektu
12.02.2024 - 13:32

Telefonní seznam

Seznam zaměstnanců
OsobaFunkceTelefon
Mobil
Budova
Kancelář
×

Employee Photo
Odbor:
Oddělení:
Funkce:
Email:
Telefon:
Mobil:
Budova:
Kancelář:
QR vizitka
QR vizitka
01.12.2023 - 12:52

Granty a dotace - rok 2023

 
01.12.2023 - 12:51

Granty a dotace - rok 2024

Vážení žadatelé o dotaci,

příjem žádostí bude od roku 2024 probíhat elektronicky prostřednictvím Portálu občana, a to jen po přihlášení pomocí tzv. identity občana (podrobnosti viz https://www.identitaobcana.cz/).

V současné době je k přihlášení možné použít pouze zákonem č. 250/2017 Sb. povolené tyto identifikační prostředky:

 • Občanský průkaz (eObčanka) s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaný po 01.07.2018,
 • NIA ID – státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu,
 • Mobilní klíč eGovernmentu – státem zdarma poskytovaný identifikační prostředek (aplikace), který představuje využití přihlašování bez potřeby zadávání dalších ověřovacích kódů,
 • Čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita a.s.,
 • MojeID od sdružení CZ.NIC, zájmového sdružení právnických osob,
 • Bankovní identita (Bank iD) – přihlašovací údaje do internetového bankovnictví
  • Československá obchodní banka, a. s.,
  • Česká spořitelna, a. s.,
  • Komerční banka, a. s.,
  • Air Bank, a. s.,
  • MONETA Money Bank, a. s.,
  • Raiffeisenbank, a.s.,
  • Fio banka, a.s.,
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
  • Banka CREDITAS a.s.,
  • mBank, S.A.

Nejjednodušší způsob, jak se přihlásit pomocí identity občana, je použít tzv. bankovní identitu nebo si založit NIA ID. Pokud máte přístupnou datovou schránku a jste tzv. oprávněná osoba (např. datová schránka právnické osoby a její statutární orgán), je možné si NIA ID založit prakticky na pár kliknutí bez nutnosti návštěvy pracoviště Czech POINT. Ověření Vaší totožnosti můžete totiž provést pomocí datové schránky.

Přihlašovací údaje do datové schránky nelze použít pro přihlášení do Portálu občana. Nejedná se totiž o identifikační prostředek vydaný v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.

 

Veškeré informace o vypsaných dotačních výzvách, včetně příloh ke stažení,
najdete na našem portálu občana https://portal.mmdecin.cz

 
24.11.2022 - 13:02

Místní poplatek za odpad

loading...

Místní poplatek za odpad
01 - pojmenování životní situace

Vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek za komunální odpad“).

02 - základní informace k životní situaci

Poplatek za komunální odpad se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 4/2023, vydané Zastupitelstvem města Děčín dne 30.11.2023 (dále jen „vyhláška“). Předmětem poplatku je zpoplatnění systému nakládání s komunálním odpadem zavedeného statutárním městem Děčín na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 zákona písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

03 - kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)
 1. Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:
  1. fyzická osoba přihlášená ve městě Děčín (včetně cizinců) nebo
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.
 2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
04 - jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti. V ohlášení rovněž uvede další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.

Formuláře jsou k dispozici zde.

05 - jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Fyzická osoba se stává poplatníkem přihlášením k pobytu do evidence obyvatel na ohlašovně magistrátu nebo cizinecké policie, resp. nabytím nemovité věci na území města Děčín zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

Poplatník obdrží od správce poplatku informaci o bankovním spojení a variabilní symbol pro platbu poplatku. V případě, že se poplatník pro tyto údaje nedostaví ke správci poplatku, jsou mu zasílány před termínem splatnosti poplatku složenky na adresu místa přihlášení, pokud má na této adrese schránku.

06 - na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín

07 - kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Správcem poplatku je Magistrát města Děčín, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků, III. patro, č. dv. 408, 409 a 417.

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci správce poplatku:

Mgr. Blanka Schmidová
Pro poplatníky dle příjmení A-F
 412 593 406   blanka.schmidova@mmdecin.cz

Vladimíra Plachá
Pro poplatníky dle příjmení G-Kle
 412 593 352   vladimira.placha@mmdecin.cz

Jitka Třmínková
Pro poplatníky dle příjmení Kle-Neu
 412 593 421   jitka.trminkova@mmdecin.cz

Lucie Prokopcová
Pro poplatníky dle příjmení Nev-Stru
 412 593 405   lucie.prokopcova@mmdecin.cz

Gabriela Černá
Pro poplatníky dle příjmení Stry-Ž
 412 593 351   gabriela.cerna@mmdecin.cz

Šárka Vepřovská
Agenda vlastníků staveb k indiv. rekreaci, bytů a rodinných domů
412 593 413 sarka.veprovska@mmdecin.cz

Adresa pro zasílání písemných podání:

Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

08 - jaké informace a doklady musíte mít s sebou
 • průkaz totožnosti,
 • plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku,
 • doklad prokazující dlouhodobý pobyt v cizině,
 • doklad prokazující nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
09 - jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 1. Ohlášení poplatníka - fyzické osoby přihlášené ve městě
 2. Ohlášení vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
 3. Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad

Formuláře jsou k dispozici u uvedených pracovníků správce poplatku, na podatelně Magistrátu města Děčín, v elektronické podobě na internetových stránkách statutárního města Děčín zde.

10 - jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Sazba poplatku za komunální odpad činí 1000 Kč.

Úhrada poplatku se provádí na účet města Děčín, vedený u ČS, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 4077582/0800, variabilní symbol: číslo poplatníka (resp. společného zástupce) přidělené správcem poplatku.

Složenky na zaplacení poplatku jsou zasílány poplatníkům, kteří o zaslání složenek požádali a přebírají písemnosti v místě přihlášení.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky poplatku.

Poplatek z titulu vlastnictví nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

Podání žádosti o povolení splátek nebo posečkání poplatku podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč.

Osvobození a úlevy od poplatku stanoví čl. 6 vyhlášky.

11 - kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
12 - jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
13 - můžete využít tuto elektronickou službu

Podání lze učinit datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Účinky podání učiněného elektronicky má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití jiné datové zprávy než podle výše uvedeného odstavce, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v předchozím odstavci; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

14 - podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2023, O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 30.11.2023
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
15 - jaké jsou související předpisy
 • zákon č. 541/2020, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/1999, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
16 - jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Veškeré opravné prostředky uvádí Část II, Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozd. předpisů.

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.

Proti rozhodnutí označenému jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.

Odvolání se podává u správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak.

17 - jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
 • Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 • Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 • Správce daně může uložit pořádkovou pokutu do 500 000 Kč např. tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem poplatku, nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.
18 - nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Co se rozumí komunálním odpadem?

Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Co se rozumí přihlášením fyzické osoby pro účely místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem?

Pro účely místních poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje

 1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
 2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
  1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
  2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
  3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
  4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Co se rozumí společným a nerozdílným placením poplatku?

Má-li k nemovité věci vlastnické právo více osob, jsou tyto povinny zaplatit poplatek společně a nerozdílně tzn., že poplatek bude zaplacen jedním ze spoluvlastníků a tím bude splněna poplatková povinnost všech ostatních. Jedná se o solidární odpovědnost, která však znamená, že správce poplatku může vymáhat jeho zaplacení od kteréhokoliv z nich.

Může současně existovat povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z titulu přihlášení fyzické osoby a z titulu vlastnictví nemovité věci?

Obecně dle zákona o místních poplatcích ano. Vyhláška města stanoví osvobození od poplatku poplatníka z titulu vlastnictví nemovité věci, pokud je ve městě Děčín přihlášen jako fyzická osoba. V případě vlastnictví zpoplatněné nemovité věci ve městě jiném, než je poplatník přihlášen, může dojít ke dvojímu zpoplatnění, a to z titulu přihlášení ve městě Děčín i z titulu vlastnictví nemovitosti v jiné obci (městě).

Může současně existovat povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového a za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci pokud má poplatník bydliště rozdílné s místem přihlášení?

Ne, dle zákona o místních poplatcích je od poplatku osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.

Je osoba přihlášená ve městě, které zavedlo místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, povinna k jeho úhradě, i když se ve skutečnosti v této obci nezdržuje a nevytváří proto na jejím území komunální odpad?

Zákonná povinnost úhrady místního poplatku není přímo ovlivněna množstvím skutečně vytvořeného odpadu ani tím, zda se taková osoba vůbec v místě svého přihlášení zdržuje. Obce však mohou zohlednit různé důvody, pro které se poplatníci nezdržují v místě svého trvalého pobytu, a zakotvit ve svých vyhláškách úlevy či osvobození od poplatku (viz čl. 6 vyhlášky). Pokud fyzická osoba je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, je ve městě přihlášení osvobozena od poplatku.

Odpovídají za úhradu poplatku za nezletilé osoby jejich zákonní zástupci?

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
19 - potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Veškeré informace k placení poplatku poskytne odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín.
20 - příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Magistrátu města Děčín: www.mmdecin.cz

21 - související životní situace a návody, jak je řešit
Související situace a návody nejsou.
22 - za správnost návodu odpovídá útvar
Oddělení správy daní a poplatků odboru ekonomického Magistrátu města Děčín.
23 - za správnost návodu odpovídá

Ing. Michaela Ferančíková
vedoucí oddělení správy daní a poplatků
odbor ekonomický Magistrátu města Děčín

24 - návod je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024

25 - kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

03.01.2024

26 - datum konce platnosti návodu
Konec platnosti není stanoven.
27 - případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

Další upřesnění a poznámky nejsou.

Konec platnosti není stanoven.
Strana 1 z 136

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top