V neděli 26.9. v 9:00 hodin proběhne v Boleticích v areálu společnosti CHEMOTEX Děčín a.s., taktické cvičení složek IZS. Námětem cvičení je záchrana osob v případě úniku nebezpečných látek.

Mgr. Roman Žaloudek

30.09.2019 - 15:52

OSOBY V KRIZI

Koordinační skupina osoby v krizi vznikla transformací koordinační skupiny Drogově závislí a etnické menšiny a koordinační skupiny Osoby a rodiny v krizi. Hlavním důvodem transformace bylo vytvořit logické uskupení členů s ohledem na druh poskytovaných služeb a na problematiku vyskytující se v našem městě.

Z názvu skupiny vyplývá, že předmětem zájmu jsou osoby v krizi. Sociální práce hovoří o krizi jako o stavu vážného oslabení s možným ohrožením vlastní existence. Spouštěčem může být např. ztráta blízké osoby, domova nebo změna společenského postavení.

Osoby v krizi jsou zastoupeny především v těchto oblastech:  HPIM0812x

-       osoby užívající návykové látky a osoby jinak závislé
-       osoby poskytující placené sexuální služby
-       bezdomovci
-       nezaměstnaní
-       riziková mládež
-       uprchlíci
-       pachatelé trestné činnosti
-       osoby zneužívané, týrané a zanedbávané
-       osamocení rodiče
-       osoby se zdravotním znevýhodněním, kde hrozí sociální exkluze
-       osoby s duševním onemocněním
-       osoby v seniorském věku
-       osoby umírající.

Není zde specifikováno, zda se jedná o příslušníky majoritní společnosti nebo minority. Uživatelé/klienti vyhledávají zejména služby sociální prevence a poradenství: azylové domy, noclehárny, odborné poradenství, intervenční služby, následné péče, krizová centra apod.

osoby registrosoby clenoveosoby zapisyosoby clanky
30.09.2019 - 15:46

RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ

rodiny

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • rodiny
 • děti a mládež

ZAMĚŘENÍ:

 • rodiny se specifickými potřebami
 • rodiny zdravé a fungující

 

Koordinační skupina se zabývá otázkou podpory a rozvoje rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Jde především o vzdělávání ve výchově dětí s cílem podporovat kvalitní výkon rodičovských rolí a harmonický rodinný život (semináře, kurzy, poradenství), dále jde o smysluplné a aktivní trávení volného času nebo se jedná o aktivity spojené s opětovným vstupem rodičů na trh práce (hlídání dětí, rekvalifikační kurzy, kariérové poradenství apod.) Dalším zaměřením KS jsou služby péče o děti, které jsou jednou z významných podmínek slučitelnosti práce a rodiny a u dětí od tří let hrají také důležitou roli v procesu výchovy a vzdělávání dětí předškolního i mladšího školního věku.

U rodin se specifickými potřebami se koordinační skupina zaměřuje na podporu dětí a mládeže, které se ocitli v nějaké nepříznivé životní situaci.

Můžeme tedy shrnout, že oblastmi působnosti KS jsou aktivity zaměřené na snižování sociálního vyloučení rodičů na mateřské či rodičovské dovolené, asistenční služba pro rodiny s dětmi, rodinné poradenství a podpora aktivit vedoucích ke snížení rizikového chování dětí a mládeže.

 

rodiny registrrodiny clenoverodiny zapisyrodiny clanky

SAM_0383

Koordinační skupina zahájila svoji činnost již v roce 2005. Její členové se zaměřují na širokou oblast osob se zdravotním postižením.

Cílové skupiny:

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby s duševním onemocněním
 • osoby s kombinovaným postižením

Koordinační skupina je složena z celkem 26 členů, z toho je 22 poskytovatelů sociálních služeb nebo různých aktivit, 2 uživatelé, 1 zástupce ÚP ČR, Kontaktní pracoviště Děčín, 1 zástupce Magistrátu města Děčín, OSV.

 

ozp registrozp seznam clenuozp zapisyozp clanky
16.07.2019 - 09:20

SENIOŘI

DSC03083x

Cílovou skupinou jsou senioři, neboli osoby v seniorském věku. Jednoznačné dělení kategorií lidského věku neexistuje. Pro potřeby našeho procesu je za seniora považován jedinec v postproduktivním věku, který pobírá nějakou dávku ze systému důchodového zabezpečení a pomocným měřítkem je jeho věk, okolo 55 let a více.

 

 

 

 

 

Cílovou skupinu tvoří:

 • senioři soběstační
 • senioři vyžadující pomoc a péči druhé osoby
seniori katalogseniori seznam clenuseniori zapisyseniori clanky

Město Děčín vyhlašuje dotační programy pro oblast kultury, sportu a sociální oblast. Termín podání žádostí je pro všechny tři programy stejný, a to od 13.1. do 31.1. 2020. Více informací najdete v článku.

Dnešním dnem jsme pro vás spustili nové webové stránky. Na stránkách najdete zlepšené vyhledávání v katalogu organizací, přehlednější design nebo možnost prohlížet si stránky na mobilním telefonu. Další nové funkce budou postupně přibývat.
loading...
Technické náležitosti datových zpráv
Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu dokumentu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (kódu), nevyžádaného obchodního sdělení (SPAM) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy

Při zjištění nevyžádaného obchodního sdělení nebo při výskytu chybného datového formátu či počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačních systémech nebo na zpracovávaných informacích a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele a nejedná se o nevyžádané obchodní sdělení, případně zprávu, obsahující škodlivý software (kód). Součástí zprávy o potvrzení je:

 
 • elektronická pečeť ePodatelny Magistrátu města Děčín
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Vzor Potvrzení o doručení datové zprávy:

 

Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

>>> DORUČENKA <<<

Potvrzujeme Vám tímto, že Vaše datová zpráva (věc: XY) byla přijata na elektronickou adresu podatelny Magistrátu města Děčín (posta@mmdecin.cz) a bude postoupena k dalšímu zpracování.

Vaší zprávu přijal(a): (jméno zaměstnance), dne: (datum a přesný čas) Přidělené č. j.: MDC/00000/ROK

V případě jakéhokoli dotazu ohledně Vaší datové zprávy, nás můžete kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle. Pro rychlejší vyřízení dotazu, prosím, uveďte automaticky přidělené číslo jednací, obsažené v této zprávě.

Děkujeme za spolupráci.

Statutární město Děčín, Magistrát města Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Elektronická adresa podatelny: posta@mmdecin.cz Identifikátor datové schránky: x9hbpfn Telefon: 412 593 111; 412 591 111 www.mmdecin.cz

UPOZORNĚNÍ: Tato zpráva, potvrzující doručení datové zprávy, není potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůžeme Vám zjištěné nedostatky identifikovat; v tomto případě budete vyzváni k jejich odstranění, k čemuž Vám bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Technické parametry fyzických nosičů, na kterých je možné předávat dokumenty v digitální podobě

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány na CD/DVD nosičích nebo na flash discích.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

 
 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. xml (Extensible Markup Language Document)
 4. fo/zfo (602XML Filler dokument)
 5. html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 6. odt (Open Document Text)
 7. ods (Open Document Spreadsheet)
 8. odp (Open Document Presentation)
 9. txt (prostý text)
 10. rtf (Rich Text Format)
 11. doc/docx (MS Word Document)
 12. xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 13. ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 14. jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 15. png (Portable Network Graphics)
 16. tif/tiff (Tagged Image File Format)
 17. gif (Graphics Interchange Format)
 18. mpegl/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 19. wav (Waveform Audio Format)
 20. mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2, Layer 3)
 21. isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 22. edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 23. dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 24. shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 25. dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 26. gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

Nejsou přípustné volně spustitelné a komprimované soubory. Na vstupu do informačního systému budou též vyloučeny přílohy obsahující škodlivý kód.

Maximální velikost datové zprávy je 20 MB.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické adresy podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické adresy podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@mmdecin.cz případně na poštovní adresu Magistrátu města Děčín.

03.02.2021 - 12:02

PZI - Petice a stížnosti

loading...
Petice - podrobné informace
01 - Identifikační číslo

(nevyplněno)

02 - Kód

(nevyplněno)

03 - Pojmenování (název) životní situace

Petice

04 - Základní informace k životní situaci

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na statutární město Děčín a jeho orgány s peticemi, žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.

Peticí nesmí:

 • zasahovat do nezávislosti soudu,
 • vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
05 - Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 • Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
 • K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice orgánu veřejné správy a jednání s ním mohou (ale nemusí) občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku s orgány veřejné správy.
 • Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
06 - Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Shromažďování podpisů pod petici:


 • Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
 • K výše uvedenému účelu mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Vzešla-li petice ze shromáždění, musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena. Petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.

07 - Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává.

Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Petici lze podat v písemné podobě nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za písemně podané se považují i petice podané prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu, faxu či jiného prostředku umožňujícího dálkovou dopravu písemností. Takto doručené petice se zaevidují na podatelně magistrátu města a nakládá se s nimi jako s peticemi řádně podanými.

Petici v písemné podobě lze podat:

 • poštou na adresu Magistrátu města Děčín,
 • osobně na podatelně Magistrátu města Děčín.

Petici v elektronické podobě lze podat:

 • na e-mail: posta@mmdecin.cz
 • do datové schránky statutárního města Děčín: x9hbpfn
 • do datové schránky Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
08 - Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

09 - Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Petice přijímá podatelna Magistrátu města Děčín na adrese:


 • Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV (přízemí budovy A1)
 • ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I (recepce budovy B1)

Úřední hodiny podatelny naleznete zde.

10 - Jaké doklady je nutné mít s sebou
Nejsou požadovány.
11 - Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Není stanoveno.
12 - Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatku.
13 - Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal a nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

V případě, kdy je petice předložena k projednání orgánům města, sdělí příslušný odbor tuto informaci do 10 dnů podavateli petice s tím, že o výsledku projednání bude podavatel písemně informován.

Orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

14 - Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15 - Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
16 - Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická adresa podatelny: posta@mmdecin.cz

Datová schránka statutárního města Děčín: x9hbpfn

Datová schránka Magistrátu města Děčín: nj6wxpq

17 - Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
18 - Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Děčín

19 - Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při nesouhlasu se způsobem vyřízení petice je možno podat stížnost stejným způsobem jako se podává petice.

20 - Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21 - Nejčastější dotazy

viz rubrika Dotazy občanů

22 - Další informace

(nevyplněno)

23 - Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy České republiky

24 - Související životní situace a návody, jak je řešit

Stížnosti

25 - Za správnost popisu odpovídá útvar

oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín

26 - Kontaktní osoba

Ing. Josef Malovaník

 412 593 314

 josef.malovanik@mmdecin.cz

27 - Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2020

28 - Popis byl naposledy aktualizován

01.06.2020

29 - Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30 - Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

K anonymním peticím se nepřihlíží. Za anonymní je považována taková stížnost, která neobsahuje jméno a adresu stěžovatele.

Stížnosti - podrobné informace
01 - Identifikační číslo

(nevyplněno)

02 - Kód

(nevyplněno)

03 - Pojmenování (název) životní situace

Stížnosti

04 - Základní informace k životní situaci

Stížností se rozumí vnější podnět, který svým obsahem poukazuje na nevhodné chování úředníka, nesprávný úřední postup nebo jiný nedostatek týkající se osobních zájmů stěžovatele nebo obecných zájmů občanů města, a kterým se fyzické či právnické osoby domáhají ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, k jejichž ohrožení mělo dojít v souvislosti s činností statutárního města Děčín, jeho zaměstnanců či jiných subjektů v rámci působnosti v oblasti veřejné správy.

Za stížnost se nepovažuje podání, bez ohledu na jeho označení, které je svým obsahem jiným procesním úkonem dle správního řádu.

05 - Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stížnost je oprávněna podat:


 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • u právnické osoby ten, kdo je oprávněn jednat jejím jménem.
06 - Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stížnosti přijímá výhradně podatelna magistrátu města, a to v písemné podobě nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem s uvedením jména a adresy stěžovatele. Za písemně podané se považují i stížnosti podané prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu, faxu či jiného prostředku umožňujícího dálkovou dopravu písemností. Takto doručené stížnosti se zaevidují na podatelně magistrátu města a nakládá se s nimi jako se stížnostmi řádně podanými. K anonymním stížnostem se nepřihlíží.

Je-li stížnost podána ústně a nelze ji vyřídit na místě ihned, je zaměstnanec magistrátu města, na kterého se stěžovatel obrátil, povinen umožnit stěžovateli sepsání stížnosti formou protokolu v budově magistrátu města a zajistit její přijetí prostřednictvím podatelny magistrátu města.

V případě, že občan není z důvodu snížené gramotnosti, tělesného postižení apod. schopen sám stížnost sepsat, sepíše s ním stížnost zaměstnanec magistrátu města, na kterého se občan obrátil. Po sepsání stížnosti příslušný zaměstnanec seznámí občana s obsahem stížnosti, předloží mu stížnost k podpisu a zajistí její přijetí prostřednictvím podatelny magistrátu města.

Lze podat opakovanou stížnost. V takovém případě vedoucí příslušného odboru prověří, zda prvotní stížnost byla věcně správně vyřízena a zda ze strany města byly vyčerpány možnosti zjednání nápravy. Toto zjištění sdělí stěžovateli s upozorněním, že stěžovatel může v souladu se správním řádem požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

07 - Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Stížnost v písemné podobě lze podat:


 • poštou na adresu Magistrátu města Děčín,
 • osobně na podatelně Magistrátu města Děčín.

Stížnost v elektronické podobě lze podat:

 • na e-mail: posta@mmdecin.cz
 • do datové schránky statutárního města Děčín: x9hbpfn
 • do datové schránky Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
08 - Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

09 - Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Stížnosti přijímá podatelna Magistrátu města Děčín na adrese:


 • Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV (přízemí budovy A1)
 • ul. 28 října 1155/2, 405 38 Děčín I (recepce budovy B1)

Úřední hodiny podatelny naleznete zde.

10 - Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou požadovány, dle uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.

11 - Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno.

12 - Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13 - Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stížnost je třeba vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 60-ti dnů od jejího doručení městu. Stěžovatel je v uvedené lhůtě písemně vyrozuměn o vyřízení stížnosti.

14 - Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15 - Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16 - Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická adresa podatelny: posta@mmdecin.cz

Datová schránka statutárního města Děčín: x9hbpfn

Datová schránka Magistrátu města Děčín: nj6wxpq

17 - Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

18 - Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Děčín

19 - Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Žádost o prošetření se podává u Magistrátu města Děčín.

20 - Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21 - Nejčastější dotazy

viz rubrika Dotazy občanů

22 - Další informace

(nevyplněno)

23 - Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů...

(nevyplněno)

24 - Související životní situace a návody, jak je řešit

Petice

25 - Za správnost popisu odpovídá útvar

oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín

26 - Kontaktní osoba

Ing. Josef Malovaník

 412 593 314

 josef.malovanik@mmdecin.cz

27 - Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.06.2020

28 - Popis byl naposledy aktualizován

01.06.2020

29 - Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30 - Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

K anonymním stížnostem se nepřihlíží. Za anonymní je považována taková stížnost, která neobsahuje jméno a adresu stěžovatele.

loading...
Povinně zveřejňované informace
01 - Úplný oficiální název

Úplný oficiální název povinného subjektu:

Statutární město Děčín

02 - Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Město Děčín je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, v ostatních záležitostech též jinými právními  předpisy vydanými na základě zákona.

Město též vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu (tzv. přenesenou působnost). Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy, v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům města ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem), a  opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

03 - Popis organizační struktury

Organizační strukturu (schéma) povinného subjektu, stejně jako organizační řád, působnost a rámcovou náplň činnosti odborů a seznam příspěvkových organizací naleznete v Organizačním řádu statutárního města Děčín.

04 - Kontakty, úřední hodiny

Podrobné informace o kontaktech a úředních hodinách najdete zde.

05 - Bankovní spojení

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

běžný účet u České spořitelny, a.s. – číslo účtu: 19-921402389/0800

běžný účet u Komerční banky, a.s. – číslo účtu: 19-223-431/0100

06 - Identifikační číslo organizace (IČO)

Identifikační číslo osoby (IČO): 00261238

07 - Daňové identifikační číslo (DIČ)

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00261238

08 - Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulé roky

09 - Žádosti o informace

Kdo může o informace zažádat:

Žadatelem o informace je každá fyzická i právnická osoba.

Místo a způsob, jak získat informaci:

 • prostřednictvím datové schránky na adrese (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • prostřednictvím elektronické pošty na elektronické adrese podatelny posta@mmdecin.cz
 • prostřednictvím pošty na adrese Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • prostřednictvím telefonu na čísle 412 593 111 nebo bezplatná linka 800 100 730
 • prostřednictvím faxu na čísle 412 593 340
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV či na příslušných odborech na Mírovém náměstí 1175/5, Děčín IV nebo ul. 28. října 1155/2, Děčín I
 • ústně do protokolu na příslušném odboru Magistrátu města Děčín (kontakty najdete zde).
 • na úřední desce
 • na webových stránkách www.mmdecin.cz

Informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, tzn.:

 • obsah písemného záznamu na listině
 • záznam uložený v elektronické podobě
 • zvukový záznam
 • obrazový záznam
 • audiovizuální záznam

Informací není počítačový program.

10 - Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádosti a jiná podání určená městu Děčín a jeho orgánům se doručují:

 • datovou schránkou na adresu (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
 • na elektronickou adresu podatelny posta@mmdecin.cz

Podatelny magistrátu jsou otevřené:

podatelna v budově A1,
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
 recepce budovy B1,
28. října 1155/2, Děčín I (bývalý OkÚ)
     
pondělí, středa07:15 - 17:00 hod. pondělí, středa07:15 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek07:15 - 14:30 hod. úterý, čtvrtek, pátek07:15 - 14:30 hod.

Vyřízené žádosti o informace

11 - Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Magistrátu města Děčín lze podat odvolání prostřednictvím odboru, který rozhodnutí vydal.

Opravné  prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004  Sb ., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání § 16 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů).

Odvolání učiněné písemně lze podat:

 • datovou schránkou na adresu (ID datové schránky) x9hbpfn (statutární město Děčín)
 • poštou na adresu Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
 • osobně v podatelně Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV
 • na elektronickou adresu podatelny posta@mmdecin.cz
 • ústně u příslušného odboru, který rozhodnutí vydal
12 - Formuláře

Formuláře pro podávání žádostí naleznete na jednotlivých úřadovnách úřadu a v elektronické podobě zde.

13 - Návody pro řešení nejrůznějších životních situací (popisy postupů)

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací):

 
14 - Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 
15 - Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb

Město Děčín a jeho orgány jsou oprávněny v souvislosti s poskytováním informací  žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací

16 - Licenční smlouvy

Město dosud neuzavřelo žádnou licenční smlouvu.

17 - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Výroční zprávy najdete v sekci dokumenty

18 - Seznam organizací

Seznam všech příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

 
 • Lesní úřad Děčín, IČO: 47274760, Děčín IXXI, Bynovská 74/20,
 • Zoologická zahrada Děčín – Pastýřská stěna, IČO: 00078921, Děčín IV, Žižkova 1286/15,
 • Centrum sociálních služeb Děčín, IČO: 71235868, Děčín I, ul. 28.října 1155/2,
 • Zámek Děčín, IČO: 00078867, Děčín I, Dlouhá jízda 1254,
 • Městská knihovna Děčín, IČO: 64679454, Děčín I, Karla Čapka 1441/3,
 • Městské divadlo Děčín, IČO: 00673692, Děčín IV, Teplická 75,
 • Mateřská škola, IČO: 72744120, Děčín II, Riegrova 454/12a,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín I, Pohraniční 455/34,
 • Mateřská škola, IČO: 72744201 Děčín II, Liliová 277/1,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín II, Tylova 814/1,
 • Mateřská škola, IČO: 72744286, Děčín VI, Klostermannova 1474/11,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303/4,
 • Mateřská škola, IČO: 49888544, Děčín XXXII, Májová 372,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXXI, Dlouhá 112,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXXII, K.H.Borovského 336,
 • Základní škola, IČO: 72743492, Děčín I, Komenského nám. 622/3,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín I, Sládkova 1300/13,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 47274743, Děčín VI, Školní 1544/5,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín VI, Školní 1544/5,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín VI, Školní 1544/5,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Školní 1475/17,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín VI, Weberova 1535/16,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72743972, Děčín VIII, Vojanova 178/12,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín VIII, Vojanova 178/12,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín VIII, Vojanova 178/12,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín X, Saská 259/40,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola + školní jídelna Děčín XVII, Jalůvčí 97,
  • odloučené pracoviště Základní škola + školní družina Děčín XVII, Svatopluka Čecha 207/7,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72744057, Děčín IX, Na Pěšině 330,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín IX, Na Pěšině 330,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín IX, Na Pěšině 330,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 331,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín IX, Rudolfova 76,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72744367, Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 178,
 • Základní škola, IČO: 72744448, Děčín XXXII, Míru 152,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín XXXII, Míru 152,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín XXXII, Přímá 152,
 • Základní škola, IČO: 72743735, Děčín II, Kamenická 1145,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín II, Kamenická 70,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín II, Kamenická 1145,
 • Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, IČO: 72743573, Děčín II, Vrchlického 630/5,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín II, Vrchlického 447/7,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín II, Vrchlického 630/78,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72744529, Děčín III, Březová 369/25,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín III, Březová 369/25,
  • odloučené pracoviště Školní jídelna Děčín III, Březová 370/33,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín III, Rakovnická 306,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín III, Březová 370/33,
 • Základní škola a Mateřská škola, IČO: 72743816, Děčín IV, Raisova 688/11,
  • odloučené pracoviště Základní škola Děčín IV, Bezručova 588/6,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. 688/14,
  • odloučené pracoviště Mateřská škola + školní jídelna Děčín XII, Chmelnická 44,
 • Základní škola, IČO: 72743891, Děčín VI, Na Stráni 879/2,
  • odloučené pracoviště Školní družina Děčín VI, Klostermannova 869/74,
 • Školní jídelna 72744138 Děčín I, Sládkova 1300/13,
 • Školní jídelna 47274247 Děčín IV, Jungmannova 3,
 • Dům dětí a mládeže, IČO: 70949565, Děčín IV, Teplická 344/38,
  • odloučené pracoviště Dům dětí a mládeže Děčín XXXII, V Sídlišti 387,
  • odloučené pracoviště Dům dětí a mládeže Děčín IV, Divišova 217/8,
  • odloučené pracoviště Dům dětí a mládeže Děčín XXVII, Březiny 98,
 • Děčínská sportovní, IČO: 75107350, Děčín I, Oblouková 1400/6.

Organizační složky zřizované statutárním městem jsou:

 • Středisko městských služeb Děčín, Labská 691/23, 405 02 Děčín I,
 • Městské turistické centrum Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV,
 • Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín.
19 - Podané žádosti o informace

Přehled podaných žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb.

20 - Za správnost informací odpovídá útvar

oddělení kontrolní a právní Magistrátu města Děčín

21 - Kontaktní osoba

Mgr. Michaela Rašková

 412 593 229

 michaela.raskova@mmdecin.cz

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top